Nazwa przedmiotu:
Sieci komputerowe
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Lech Knap
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
1150-MT000-MZP-0538
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 10 godzin, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) konsultacje - 2 godz.; 2) Praca własna studenta – 15 godzin, w tym: a) 6 godz. – studia literaturowe i internetowe, b) 9 godz. – przygotowywanie się studenta do 1 kolokwium lub przygotowanie 1 opracowania teoretyczno-technicznego. 3) RAZEM – 25 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,4 punktu ECTS – liczba godzin kontaktowych – 10 godzin, w tym: a) wykład - 8 godz.; b) konsultacje - 2 godz.;
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład8h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu budowy komputera, działania oprogramowania oraz obsługi komputera.
Limit liczby studentów:
zgodnie z zarządzeniem Rektora
Cel przedmiotu:
Poznanie zagadnień związanych z zasadami projektowa, budowy, działania i eksploatacji sieci komputerowych. Poznanie zagadnień związanych z zarządzaniem systemów bezpieczeństwa informacji, utrzymaniem ciągłości działania, zarządzania ryzykiem systemów informatycznych. Umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych, doboru urządzeń i zabezpieczeń sieci oraz nabycie umiejętności pracy w środowisku sieci komputerowych.
Treści kształcenia:
Architektura systemów i sieci teleinformatycznych. Sieci komputerowe i protokoły komunikacyjne. Warstwowy model protokołów sieciowych (ISO-OSI). Model TCP/IP. Pojęcie i zasady routingu, filtrowania, translacji adresów. Elementy sieci komputerowych: typy i topologia sieci, oprogramowanie sieciowe, urządzenia sieciowe. Bezpieczeństwo sieci. Ochrona zasobów w sieciach komputerowych. Standardy zabezpieczeń. Wymagania w zakresie standardów zabezpieczeń. Elementy zabezpieczeń sieci: firewall, IPS/IDS (intrusion detection system/intrusion prevention system), VPN (virtual private network). Podstawowe usług sieciowe: http, dns, dhcp, ftp, ntp, smtp, sntp. Podstawowe narzędzia administracyjne. Organizacja zarządzania systemami informatycznymi i sieciami. Przegląd standardów zarządzania procesami bezpieczeństwa informacji w systemach informatycznych (COBIT, PN ISO/IEC-27001, PN ISO/IEC-17799). Zarządzaniu usługami informatycznymi (ITIL, PN ISO/IEC 20000). Proces bezpieczeństwa usług informatycznych. Organizacja wewnętrzna i zewnętrzna bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem aktywów organizacji. Zarządzanie zdarzeniami i incydentami. Zarządzanie ciągłością działania systemów teleinformatycznych.
Metody oceny:
Zajęcia zaliczane są na podstawie pisemnego kolokwium lub opracowania, teoretycznego z elementami praktycznymi, którego wyniki są prezentowane i dyskutowane w czasie zajęć.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Internet w zakresie tematyki zajęć: sieci komputerowe, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji np.: www.cisco.com, www.huawei.com, www.isaca.org i inne. 2. Bradford Russell. Podstawy sieci komputerowych. 2009. ISBN: 9788320617368 3. Barrie Sosinsky. Sieci komputerowe. Biblia. E-book. 2013. ISBN: 9788324628858
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt 1150-MT000-MZP-0538-W1
Ma szczegółową wiedzę w zakresie budowy i utrzymania sieci komputerowych
Weryfikacja: Kolokwium lub ocena opracowania połączonego z prezentacją i dyskusją wyników
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W07
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W03, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-MZP-0538-W2
Ma wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu budowy i utrzymania sieci komputerowych
Weryfikacja: Kolokwium lub ocena opracowania połączonego z prezentacją i dyskusją wyników
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W09
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02, T2A_W05, InzA_W02
Efekt 1150-MT000-MZP-0538-W3
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskiem teleinformatycznych
Weryfikacja: Kolokwium lub ocena opracowania połączonego z prezentacją i dyskusją wyników
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, InzA_W01
Efekt 1150-MT000-MZP-0538-W4
Ma podstawową wiedzę o zjawiskach wpływających na cykl życia urządzeń
Weryfikacja: Kolokwium lub ocena opracowania połączonego z prezentacją i dyskusją wyników
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_W15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_W06, InzA_W01

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt 1150-MT000-MZP-0538-U1
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych.
Weryfikacja: Kolokwium lub ocena opracowania połączonego z prezentacją i dyskusją wyników
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U15
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01
Efekt 1150-MT000-MZP-0538-U2
Potrafi przygotować i przedstawić krótkie doniesienie naukowe z zakresu zagadnień przedmiotu, potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację z zakresu zagadnień przedmiotu
Weryfikacja: Kolokwium lub ocena opracowania połączonego z prezentacją i dyskusją wyników
Powiązane efekty kierunkowe: KMchtr2_U17
Powiązane efekty obszarowe: T2A_U03, T2A_U04