Nazwa przedmiotu:
Modelowanie maszyn roboczych
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-000-0536
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 22, w tym a) wykład -10 godz.; b) ćwiczenia - 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 35 godzin, w tym: a) 20 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu i ćwiczeń; b) 15 godz. – wykonanie prac domowych. 3) RAZEM – 57 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 22, w tym a) wykład -10 godz.; b) ćwiczenia - 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia8h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z mechaniki ogólnej, podstaw konstrukcji maszyn i mechaniki pojazdów (wysłuchanie wykładów: Mechanika, PKM i Pojazdy).
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarzadzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z metodami modelowania zjawisk zachodzących w maszynach roboczych. Wykształcenie umiejętności budowania modeli zachodzących procesów. Wykorzystanie efektów modelowania w projektowaniu MR.
Treści kształcenia:
Wykład. 1. Budowa i funkcje MR pod kątem sterowania i regulacji. 2. Cele i zasady modelowania. 3. Zasady opracowania modeli funkcjonalnych, matematycznych i komputerowych. 4. Metodyka analizy budowy MR. 5. Przykłady budowania modeli funkcjonalnych i matematycznych typowych układów kinematycznych i dynamicznych koparki, ładowarki, spycharki, zgarniarki, suwnicy, dźwigu osobowego, żurawia wieżowego i teleskopowego, wózka widłowego, ciągnika rolniczego i wózka widłowego. 6. Wprowadzenie do modelowania komputerowego - Charakterystyka metod numerycznych stosowanych w modelowaniu komputerowym. 7. Przykłady modelowania funkcjonalnego, matematycznego i komputerowego elementów i podzespołów MR. 8. Symulacja komputerowa działania elementów - badanie poprawnosci działania. 9. Modelowanie oddziaływania na środowisko pracy MR. 10. Zasady syntezy i integracji modeli komputerowych budowa modelu MR. 11. Budowa modelu MR. Ćwiczenia: 1. Analiza budowy MR. 2. Opracowania modeli funkcjonalnych, matematycznych typowych układów kinematycznych i dynamicznych koparki, ładowarki, spycharki, zgarniarki, suwnicy, dźwigu osobowego, żurawia wieżowego i teleskopowego, wózka widłowego, ciągnika rolniczego i wózka widłowego. 3. Budowa modeli komputerowych układów MR – Symulacja. komputerowa działania elementów - badanie poprawności działania 4. Modelowanie oddziaływania na środowisko pracy MR. 5. Synteza i integracja modeli komputerowych budowa modelu MR. 6. Budowa i testowanie modelu MR. 7. Symulowanie pracy MR.
Metody oceny:
Ocena pracy domowej – budowy modelu komputerowego elementu maszyny.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. R.H Canon „Dynamika układów fizycznych”. 2. Anna Czemplik „modele dynamiczne układów fizycznych dla inżynierów”. 3. B. Mrozek,z. Mrozek : „Matlab – uniwersalne środowisko do obliczeń.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-000-0536_W1
Ma wiedzę nt. budowy modelu matematycznego elementów, podsystemów i systemów MR.
Weryfikacja: Ocena pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W08, KMchtr2_W11, KMchr2_W12, KMchtr2_W13, KMchtr2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-MT000-000-0536_W2
Ma wiedzę nt. budowy mechatronicznych i elektronicznych układów sterowania i regulacji.
Weryfikacja: Ocena pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W08, KMchtr2_W11, KMchr2_W12, KMchtr2_W13, KMchtr2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-000-0536_U1
Potrafi budować i weryfikować modle komputerowe podstawowych członów dynamicznych i typowych elementów MR.
Weryfikacja: Ocena pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U06, KMchtr2_U07, KMchtr2_U09, KMchtr2_U10, KMchtr2_U12
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U10, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U15, InzA_U01, T2A_U10, InzA_U02, T2A_U18, InzA_U03
Efekt 1150-MT000-000-0536_U2
Zna zasady budowania modeli funkcjonalnych, matematycznych i komputerowych maszyn roboczych. Potrafi wyciągć wnioski z wyników symulacji.
Weryfikacja: Ocena pracy domowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U06, KMchtr2_U07, KMchtr2_U09, KMchtr2_U10, KMchtr2_U12
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U10, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08, T2A_U08, T2A_U11, T2A_U15, InzA_U01, T2A_U10, InzA_U02, T2A_U18, InzA_U03