Nazwa przedmiotu:
Systemy czasu rzeczywistego
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-000-0535
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 20 godz., w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 4 godz.; 2) Praca własna studenta – 28 godz., w tym: a) przygotowanie do zajęć (w tym studia literaturowe): 14 godz.; b) przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 14 godz. 3) RAZEM – 48 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,8 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 20, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) laboratorium - 8 godz.; c) konsultacje - 4 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 24 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 8 godzin, b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 6 godzin, c) przygotowanie do zajęć - 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa znajomość programowania sterowników w językach C oraz LabVIEW w zakresie przedmiotów Wprowadzenie do Inżynierii Programowania, Wprowadzenie do Systemów Mikroprocesorowych, Inżynieria Programowania i Komputerowe Systemy w Mechatronice
Limit liczby studentów:
Zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z podstawami programowania sterowników stosowanych w układach czasu rzeczywistego (RT).
Treści kształcenia:
Wykład: • Wprowadzenie do systemów czasu rzeczywistego. • Przegląd architektur systemów czasu rzeczywistego (RT). • Zasady doboru sterowników. • Programowanie układów FPGA. • Techniki synchronizacji wątków w układach RT i FPGA. • Podstawy komunikacji pomiędzy wątkami w układach RT i FPGA. • Programowanie układów we/wy. Laboratorium: • Wielowątkowe architektury aplikacji czasu rzeczywistego. • Komunikacja pomiędzy wątkami w systemach czasu rzeczywistego • Programowanie układów wejścia/wyjścia w układach FPGA. • Komunikacja RT <=> FPGA.
Metody oceny:
Wykład Test sprawdzający stopień przyswojenia materiału. Ocena w skali 2-5. Laboratorium Sprawdzian przygotowania do zajęć laboratoryjnych (test na początku zajęć). Ocena jakości oprogramowania napisanego podczas zajęć. Stosowana jest ocena punktowa: • test - 2 pkt, • wykonanie ćwiczenia – 3 pkt. Do zaliczenia ćwiczenia wymagane jest uzyskanie 3 punktów • Ocena końcowa jest średnią ocen ze wszystkich ćwiczeń (przeliczaną z ocen punktowych). Wymagane jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń. Ocena końcowa jest średnią z oceny z wykładu i laboratorium
Egzamin:
nie
Literatura:
• LabVIEW Real-Time 1Course Manual. Materiały szkoleniowe firmy National Instruments. • LabVIEW Real-Time 1Exercises. Materiały szkoleniowe firmy National Instruments. • LabVIEW Real-Time 2Course Manual. Materiały szkoleniowe firmy National Instruments. • LabVIEW Real-Time 2Course Manual. Materiały szkoleniowe firmy National Instruments. • LabVIEW FPGA Course Manual. Materiały szkoleniowe firmy National Instruments. • LabVIEW FPGA Exercises. Materiały szkoleniowe firmy National Instruments. • Strona internetowa www.ni.com Materiały dostępne na stronie przedmiotu.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.net.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymują na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
Obowiązkowy udział w zajęciach laboratoryjnych

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-000-0535-W1
Posiada wiedzę o zasadach doboru sterowników i budowie oprogramowania sterowników pracujących w systemach czasu rzeczywistego.
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie. Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-000-0535-U1
Potrafi zastosować wiedzę uzyskaną podczas wykładu oraz zajęć z programowania
Weryfikacja: Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U10
Efekt 1150-MT000-000-0535-U2
Potrafi budować zaawansowane programy w języku LabVIEW, pracujące na sterownikach czasu rzeczywistego, służące do rejestracji i analizy sygnałów oraz budowy układów sterowania.
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie . Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe:
Powiązane efekty obszarowe:
Efekt 1150-MT000-000-0535-U3
Potrafi tworzyć oprogramowanie służące do rejestracji i analizy sygnałów dla systemów czasu rzeczywistego, przeprowadzać pomiary, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U06
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U10
Efekt 1150-MT000-000-0535-U4
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (w tym w języku angielskim) oraz integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, wyciągać wnioski i formułować merytoryczne opinie
Weryfikacja: Test sprawdzający na wykładzie Testy sprawdzające przygotowanie do zajęć i stopień przyswojenia wiadomości z poprzednich ćwiczeń. Ocena jakości napisanego oprogramowania.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U15, KMchtr2_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04