Nazwa przedmiotu:
Biomechanika kręgosłupa
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Marek Matyjewski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ML.NS685
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 35, w tym: a) wykład – 30 godz., b) konsultacje – 5 godz. 2. Praca własna studenta – 15 godzin, w tym: a) 15 godz. – przygotowanie się studenta do kolokwium w trakcie semestru. Razem - 50 godz. = 2 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,4 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych: 35, w tym: a) wykład – 30 godz., b) konsultacje – 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
90
Cel przedmiotu:
Zapoznanie z anatomią narządów ruchu. Przygotowanie do tworzenia modeli kręgosłupa.
Treści kształcenia:
Anatomia układu ruchowego człowieka, funkcje kręgosłupa; ogólna analiza mechaniczna, modelowanie i symulacja komputerowa w biomechanice; zastosowanie metody elementów skończonych (MES), modelowanie układu kręgosłupa, ilościowa analiza statyczna i dynamiczna. Zastosowania w ergonomii i medycynie. Biomechanika zderzeń. Urazy kręgosłupa.
Metody oceny:
Kolokwium zaliczeniowe.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Nałęcz M. red., "Tom 5 – Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna", Akademicka Oficyna Wyd. „Exit”, Warszawa, 2004. 2. Będziński R., „Biomechanika inżynierska - zagadnienia wybrane”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997. 3. Gzik M.: "Biomechanika kręgosłupa człowieka", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007. 4. Bober T., Zawadzki J., „Biomechanika układu ruchu człowieka”, Wydawnictwo BK, Wrocław 2001.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS685_W1
Ma wiedzę w zakresie modelowania matematycznego kręgosłupa.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS685_U1
Potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin: mechaniki, medycyny, metod numerycznych.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS685_U2
Potrafi udoskonalać modele biomechaniczne kręgosłupa.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe: