Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej
Koordynator przedmiotu:
Opiekun indywidualny upoważniony przez Radę Wydziału do kierowania pracami dyplomowymi.
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.NW137
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
20
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z opiekunem: 200, w tym: <br> a) spotkania i konsultacje - 199 godz. <br> b) zaliczenie przedmiotu - 1 godz. <br> 2. Liczba godzin pracy własnej: 300. <br> Razem - 500 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
8 punktów ECTS - liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z opiekunem: 200, w tym: <br> a) spotkania, konsultacje, praca w laboratorium itp. - 199 godz. <br> b) zaliczenie przedmiotu - 1 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
20 punktów ECTS.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt225h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Limit liczby studentów:
10 dla 1 pracownika
Cel przedmiotu:
Opanowanie umiejętności: <br> - rozwiązania postawionego zadania badawczego, <br> - doboru literatury, <br> - wyboru metod rozwiązania, <br> - przedstawienia i krytycznej analizy wyników. <br> <br> Dokładna specyfikacja zależna jest od tematyki pracy.
Treści kształcenia:
Szczegółowe treści merytoryczne zależą od tematu oraz charakteru pracy (projektowo-konstrukcyjna, obliczeniowa, eksperymentalna).
Metody oceny:
Prowadzący pracę (promotor) oraz recenzent sprawdzają wykonanie założonego zadania oceniając poszczególne jej aspekty wg formularza oceny pracy dyplomowej. W przypadku pozytywnej oceny następuje jej zaliczenie, zaś ostateczna ocena wystawiana jest przez komisję podczas egzaminu dyplomowego.
Egzamin:
tak
Literatura:
Książki i podręczniki akademickie, czasopisma naukowe, Internet.
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NW137_W1
Posiada rozległą wiedzę na wybrany temat w ramach kierunku.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NW137_U1
Potrafi ulokować rozwiązywany problem w szerszym zakresie nauki na podstawie badań literatury przedmiotu.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U2
Potrafi skorzystać z literatury do poszukiwania wskazówek przy rozwiązywaniu wybranego problemu badawczego.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U17
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U3
Potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadanie naukowe.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U18
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U4
Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NW137_U4
Potrafi samodzielnie przygotować sprawozdanie z pracy oraz w rozmowie obronić przedstawione tezy.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NW137_K1
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu - m.in., poprzez środki masowego przekazu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia.
Weryfikacja: Napisana i oceniana praca magisterska oraz ustna obrona przed Komisją.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_K02
Powiązane charakterystyki obszarowe: