Nazwa przedmiotu:
Diagnostyka maszyn
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Marcin Jasiński
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-00000-MZP-0505
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych- 22 godz. w tym: a) wykład - 10 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta – 30 godz. , w tym: a) studia literaturowe: 5 godz.; b) przygotowanie do zajęć: 5 godz. c) przygotowania do kolokwium zaliczeniowego: 5 godz. d) opracowanie sprawozdań: 15 godz. 3) RAZEM – 52 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych - 22, w tym: a) wykład - 10 godz.; b) laboratorium- 10 godz.; c) konsultacje - 2 godz
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS - 25 godzin pracy studenta, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 10 godzin; b) sporządzenie sprawozdania z laboratorium - 15 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium8h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Pomiary wielkości dynamicznych i metody analizy sygnałów. Znajomość teorii drgań, mechaniki materiałów oraz podstaw diagnostyki wibroakustycznej
Limit liczby studentów:
określony przez Regulamin Studiów
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zawansowanymi metodami modelowania i symulacji procesu generacji informacji diagnostycznej, analizy związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy parametrami diagnostycznymi a parametrami stanu technicznego, wyznaczenie klas i klasyfikatorów stanów alarmowych i przygotowanie studentów do użytkowania i analizy systemów diagnostycznych. Zadaniem przedmiotu będzie wykorzystanie nabytych na wykładzie informacji w praktyce w laboratorium
Treści kształcenia:
Wykład: Ogólna wiedza nt.: 1. Zaawansowana diagnostyka łożysk tocznych; 2. Operator energetyczny Teagera-Kaisera w diagnostyce stanu maszyn 3. Metody falowe; 4. Wykorzystanie efektu zjawiska Dopplera w diagnostyce poruszających się obiektów; Metody magnetyczne w diagnostyce; 5. Zawansowane metody diagnostyki urządzeń wirujących; 6. Płaszczyzna lokalna; 7. Zaawansowana diagnostyka OBD Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się zawansowanymi metodami diagnostyki maszyn. 1. Pomiary drganiowe w diagnostyce maszyn; 2. Pomiary akustyczne w diagnostyce maszyn; 3. Diagnostyka przekładni zębatych; 4. Analiza procesów niestacjonarnych w maszynach wirnikowych; 5. Diagnostyka łożysk tocznych z wykorzystaniem środowiska LabVIEW; 6. Detekcja błędów łożyskowania wałów z wykorzystaniem bazy danych i modelu symulacyjnego
Metody oceny:
Wykład: Zaliczany jest na podstawie pisemnego kolokwium i pracy domowej. Laboratorium: Przed rozpoczęciem ćwiczenia sprawdzane jest przygotowanie studentów (tzw. „wejściówka”). Każde ćwiczenie jest zaliczane na podstawie poprawnie wykonanego sprawozdania, przyjętego i ocenionego przez prowadzącego dane ćwiczenia
Egzamin:
nie
Literatura:
1. S. Rosłoniec, Wybrane metody numeryczne z przykładami zastosowań w zadaniach inżynierskich, Oficyna Wydawnicza PW, 2008. 2. J. Krupka, Wstęp do metod numerycznych. Dla studentów elektroniki i technik informacyjnych, Oficyna Wydawnicza PW, 2009. 3. Wprowadzenie do Scilaba (np. B.Pincon lub inne) - materiały dostępne w internecie.
Witryna www przedmiotu:
http://www.mechatronika.simr.pw.edu.pl Materiały dostępne w intranecie po zalogowaniu. Login i hasło studenci otrzymają na pierwszych zajęciach.
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-00000-MZP-0505_W1
Posiada uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu diagnostyki maszyn.
Weryfikacja: Kolokwium, praca domowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-00000-MZP-0505_W2
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu diagnostyki maszyn.
Weryfikacja: Kolokwium, praca domowa, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-00000-MZP-0505_W3
Posiada podstawową wiedzę o cyklu życia maszyn.
Weryfikacja: Kolokwium, ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W14
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, InzA_W01

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-00000-MZP-0505_U1
Potrafi określić kierunki dalszego ucznia się i zrealizować proces samokształcenia.
Weryfikacja: Ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U19
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U05
Efekt 1150-00000-MZP-0505_U2
Potrafi rozwiązywać zadania inżynierskie i problemy badawcze związane z diagnostyką maszyn używając właściwych metod i środków.
Weryfikacja: Ustny sprawdzian przed dopuszczeniem do wykonywania ćwiczeń, ocena sprawozdań
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U11, KMchtr2_U12, KMchtr2_U14, KMchtr2_U15, KMchtr2_U16, KMchtr2_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U13, T2A_U16, InzA_U03, T2A_U18, InzA_U03, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U03, InzA_U01, T2A_U03, T2A_U04