Program Wydział Rok akademicki Stopień
Biogospodarka Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Biogospodarka -dr hab. inż Monika Żubrowska-Sudoł

Cele:

-Program kształcenia na interdyscyplinarnym kierunku biogospodarka obejmuje wiedzę inżynierską z kilku dyscyplin z uwzględnieniem nauki i nowoczesnych technologii, logistyki, ekonomii, regulacji prawnych oraz zarządzania własnością intelektualną. W związku z tym, obok przekazywania najnowszej wiedzy program studiów pozwala na kształtowanie umiejętności innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz tworzy kompetencje do współpracy nauki i biznesu. Kształcenie ukierunkowane jest na poznawanie nowych technologii i pomocy doradczej, zapoznanie ze źródłami finansowania działań proinnowacyjnych oraz przedstawienie możliwości wspierania, kreowania wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców oraz społeczeństwa. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w tym szczególnie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych

Warunki przyjęć:

-http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
język obcyBlok1 Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Podstawy biogospodarki 4 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=4
podstawoweobowiązkowe Chemia ogólna 4 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Materiałoznawstwo 5 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=16
przedmioty kształcenia ogólnegoobowiązkowe Grafika inżynierska 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Infotechnolofie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy ekonomii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy Zarządzania 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
język obcyBlok1 Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
obieralneBlok V Zarządzanie produkcją 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawo w ochronie środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
podstawoweobowiązkowe Chemia bioorganiczna 4 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Chemia ogólna 2 3 0 15 30 0 0 45 sylabus
   Fizyka2 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Matematyka2 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika płynów 2 15 15 15 0 0 30 sylabus
   Metrologia i systemy pomiarowe 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mikrobiologia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy termodynamiki 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
język obcyBlok1 Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Inżynieria procesowa i aparatura 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy technologiczne wody, ścieków i odpadów 5 45 0 15 0 0 60 sylabus
∑=10
obieralneBLOK II Ekologia 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Rola mikroorganizmów i enzymów w gospodarce 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Blok III Technologie wykorzystujące surowce odnawialne 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Toksykologia 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Blok IV Chemia środowiska 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Korozja 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=9
podstawoweobowiązkowe Podstawy biochemii i biolaktazy 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Statystyka inżynierska 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Biofizyka 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Biorafinerie 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Biotechnologia przemysłowa 4 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria biomateriałów 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Technologie bioenergetyczne 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Technologie biokonwersji i biotransformacji 6 30 0 75 0 0 105 sylabus
∑=23
obieralneBlok VI Innowacyjne technologie produktów fermentowanych 3 30 0 45 0 0 0 sylabus
   Technologie biokatalizatorów 3 30 0 45 0 0 75 sylabus
 Blok VII Metody sterylizacji w procesach biotechnologicznych 2 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Żywność funkcjonalna 2 15 0 30 0 0 0 sylabus
 Blok VIII Projekt grupowy PBL 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Biotechnologia w inżynierii środowiska 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Intensyfikacja procesów przemysłowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Odnowa wody 5 30 0 30 15 0 75 sylabus
   Projektowanie procesów technologicznych 5 30 0 0 0 30 60 sylabus
   Recykling materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie przetwarzania odpadów 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=22
obieralneBlok IX Projektowanie procesów technologicznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Technologie przetwarzania odpadów 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
 Blok X Intensyfikacja procesów przemysłowych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Urządzenia w biotechnologii środowiska 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Blok XI Oceny środowiskowe w biogospodarce 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
 Blok XII Zanieczyszczenie środowiska a zdrowie człowieka 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Naturalne prekursory substancji aktywnych 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (HES3) 1 15 15 15 0 0 15 sylabus
   Bio-, mikro- i nanotribologia 2 15 0 0 0 0 30 sylabus
   Biopaliwa 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Działalność gospodarcza i zarządzania jakością 3 15 15 0 0 0 45 sylabus
   Logistyka biopaliw 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Optoelektroniczne systemy monitoringu środowiska 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Utrzymanie ruchu maszyn 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Wybrane zagadnienia prawa w biogospodarce (HES5) 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=21
obieralneBlok XIII Budowa i eksploatacja urządzeń do transportu i dystrybucji 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Maszyny robocze i urządzenia energetyczne w Biogospodarce 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
 Blok XIV Odnawialne źrodla energii 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Metody instrumentalne w badaniach jakości paliw ciekłych 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
 Blok XV Zarządzanie biznesem technologicznym 1 15 15 0 0 0 0 sylabus
   Wybrane problemy zarządzania kryzysowego 1 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=9
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
kierunkowe i specjalizacyjneobowiązkowe Laboratorium dyplomowe 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=28
obieralneBlok XVI Kontrola obiektów technologicznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Najlepsze dostępne techniki - BAT 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę z zakresu matematyki, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu biogospodarki oraz wiedzę z zakresu statystyki inżynierskiej, przydatną do prowadzenia badań i opracowania ich wyników
Efekt K_W02
Ma wiedzę z zakresu fizyki i chemii, przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu biogospodarki oraz jej otoczenia
Efekt K_W03
Ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw termodynamiki, mechaniki płynów, materiałoznawstwa i ochrony przed korozją
Efekt K_W04
Ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw informatyki, umożliwiającą stosowanie użytkowych oprogramowań oraz korzystanie z baz danych
Efekt K_W05
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą mikrobiologię, chemię bioorganiczną oraz biokatalizę
Efekt K_W06
Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą biopaliwa i ich logistykę, biotribologię oraz zarządzanie biogospodarką
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną, szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie: biotechnologii, biofizyki, biokonwersji, biotransformacji oraz projektowania procesów
Efekt K_W08
Ma szczegółową, uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą inżynierię procesową i aparaturę oraz metrologię i systemy pomiarowe
Efekt K_W09
Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie biogospodarki
Efekt K_W10
Ma podstawową wiedzę w zakresie grafiki inżynierskiej, w tym stosowania normalizacji w zapisie konstrukcji
Efekt K_W11
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą utrzymanie ruchu maszyn, systemy produkcji oraz dobór materiałów i surowców
Efekt K_W12
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z biogospodarką
Efekt K_W13
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną o ochronie środowiska w biogospodarce, zwłaszcza w zakresie metod i technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników, gospodarki odpadami oraz monitoringu środowiska
Efekt K_W14
Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu biochemii, biotechnologii oraz projektowania procesów technologicznych
Efekt K_W15
Ma szczegółową wiedzę w zakresie biotechnologii w inżynierii środowiska, odnowy wody, recyklingu materiałów i technologii przetwarzania odpadów
Efekt K_W16
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w biogospodarce
Efekt K_W17
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych, finansowych, marketingowych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w biogospodarce
Efekt K_W18
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania biogospodarką, zasobami ludzkimi, jakością w biogospodarce oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W19
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt K_W20
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla biogospodarki

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z zakresu biogospodarki z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; także w języku obcym; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik (ustnych, pisemnych, wizualnych, technicznych, pracy w grupie) w środowisku zawodowym i innych środowiskach
Efekt K_U03
Potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów w zakresie biogospodarki
Efekt K_U04
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu biogospodarki
Efekt K_U05
Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
Efekt K_U06
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla biogospodarki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt K_U07
Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi, właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w biogospodarce
Efekt K_U08
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Efekt K_U09
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w biogospodarce metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Efekt K_U10
Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów i procesów biogospodarczych - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym środowiskowe, organizacyjne, ekonomiczne i prawne
Efekt K_U11
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym i usługowym oraz zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekt K_U12
Potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w biogospodarce
Efekt K_U13
Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić –zwłaszcza w powiązaniu z biogospodarką -istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności systemy, procesy i usługi oraz maszyny, urządzenia i obiekty
Efekt K_U14
Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla biogospodarki
Efekt K_U15
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla biogospodarki oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Efekt K_U16
Potrafi – zgodnie z zadaną specyfiką - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces wykorzystywany w biogospodarce, używając właściwych metod, technik i narzędzi

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Wpisz opisRozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy); potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt K_K02
Wpisz opisMa świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w biogospodarce, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt K_K03
Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt K_K04
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania określonego przez siebie lub innych
Efekt K_K05
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera w obszarze biogospodarki
Efekt K_K06
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt K_K07
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć biogospodarki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały