Program Wydział Rok akademicki Stopień
Automatyka i Robotyka Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Automatyka i Robotyka dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. PW

Cele:

Celem kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka jest przygotowanie absolwenta do twórczej pracy w zakresie projektowania, konstrukcji, badania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz układów i systemów automatyki i sterowania. Jest przygotowany do rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki. Posiada wiedzę w zakresie ogólnym i technicznym na poziomie umożliwiającym pracę w jednostkach badawczo-rozwojowych, pracę na stanowiskach kierowniczych w przemyśle mechanicznym elektronicznym, chemicznym i branżach pokrewnych. Kształcenie odbywa się na dwóch specjalnościach – Robotyka i Biorobotyka. Absolwent specjalności Robotyka posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze działania przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań z zakresu metod projektowania i konstrukcji układów sterowania oraz modelowania i identyfikacji układów. Potrafi projektować, modelować i analizować złożone konstrukcje robotów przeznaczonych do różnych celów, wykorzystując nowoczesne narzędzia projektowe i analityczne. Dysponuje przygotowaniem teoretycznym pozwalającym na rozwiązywanie problemów badawczych z zakresu analizy i syntezy układów i elementów robotyki. Absolwent specjalności Biorobotyka posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań w zakresie projektowania, analizy i konstrukcji układów robotycznych. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie zastosowań nowoczesnych narzędzi projektowych i analitycznych stosowanych w biomechanice, robotyce i w medycynie. Absolwent potrafi projektować, modelować i analizować układy i elementy systemów biorobotyki do celów robotyki medycznej, wspomaganej robotycznie rehabilitacji czy robotycznych systemów wspomagających działalność człowieka (np. aktywne protezy, egzoszkielety, inteligentne układy zwiększające bezpieczeństwo). Potrafi rozwiązywać zagadnienia badawcze z pogranicza mechaniki, robotyki, medycyny i biologii.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaSpecjalnościowe Robotyka medyczna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaSpecjalnościowe FIZYKA INŻYNIERSKA II 3 15 15 0 0 0 0 sylabus
∑=3
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Mechanika Analityczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Miernictwo dynamiczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Równania różniczkowe cząstkowe 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Teoria Sterowania I 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Układy sterowania automatycznego 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Wybrane zagadnienia robotyki 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=25
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomechanika i Biorobotyka
(Rozwiń)
Biomechanika i BiorobotykaObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biomechanika kręgosłupa 2 30 0 0 0 0 0 sylabus
 Specjalnościowe Wybrane Zagadnienia Biomechaniki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zderzenia w biomechanice 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
∑=8
Specjalność: Robotyka
(Rozwiń)
RobotykaObieralne Przedmiot obieralny S2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Manipulatory Równoległe 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie Obiektowe w Języku C++ 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
KierunkoweObowiązkowe Dynamika układów wieloczłonowych II 5 15 15 30 0 0 60 sylabus
   Konstruowanie robotów 5 15 30 0 15 0 60 sylabus
   Metody Modelowania i Identyfikacji 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria sterowania II 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 90 0 90 sylabus
∑=6
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Metody obliczeniowe optymalizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Projekt obliczeniowy 4 0 0 0 60 0 60 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 225 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 45 0 45 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt AiR2_W01
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki obejmującą metody matematyczne niezbędne do: - modelowania i analizy działania zaawansowanych elementów oraz układów sterowania i układów mechanicznych robotów a także zjawisk fizycznych w nich występujących - opisu, analizy działania oraz syntezy złożonych układów sterowania w tym systemów zawierających układy programowalne
Efekt AiR2_W02
Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki inżynierskiej obejmująca procesy wymiany ciepła i elementy biofizyki konieczne do zrozumienia warunków pracy robotów przemysłowych i medycznych
Efekt AiR2_W03
Ma poszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie opisu i metod analizy złożonych układów sterowania w tym układów wielowarstwowych, kaskadowych; ma wiedzę na temat sterowania rozmytego i odpornego.
Efekt AiR2_W04
Ma poszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie metod rozwiązywania zadań sterowania optymalnego i problemów liniowo-kwadratowych
Efekt AiR2_W05
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania układów automatyki cyfrowej
Efekt AiR2_W06
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie metod modelowania i identyfikacji układów automatyki i robotyki. Ma uporządkowaną wiedzę na temat miernictwa wielkości dynamicznych
Efekt AiR2_W07
Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metod optymalizacji lokalnej, globalnej, dyskretnej i mieszanej
Efekt AiR2_W08
Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad modelowania, konstruowania i analiz, w szczególności analiz wytrzymałościowych i zderzeniowych układów mechanicznych robotów, biorobotów, manipulatorów i robotów mobilnych
Efekt AiR2_W09
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie modelowania dynamiki układów mechatronicznych oraz ich opisu w języku mechaniki analitycznej
Efekt AiR2_W10
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zaawansowanych narzędzi mechaniki komputerowej i możliwości ich zastosowań w modelowaniu i ocenie charakterystyk układów robotyki i biorobotyki
Efekt AiR2_W11
Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie automatyki i robotyki
Efekt AiR2_W12
Posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie metod sterowania i programowania robotów

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt AiR2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt AiR2_U02
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
Efekt AiR2_U03
Potrafi opracować szczegółową dokumentacje wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników
Efekt AiR2_U04
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji
Efekt AiR2_U05
Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
Efekt AiR2_U06
Potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do analizy i projektowania elementów, układów i systemów automatyki i robotyki
Efekt AiR2_U07
Potrafi zbudować model i przeprowadzić identyfikację prostego układu automatyki i robotyki
Efekt AiR2_U08
Potrafi zaplanować proces testowania prostego układu automatyki i robotyki
Efekt AiR2_U09
Potrafi konfigurować i programować proste urządzenia automatyki i robotyki w tym sterowane cyfrowo
Efekt AiR2_U10
Potrafi przeprowadzić proces optymalizacji układu automatyki i robotyki z zastosowaniem narzędzi własnych lub dedykowanych
Efekt AiR2_U11
Potrafi formułować i planować zadania sterowania optymalnego oraz przeprowadzić analizę stabilności układów sterowania
Efekt AiR2_U12
Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z projektowaniem, modelowaniem i sterowaniem elementów i systemów automatyki i robotyki potrafi integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł
Efekt AiR2_U13
Potrafi oszacować koszty procesu projektowania i realizacji układu automatyki i robotyki
Efekt AiR2_U14
Potrafi projektować układy mechaniczne i sterowania robotów z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich
Efekt AiR2_U15
Potrafi projektować układy mechaniczne robotów przeznaczone do różnych zastosowań w tym do zastosowań biorobotycznych
Efekt AiR2_U16
Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, komponentów oraz metod projektowania i sterowania do syntezy systemów robotyki, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym
Efekt AiR2_U17
Potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów automatyki, robotyki i biorobotyki
Efekt AiR2_U18
Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
Efekt AiR2_U19
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt AiR2_K01
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt AiR2_K02
Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera w zakresie automatyki i robotyki, podejmuje starania aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia