Nazwa przedmiotu:
Bezpieczeństwo systemów technicznych
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Robert Gumiński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-MZP-0514
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 10, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; 2. Praca własna studenta – 43 godzin, w tym: a) 17 godz. – bieżące przyswajanie wiedzy prezentowanej na wykładach (analiza literatury), b) 16 godz. – realizacja zadań domowych, c) 10 godz. - przygotowywanie się do kolokwiów , 3) RAZEM – 53 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,4 punktu ECTS - 10 godzin, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw rachunku różniczkowego, całkowego oraz prawdopodobieństwa i statystyki.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Zdobycie wiedzy na temat metod pozwalających na zmniejszenie niepewności analizy ryzyka przez wprowadzenie dodatkowej informacji (np o warunkach pracy obiektu lub procesach degradacyjnych)
Treści kształcenia:
Wprowadzenie do projektowania zorientowanego na niezawodność. Proaktywna strategia eksploatacji. Wyznaczanie niepewności parametrów rozkładu prawdopodobieństwa. Macierz Fishera, Informacja aprioryczna i aposterioryczna w analizie niezawodności. Rozkłady aprioryczne. Statystyczne dane cenzurowane, estymacja parametrów rozkładu na podstawie danych cenzurowanych. Metody Kaplana-Meiera i aktuarialna wyznaczania funkcji niezawodności. Uaktualnienie parametrów modelu niezawodnościowego - Uaktualnienie Bayesowskie, Model proporcjonalny ryzyka. Miary ważności elementów. Badanie wrażliwości (zmiennych) w probabilistycznym modelu niezawodnościowym. Wykorzystanie sieci Bayesowskich w projektowaniu niezawodnościowo zorientowanym. Metody prognozowania pozostałego czasu użytkowania (RUL). Wykorzystanie informacji diagnostycznej w analizie niezawodności, Niezawodność a współczynnik bezpieczeństwa
Metody oceny:
Wykład jest zaliczany na podstawie dwóch kolokwiów i dwóch prac domowych
Egzamin:
nie
Literatura:
Radkowski S., (2003), Podstawy bezpiecznej techniki, Oficyna Wydawnicza PW; www.reliawiki.org
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-MZP-0514_W1
Posiada wiedzę o proaktywnej strategii eksploatacji, rozkładach apriorycznych, prognozowania pozostałego czasu użytkowania, metodach estymacji parametrów modelu statystycznego na podstawie danych cenzurowanych
Weryfikacja: Weryfikacja wiedzy odbywa się w formie pisemnej poprzez odpowiedź na postawione pytanie przedmiotowe w ramach kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W01, KMchtr2_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-00000-MZP-0514_W2
Student zna podstawowe źródła niepewności charakterystyk niezawodnościowych i ich wpływ na eksploatację obiektu, Student posiada podstawową wiedzę nt metod pozwalających na wprowadzenie do analizy ryzyka dodatkowej informacji w celu zmniejszenia niepewności jej wyników (Model proporcjonalnego ryzyka, Bayesowska aktualizacja parametrów)
Weryfikacja: Weryfikacja wiedzy odbywa się w formie pisemnej poprzez odpowiedź na postawione pytanie przedmiotowe w ramach kolokwium i realizacji tematu pracy domowej.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W01, KMchtr2_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-00000-MZP-0514_W3
Student posiada wiedzę na temat oceny niepewności niezawodnościowego modelu statystycznego (informacyjna macierz Fishera).
Weryfikacja: Weryfikacja wiedzy odbywa się w formie pisemnej poprzez odpowiedź na postawione pytanie przedmiotowe w ramach kolokwium i realizacji tematu pracy domowej.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, InzA_W01

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-MZP-0514_U1
Student potrafi dokonać estymacji parametrów modelu statystycznego wybraną metodą (siatka probabilistyczna, metoda największej wiarygodności), wybranego rozkładu, potrafi dokonać oceny poprawności przyjętego modelu statystycznego.
Weryfikacja: Weryfikacja umiejętności odbywa się w formie programu obliczeniowego realizowanego w ramach pracy domowej.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U01, KMchtr2_U02, KMchtr2_U13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, InzA_U02, T2A_U09, InzA_U01, InzA_U02, T2A_U17, InzA_U03