Nazwa przedmiotu:
FIZYKA INŻYNIERSKA II
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Specjalnościowe
Kod przedmiotu:
ML.NS660
Semestr nominalny:
1 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
3 punkty ECTS - 75 godzin, w tym: 1) Liczba godzin kontaktowych: 33, w tym: a) wykład – 15 godz., b) ćwiczenia – 15 godz., c) konsultacje – 3 godz. 2) Praca własna studenta - 42 godzin, w tym: a) 20 godz. - bieżące przygotowywanie się do ćwiczeń i wykładów (analiza literatury), b) 22 godz. - przygotowywanie się do 2 kolokwiów.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,3 ECTS - 33 godziny, w tym: a) wykład – 15 godz., b) ćwiczenia – 15 godz., c) konsultacje – 3 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności w zakresie podstaw termodynamiki.
Limit liczby studentów:
30
Cel przedmiotu:
Nauczenie rozróżniania i matematycznego opisu podstawowych i złożonych procesów wymiany ciepła, podstaw elektrochemicznej i fotoelektrycznej konwersji energii, metod detekcji w podczerwieni oraz kontroli temperatury urządzeń elektronicznych.
Treści kształcenia:
Podstawy termodynamiczne elektrochemicznych i fotoelektrycznych źródeł energii (akumulatory, ogniwa paliwowe, fotoogniwa, itp.,). Podstawy wymiany ciepła. Przewodzenie ciepła w stanie ustalonym i nieustalonym. Termiczny opór kontaktowy i jego kontrola. Wyznaczanie rozkładów temperatury w ciałach stałych – wpływ na naprężenia cieplne. Przejmowanie ciepła, współczynnik przejmowania ciepła, metody intensyfikacji wymiany ciepła przy przejmowaniu ciepła. Promieniowanie cieplne, emisyjność, współczynniki konfiguracji, metody intensyfikacji wymiany ciepła przy promieniowaniu cieplnym. Promieniowanie podczerwone i zasady detekcji obiektów w podczerwieni. Metody ochrony przed oddziaływaniami cieplnymi. Metody chłodzenia urządzeń elektronicznych.
Metody oceny:
Kolokwium dotyczące podstaw wymiany ciepła oraz detekcji w podczerwieni. Rozwiązanie złożonego problemu z wymiany ciepła lub przygotowanie opisu jednego z przedstawionych tematów z wymiany ciepła.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura: 1) S. Wiśniewski: “Wymiana ciepła”, PWN. 2) J. Madejski: Teoria wymiany ciepła”, PWN. 3) S. Wiśniewski, T.S. Wiśniewski: “Wymiana ciepła”, WNT. 4) P. Furmański, R. Domański: „ Wymiana ciepła. Przykłady i zadania”, Oficyna wydawnicza PW. Dodatkowa literatura: - Materiały dla studentów zamieszczane na stronie www.itc.pw.edu.pl
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NS660_W1
Zna mechanizmy i opis matematyczny wymiany ciepła; przewodzenia, przejmowania i promieniowania.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS660_W2
Zna metody intensyfikacji wymiany ciepła i metody ochrony przed oddziaływaniami cieplnymi.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS660_W3
Zna podstawy termografii w podczerwieni i możliwości jej zastosowania.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS660_W4
Zna podstawy termodynamiczne elektrochemicznych i fotoelektrycznych źródeł energii.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NS660_U1
Potrafi rozwiązać podstawowe problemy inżynierskie związane z wymianą ciepła w urządzeniach elektronicznych.
Weryfikacja: Kolokwium, samodzielne rozwiązanie problemu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS660_U1
Potrafi rozwiązać podstawowe problemy inżynierskie związane z wymianą ciepła w urządzeniach elektronicznych.
Weryfikacja: Kolokwium, samodzielne rozwiązanie problemu.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NS660_U2
Potrafi dokonać poprawnego pomiaru zmiennej temperatury i strumienia ciepła.
Weryfikacja: Kolokwium.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe: