Nazwa przedmiotu:
Podstawy prawa pracy
Koordynator przedmiotu:
mgr Maciej Wojciechowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Przedmioty HES
Kod przedmiotu:
1180-MB000-MZP-0601
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych: 11 godz., w tym: a) wykład – 8 godz.; b) konsultacje – 3 godz. 2) Praca własna studenta – 50 godzin, w tym: a) 35 godz. – bieżące przygotowywanie się studenta do wykładu, studiowanie literatury, b) 15 godz. – przygotowywanie się studenta do kolokwium zaliczeniowego. 3) RAZEM - 61 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0, 4 punktu ECTS - 11 godz., w tym: a) wykład – 8 godz.; b) konsultacje – 3 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora PW
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z przedmiotem, źródłami i instytucjami prawa pracy. W trakcie zajęć student powinien nabyć umiejętność identyfikacji społecznych stosunków pracy oraz zastosowania podstawowych konstrukcji prawnych w rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych i gospodarczych.
Treści kształcenia:
Przedmiot prawa pracy. Źródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy. Strony społecznych stosunków pracy. Źródła nawiązania stosunków pracy. Rodzaje umów o pracę.Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. Obowiązki pracodawcy i pracownika. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika.Wynagrodzenie za pracę.Czas pracy. Normy, systemy i rozkłady czasu pracy.Urlopy pracownicze i inne zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pragmatyki pracownicze (szczególne stosunki pracy).Podstawy zbiorowego prawa pracy. Europejskie prawo pracy. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej. Obywatelstwo Unii Europejskiej. Zakaz dyskryminacji.
Metody oceny:
Kolokwium.
Egzamin:
nie
Literatura:
• L. Florek, Prawo pracy, 17. wydanie, C.H.Beck, Warszawa 2015. • M.Gersdorf, K. Rączka, Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013. • Kodeks pracy. Komentarz, redakcja naukowa K.Baran, Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2015. • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy i inne ustawy wskazane na wykładzie. Literatura uzupełniająca: K. Jaśkowski, Meritum Prawo Pracy 2017, Wolters Kluwers S.A., Warszawa 2016.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1180-MB000-MZP-0601_U1
Student potrafi posługiwać się źródłami prawa pracy i wykorzystywać je do analizy otaczających zjawisk gospodarczych, prawnych i społecznych. Student potrafi posługiwać się przepisami prawa w celu identyfikowania sytuacji faktycznych. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Weryfikacja: Egzamin pisemny oraz przygotowanie przez studenta podstawowych dokumentów dotyczących nawiązania, rozwiązania stosunków pracy
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U15, KMchtr2_U19
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U05