Nazwa przedmiotu:
Praca przejściowa magisterska
Koordynator przedmiotu:
Dowolny nauczyciel akademicki upoważniony przez Radę Wydziału.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.NK491
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych – 90, <br> 2) Praca własna studenta – 90 godz. <br> Razem – 180 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
4 punkty ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt90h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności wykonywania zaawansowanego projektu, przede wszystkim dzięki pracy własnej, z niewielką pomocą prowadzącego. W szczególności rozwiązania postawionego problemu, doboru literatury, metod badawczych, przedstawienia i krytycznej analizy wyników. <br> Dokładna specyfikacja zależna jest od tematyki pracy.
Treści kształcenia:
Szczegółowe treści merytoryczne zależą od tematu oraz charakteru pracy (projektowo-konstrukcyjna, obliczeniowa, eksperymentalna).
Metody oceny:
Ocenie podlega odpowiednie wyodrębnienie zadania, analiza literatury, rozwiązanie zadania i jego pisemne przedstawienie.
Egzamin:
nie
Literatura:
Książki i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe, Internet.
Witryna www przedmiotu:
http://www.meil.pw.edu.pl/pl/MEiL/Studia
Uwagi:
Tematykę pracy przejściowej ustala student w porozumieniu ze swoim opiekunem indywidualnym. <br> Tematyka musi być zgodna z kierunkiem i specjalnością studiów wybranymi przez studenta.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NK491_W1
Posiada poszerzoną wiedzę na wybrany temat w ramach kierunku.
Weryfikacja: Sprawozdanie końcowe oceniane przez prowadzącego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NK491_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu.
Weryfikacja: Sprawozdanie końcowe oceniane przez prowadzącego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK491_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Sprawozdanie końcowe oceniane przez prowadzącego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK491_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Sprawozdanie końcowe oceniane przez prowadzącego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK491_U3
Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu automatyki i robotyki korzystając z pomocy opiekuna.
Weryfikacja: Sprawozdanie końcowe oceniane przez prowadzącego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK491_U3
Potrafi rozwiązać proste zadanie z zakresu automatyki i robotyki korzystając z pomocy opiekuna.
Weryfikacja: Sprawozdanie końcowe oceniane przez prowadzącego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK491_U4
Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie z prowadzącym obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Sprawozdanie końcowe oceniane przez prowadzącego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NK491_K1
Potrafi myśleć w sposób kreatywny samodzielnie proponując sposób rozwiązania postawionego zadania.
Weryfikacja: Bieżąca ocena postępu pracy.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: