Nazwa przedmiotu:
Robotyka medyczna
Koordynator przedmiotu:
dr inż. Krzysztof Mianowski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.NS704
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych - 35, w tym: a) wykład – 15 godz., b) ćwiczenia – 15 godz., c) konsultacje – 5 godz. 2. Praca własna studenta - 40 godzin, w tym: a) praca domowa dotycząca opracowania na temat zastosowania robotów medycznych -10 godzin, b) przygotowanie do kolokwiów - 15 godzin; c) studiowanie zalecanej literatury - 15 godzin. Razem - 75 godzin.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS – 35 godzin kontaktowych, w tym: a) wykład – 15 godz., b) ćwiczenia – 15 godz., c) konsultacje – 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,5 punktu ECTS - 40 godzin kontaktowych, w tym: a) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych - 15 godzin, b) praca domowa dotycząca opracowania na temat zastosowania robotów medycznych - 10 godzin, c) przygotowanie do kolokwiów - 15 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy robotyki II. Wiedza podstawowa z zakresu fizyki, optyki i mechaniki.
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów ze współczesnymi rozwiązaniami stanowisk i sal operacyjnych z zastosowaniem robotów do operacji laparoskopowych kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych.
Treści kształcenia:
Omówienie podstawowych właściwości systemów wizyjnych endoskopowych i problematyki dokładności, kontroli i sterowania robotami chirurgicznymi i medycznymi. Zastosowanie systemów zrobotyzowanych w rehabilitacji. W ramach laboratorium, studenci zapoznają się także z współczesnymi technikami obrazowania w medycynie, robotyzacją operacji chirurgicznych w ortopedii, a także praktycznie z badaniem układu sterowania robota chirurgicznego oraz z wyznaczaniem jego charakterystyk kinematycznych i dokładnościowych.
Metody oceny:
Wykład – zaliczenie materiału podanego na wykładzie w formie kolokwium. Laboratorium – zaliczenie ćwiczeń odbytych w laboratorium (projektu).
Egzamin:
nie
Literatura:
1) Florczyk S.: „Robot Vision”, WILEY-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 2005. 2) Tadeusiewicz R.: „Systemy wizyjne robotów przemysłowych”, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1992. 3) Kowalski H. (red.): „Metody obrazowania w diagnostyce medycznej, Akad. Med.,Warszawa, 1995. 4) Nałęcz M. (red.): Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, AOW Exit, Warszawa 2004. 5) Podsędkowski L.: Roboty medyczne, WNT Warszawa, 2010, ISBN 9788320437065.
Witryna www przedmiotu:
http://tmr.meil.pw.edu.pl/web/Dydaktyka/Prowadzone-przedmioty/Robotyka-medyczna
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS704_W1
Zna podstawowe właściwości systemów wizyjnych endoskopowych.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu w laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS704_W1
Zna podstawowe właściwości systemów wizyjnych endoskopowych.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu w laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS704_W2
Ma wiedzę z zakresu dokładności, kontroli i sterowania robotami chirurgicznymi i medycznymi.
Weryfikacja: Kolokwium nr 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS704_W3
Zna współczesne techniki obrazowania w medycynie.
Weryfikacja: Kolokwium nr 2.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS704_U1
Potrafi zastosować specjalistyczne systemy zrobotyzowane w rehabilitacji.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu w laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS704_U1
Potrafi zastosować specjalistyczne systemy zrobotyzowane w rehabilitacji.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu w laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS704_U2
Potrafi przeprowadzić badania praktyczne robota chirurgicznego dotyczące wyznaczania jego charakterystyk kinematycznych i dokładnościowych.
Weryfikacja: Zaliczenie projektu w laboratorium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NS704_K1
Posiada praktyczne umiejętności dotyczące doradztwa merytorycznego zakresie robotyzacji sali operacyjnej na rzecz służb medycznych
Weryfikacja: Zaliczenie projektu, kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: