Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Prowadzący pracę dyplomową
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-MSP-0606
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
20
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 120 godz. projektu. 2) Praca własna studenta – 380 godz. w tym: a) studia literaturowe: 112 godz. b) praca nad przygotowaniem pracy dyplomowej: 268 godz. 3) RAZEM – 500 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
4,8 punktów ECTS - 120 godz. projek.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
20 punktów ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opracowanie przez studenta pracy dyplomowej magisterskiej.
Treści kształcenia:
Przedmiot obejmuje pracę własną studenta w zakresie niezbędnym do realizacji pracy dyplomowej określonym w porozumieniu z promotorem pracy. Tematyka pracy dyplomowejpowinna być powiązana z realizowanym kierunkiem studiów. Praca dyplomowa magisterska powinna wykazać pogłębioną znajomość podstawowej wiedzy teoretycznej i doświadczalnej w danej dziedzinie oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających stosowania nowoczesnych metod z zakresu analiz teoretycznych czy empirycznych. Przedmiotem pracy może być w szczególności: rozwiązanie zadania obliczeniowego, projektowego, technologicznego lub wydzielonej części większego projektu, opracowanie lub istotne udoskonalenie metody badawczej, pomiarowej, analitycznej, wykonanie zadania badawczego. Praca dyplomowa magisterska powinna zawierać nowe wyniki analiz, badań eksperymentalnych lub teoretycznych dociekań albo nowe rozwiązanie wybranego problemu z zakresu realizowanego kierunku studiów.
Metody oceny:
Ocena pracy dyplomowej przez Promotora
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura dobrana przez studenta w porozumieniu z promotorem pracy z zakresu związanego z tematem pracy dyplomowej
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-MZP-0606_W1
Posiada wiedzę jak pozyskiwać dane z literatury i baz danych; potrafi ocenić działanie zasad i praw dotyczących ochrony własności intelektualnej.
Weryfikacja: Praca dyplomowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W16
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W10, InzA_W03, InzA_W04

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MZ000-MZP-0606_U1
Potrafi zaprojektować proste urządzenie, system lub proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi z uwzględnieniem zastosowania odpowiednich materiałów i technologii wykonania.
Weryfikacja: Praca dyplomowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U01, KMchtr2_U03, KMchtr2_U04, KMchtr2_U05, KMchtr2_U08, KMchtr2_U10, KMchtr2_U11, KMchtr2_U12, KMchtr2_U13
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, InzA_U02, T2A_U10, T2A_U11, InzA_U01, T2A_U10, T2A_U11, InzA_U02, T2A_U12, InzA_U02, InzA_U05, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U13, InzA_U01, T2A_U10, InzA_U02, T2A_U13, T2A_U16, InzA_U03, T2A_U18, InzA_U03, T2A_U17, InzA_U03
Efekt 1150-MT000-MZP-0606_U2
Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych lub procesów.
Weryfikacja: Praca dyplomowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16, InzA_U03, InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08
Efekt 1150-MT000-MZP-0606_U3
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, bazy danych oraz innych źródeł w zakresie swojego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje oraz dokonać ich interpretacji i krytycznej oceny a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie; potrafi ocenić działanie zasad i praw dotyczących ochrony własności intelektualnej. Potrafi sporządzić w języku angielskim streszczenie nt. pracy dyplomowej.
Weryfikacja: Praca dyplomowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U14, KMchtr2_U15, KMchtr2_U17, KMchtr2_U18, KMchtr2_U19
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U18, T2A_U19, T2A_U01, T2A_U03, T2A_U04, T2A_U02, T2A_U03, T2A_U06, T2A_U04, T2A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt 1150-MT000-MZP-0606_K1
Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w przekazywaniu szerszemu gremium osiągnięć mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych
Weryfikacja: Praca dyplomowa
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_K01
Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07, InzA_K01