Nazwa przedmiotu:
Praca przejściowa
Koordynator przedmiotu:
Prowadzący pracę przejściową
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-MZP-0521
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 48 godz projektu. 2) Praca własna studenta – 52 godz., w tym: a) studia literaturowe: 22 godz. b) praca nad przygotowaniem projektu: 30 godz. 3) RAZEM – 100 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS – liczba godzin kontaktowych - 48 godz projektu.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
4 punkty ECTS - 100 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach projektowych - 48 godz.; b) praca nad przygotowaniem projektu – 30 godz. c) studia literaturowe: 22 godz.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt6h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opracowanie przez studenta pracy przejściowej.
Treści kształcenia:
Przedmiot obejmuje pracę własną studenta w zakresie niezbędnym do realizacji pracy przejściowej określonym w porozumieniu z promotorem pracy. Tematyka pracy przejściowej powinna być powiązana z realizowanym kierunkiem studiów. Powinna ona dotyczyć zagadnień ogólno-inżynierskich i stwarzać możliwości wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy technicznej.
Metody oceny:
Ocena wykonanej pracy przejściowej.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura dobrana przez studenta w porozumieniu z promotorem pracy z zakresu związanego z tematem pracy przejściowej .
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-MZP-0521_W1
Posiada wiedzę jak pozyskiwać dane z literatury i baz danych; potrafi ocenić działanie zasad i praw dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Weryfikacja: Praca przejściowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W10, InzA_W03, InzA_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-MZP-0521_U1
Potrafi zaprojektować proste urządzenie, system lub proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi z uwzględnieniem zastosowania odpowiednich materiałów i technologii wykonania.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U01, KMchtr2_U03, KMchtr2_U05, KMchtr2_U08, KMchtr2_U12
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, InzA_U02, T2A_U10, T2A_U11, InzA_U01, T2A_U12, InzA_U02, InzA_U05, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U18, InzA_U03
Efekt 1150-00000-MZP-0521_U2
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych lub procesów.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08
Efekt 1150-00000-MZP-0521_U3
Potrafi pozyskiwać dane z literatury i baz danych; potrafi ocenić działanie zasad i praw dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz potrafi przygotować przejrzyste pisemne opracowanie i lub prezentację, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U14, KMchtr2_U15, KMchtr2_U17, KMchtr2_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-00000-MZP-0521_K1
Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w przekazywaniu szerszemu gremium osiągnięć mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych
Weryfikacja: Ocena pracy przejściowej
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07, InzA_K01