Nazwa przedmiotu:
Zintegrowane systemy wytwarzania
Koordynator przedmiotu:
Dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-MZP-0504
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 26,w tym: a) wykład – 16 godz.; b) laboratorium – 8 godz. c) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta - 48 godzin, w tym: a) 8 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu; b) 20 godz. – praca nad 2 projektami; b) 10 godz. – studia literaturowe; c) 10 godz. – przygotowywanie się studenta do sprawdzianu; 3) RAZEM – 74
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,0 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 26,w tym: a) wykład – 16 godz.; b) laboratorium – 8 godz. c) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS – 28 godz., w tym: a) laboratorium – 8 godz. b) 20 godz. – praca nad 2 projektami.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład16h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z technologii budowy maszyn.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy o modelach produkcji i zadaniach realizowanych w zintegrowanym wytwarzaniu, komponentach zintegrowanego wytwarzania i ich roli i zastosowaniu w CIM. Nabycie wiedzy o planowaniu potrzeb materiałowych, planowaniu zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa, strukturach sterowania, strategiach produkcji i ich uwarunkowaniach.
Treści kształcenia:
Wykład: 1. Model produkcji. Zadania realizowane w komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu. Definicja CIM. Typowy łańcuch CIM. 2. Zintegrowana baza danych. Warunki organizacji bazy. Kryteria doboru baz dla CIM. 3. Komponenty komputerowo zintegrowanego wytwarzania. Badania marketingowe. Planowanie i sterowanie produkcją. 4. Planowanie potrzeb materiałowych MRP. Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II. 5. Produkcja dokładnie na czas (Just in time). Cele produkcji JIT. 6. Komputerowe wspomaganie prac projektowych. Interfejsy CAD. 7. Komputerowe wspomaganie planowania procesów CAPP. 8. Zapewnienie jakości. Integracja planowania i zarządzania. 9.Metoda KANBAN. 10. Lean Manufacturing. 11. Technologia grupowa. 12.Projektowanie zorientowane na wytwarzanie i montaż (DFMA). 13.Szybkie prototypowanie. 14. Sztuczna inteligencja w CIM. Laboratorium: 1. Wprowadzenie. Teoria decyzji. Metody normatywne i deskryptywne. Badania operacyjne. 2. Programowanie matematyczne. Ekstrema funkcji. Podział. Programowanie kwadratowe. 3. Programowanie liniowe. 4. Programowanie dynamiczne. 5. Zarządzanie projektem. 6. Programowanie sieciowe.
Metody oceny:
Wykład – kolokwium. Laboratorium – ocena 2 projektów.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Skołud B.: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1997, Gliwice. 2. Knosala R. i zespół: Zastosowanie sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji, WNT, 2002, Warszawa. 3. Skołud B., Krenczyk D.: Computer Integrated Manufacturing, WNT, 2003, Warszawa. 4. Computer Integrated Manufacturing, Materiały z Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology, Gliwice 2005. 5. Chlebus E.: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, WNT 2000, Warszawa. 6. Kukuła K. (red): Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, 2001, Warszawa. 7. Instrukcja programu Gantt Project.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-MZP-0504_W1
Posiada wiedzę o zintegrowanym wytwarzaniu, planowaniu potrzeb materiałowych, planowaniu, harmonogramowaniu i sterowaniu produkcją.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W06, KMchtr2_W07, KMchtr2_W10
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02
Efekt 1150-00000-MZP-0504_W2
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną o zintegrowanym wytwarzaniu (CIM).
Weryfikacja: Ocena projektów wykonywanych samodzielnie.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W06, KMchtr2_W07, KMchtr2_W10, KMchtr2_W11
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W07, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W05, T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-MZP-0504_U1
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny, ocena projektów wykonywanych samodzielnie.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U05, KMchtr2_U06, KMchtr2_U07, KMchtr2_U08, KMchtr2_U14, KMchtr2_U15, KMchtr2_U18
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U12, InzA_U02, InzA_U05, T2A_U08, T2A_U10, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04