Nazwa przedmiotu:
Konstruowanie robotów
Koordynator przedmiotu:
Dr inż. Krzysztof Mianowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.NK441
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1.Liczba godzin kontaktowych: 65, w tym: a) wykład – 30 godz., b) ćwiczenia – 30 godz., c) konsultacje – 5 godz. 2. Praca własna studenta: 60 godzin, w tym: a) realizacja pracy domowej, polegającej na opracowaniu projektu manipulatora-robota (ProEngineer-CREO) – 35 godzin, b) przygotowywanie się do testu zaliczeniowego – 15 godzin. Razem: 125 godzin – 5 punktów ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2,8 punktu ECTS – 65 godzin kontaktowych, w tym: a) wykład – 30 godz., b) ćwiczenia – 30 godz., c) konsultacje – 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2,4 punktu ECTS – 60 godzin, w tym: a) realizacja pracy domowej, polegającej na opracowaniu projektu manipulatora-robota (ProEngineer-CREO) – 45 godzin, b) przygotowywanie się do testu zaliczeniowego – 15 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt15h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mechanika, podstawy konstrukcji robotów.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Nauczenie sposobu formułowania i kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota. Projekt zrobotyzowanego stanowiska produkcyjnego. Wykonanie projektu konstrukcyjnego robota technologicznego.
Treści kształcenia:
Omówienie zasad konstruowania manipulatorów robotów przemysłowych. Zasady doboru i kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota – omówienie wpływu podstawowych parametrów technicznych na jakość obsługiwanych procesów. Zasady doboru parametrów robota dla określonych typów obsługiwanych zadań technologicznych i transportowych. Zasady zintegrowanego konstruowania układów sterowania silnikami z uwzględnieniem właściwości układów mechanicznych wraz z układami pomiarowymi, przekładniowymi i transmisyjnymi. Sposoby formułowania zadań dla robota technologicznego i związane z nimi założenia dotyczące konstrukcji robota technologicznego.
Metody oceny:
W trakcie semestru studenci piszą dwa kolokwia na ćwiczeniach z zakresu przedmiotu oraz w zespołach 3-4 osobowych opracowują projekt konstrukcyjny i technologiczny manipulatora lub robota, który jest oceniany. W trakcie zajęć studenci podzieleni na zespoły otrzymają zadanie zaprojektowania robota do obsługi określonych procesów, w ramach pracy mają za zadanie sformułować założenia konstrukcyjne, opracować koncepcję robota, wykonać dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną oraz wstępną dokumentację eksploatacyjną.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura: 1. Morecki A.: Podstawy robotyki, teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszawa 1993, wyd. II 1999. 2. Honczarenko J,: Roboty przemysłowe, elementy i zastosowanie, WNT, Warszawa 1996. Dodatkowa literatura: 1. Katalogi łożysk, silników, przekładni, elementów złącznych, normy materiałowe. 2. Materiały dostarczone przez wykładowcę w postaci skryptu w pdf.
Witryna www przedmiotu:
http://tmr.meil.pw.edu.pl/web/Dydaktyka/Prowadzone-przedmioty/Konstruowanie-robotow
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NK441_W1
Zna metody kształtowania podstawowych charakterystyk funkcjonalnych i technicznych robota.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_W2
Zna zasady komputerowo zintegrowanego konstruowania manipulatorów robotów z uwzględnieniem właściwości układów mechanicznych wraz z układami pomiarowymi, przekładniowymi i transmisyjnymi.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_W3
Zna sposoby formułowania zadań dla robota technologicznego i związane z nimi założenia dotyczące konstrukcji robota technologicznego.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NK441_U1
Potrafi sformułować założenia konstrukcyjne, opracować koncepcję manipulatora robota, wykonać dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną oraz wstępną dokumentację eksploatacyjną.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_U1
Potrafi sformułować założenia konstrukcyjne, opracować koncepcję manipulatora robota, wykonać dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną oraz wstępną dokumentację eksploatacyjną.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_U1
Potrafi sformułować założenia konstrukcyjne, opracować koncepcję manipulatora robota, wykonać dokumentację projektową, konstrukcyjną i technologiczną oraz wstępną dokumentację eksploatacyjną.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_U2
Potrafi opracować projekt techniczny robota w zakresie doboru układu nośnego, kinematycznego, napędowego, transmisyjnego i sformułować założenia dla układu sterowania.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_U2
Potrafi opracować projekt techniczny robota w zakresie doboru układu nośnego, kinematycznego, napędowego, transmisyjnego i sformułować założenia dla układu sterowania.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_U2
Potrafi opracować projekt techniczny robota w zakresie doboru układu nośnego, kinematycznego, napędowego, transmisyjnego i sformułować założenia dla układu sterowania.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_U2
Potrafi opracować projekt techniczny robota w zakresie doboru układu nośnego, kinematycznego, napędowego, transmisyjnego i sformułować założenia dla układu sterowania.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_U2
Potrafi opracować projekt techniczny robota w zakresie doboru układu nośnego, kinematycznego, napędowego, transmisyjnego i sformułować założenia dla układu sterowania.
Weryfikacja: Ocena projektu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NK441_K1
Student potrafi pracować w zespole projektowo-konstrukcyjnym.
Weryfikacja: Ocena projektu zespołowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK441_K1
Student potrafi pracować w zespole projektowo-konstrukcyjnym.
Weryfikacja: Ocena projektu zespołowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: