Nazwa przedmiotu:
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Grzegorz Bartuzel
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Matematyka
Kod przedmiotu:
1120-00000-MZP-0502
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych – 25 godzin, w tym: a) wykład - 10 godz.; b) ćwiczenia - 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; d) egzamin - 3 godz. 2. Praca własna studenta – 75 godzin, w tym: a) 50 godz. – bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń i wykładów (analiza literatury); b) 15 godz. - przygotowywanie się do kolokwiów; c) 10 godz. –przygotowywanie się do egzaminu. 3. RAZEM – 100 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 25, w tym: a) wykład - 10 godz.; b) ćwiczenia - 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; d) egzamin - 3 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia8h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie podbudowy teoretycznej z dyscyplin probabilistycznych i statystycznych, które student będzie potrafił rozszerzać i pogłębiać oraz integrować z umiejętnościami inżynierskimi
Treści kształcenia:
Wykład: Aksjomatyka rachunku prawdopodobieństwa. Zmienna losowa typu skokowego i typu ciągłego. Rozkłady, parametry rozkładów, wartość oczekiwana, wariancja. Dystrybuanta zm l wielowymiarowej. Próba losowa, statystyka, rozkłady statystyk, twierdzenie graniczne. Estymacja parametrów rozkładu. Hipotezy statystyczne, testowanie. Ćwiczenia: Konstruowanie zmiennych losowych. Analiza rozkładów zmiennych losowych. Obliczanie wartości oczekiwanych i wariancji. Znajdowanie przedziałów ufności dla parametrów rozkładu. Testowanie hipotez statystycznych.
Metody oceny:
Kolokwia, prace domowe, egzamin (połówkowy, końcowy), dodatkowe rozmowy oceniające.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Kubik, L., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matem. 2. Plucinska, A., Plucinski, E., jw skypt PW i zbiór zadań.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1120-00000-MZP-0501_W01
Znajomość podstawowych metod rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki, umiejętność ich zastosowania.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, aktywność studentów podczas rozwiązywania zadań w ramach ćwiczeń.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1120-00000-MZP-0102_U01
Student zna metody Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki i umie je zastosować.
Weryfikacja: Egzamin, kolokwia, aktywność studentów podczas rozwiązywania zadań w ramach ćwiczeń.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, InzA_U02