Nazwa przedmiotu:
Sterowanie i regulacja maszyn roboczych
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-000-0537
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 24, w tym: a) wykład -10 godz.; b) ćwiczenia -10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; d) egzamin - 2. godz.; 2) Praca własna studenta - 30 godzin, w tym: a) 5 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do ćwiczeń; b) 5 godz. – studia literaturowe; c) 10 godz. – przygotowywanie się studenta do egzaminu; d) 10 godz. – wykonanie prac domowych. 3) RAZEM – 54 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punkt ECTS – liczba godzin kontaktowych - 24, w tym: a) wykład -10 godz.; b) ćwiczenia -10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; d) egzamin - 2. godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia8h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z mechaniki ogólnej, podstaw konstrukcji maszyn i mechaniki pojazdów.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z układami sterowania i regulacji maszyn roboczych. Modelowania systemu regulacji. Podstawami budowy i działania elektronicznych układów regulacji. Nabycie przez studentów umiejętności dotyczących projektowania prostych układów sterowania i regulacji opartych na podstawowych elementach elektronicznych.
Treści kształcenia:
Wykład. 1. Budowa i funkcje MR pod kątem sterowania i regulacji. 2. Elementy wykonawcze, układy i systemy regulacji MR . 3. Modele dynamiczne elementów, układów, systemów, maszyny, środowisko 4. Obiekty sterowane i regulowane – zasada budowy i działania - identyfikacja obiektów. Dobór układów sterowania i regulacji MR 5. Elementy sterujące i regulujące pracę MR. 6. budowa układów sterujących-budowa komputerów pokładowych. 6. Podstawy programowania komputerów (budowa komputera i struktury danych) 7. Budowa algorytmów działania regulatora (modele matematyczne obiektów). Ćwiczenia: • Budowa i badanie modeli dynamicznych układów, elementów, systemu, maszyna – środowisko. • Budowa modeli i dobór parametrów regulatorów elementów wykonawczych i mechatronicznych MR. • Projektowanie prostych układów sterowania logicznego i analogowego. • Opracowanie programów komputerowych z wykorzystaniem programowania obiektowego i strukturalnego.
Metody oceny:
Wykład – egzamin. Ćwiczenia - ocena pracy domowej – Budowy modelu komputerowego elementu maszyny.
Egzamin:
tak
Literatura:
1. R.H Canon „Dynamika układów fizycznych”. 2. Anna Czemplik „modele dynamiczne układów fizycznych dla inżynierów”. 3. B. Mrozek,z. Mrozek : „Matlab – uniwersalne środowisko do obliczeń… 4. Wirth „ Algorytmy i struktury danych”.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-000-0537_W1
Ma wiedzę nt. układów i członów dynamicznych, układów sterowania i regulacji.
Weryfikacja: Ocena pracy domowej, egzamin.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W08, KMchtr2_W11, KMchtr2_W13, KMchtr2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-MT000-000-0537_W2
Ma wiedzę nt. budowy mechatronicznych i elektronicznych układów sterowania i regulacji..
Weryfikacja: Ocena pracy domowej, egzamin.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W08, KMchtr2_W11, KMchtr2_W13, KMchtr2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07, T2A_W06, T2A_W07, T2A_W06, InzA_W01

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-000-0537_U1
Potrafi budować i weryfikować modle komputerowe podstawowych członów dynamicznych.
Weryfikacja: Ocena pracy domowej.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U06, KMchtr2_U07, KMchtr2_U14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U10, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08, T2A_U18, T2A_U19
Efekt 1150-MT000-000-0537_U2
Potrafi budować modele funkcjonalne układów sterowania elektronicznego. Optymalizować układy sterowania logicznego i pisać proste programy komputerowe.
Weryfikacja: Ocena pracy domowej, egzamin.
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U06, KMchtr2_U07, KMchtr2_U14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U10, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08, T2A_U18, T2A_U19