Nazwa przedmiotu:
Metody Modelowania i Identyfikacji
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Arczewski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.NK493
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1) Liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz. 2) Praca własna studenta - 45 godz., w tym: a) przygotowanie się do testów / kolokwiów - 15 godz., b) przygotowanie prezentacji - 15 godz., c) zadania domowe - 15 godz. Razem: 77 godz. - 3 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,5 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 32, w tym: a) udział w wykładach - 15 godz., b) udział w ćwiczeniach - 15 godz., c) konsultacje - 2 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Znajomość algebry, analizy matematycznej, mechaniki, drgań i technik komputerowych w zakresie wykładanym na studiach inżynierskich. Pożądana znajomość mechaniki analitycznej.
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu modelowania i identyfikacji.
Treści kształcenia:
Obiekty, modele i niepewność. Struktury modeli i błędy modelowania. Metoda najmniejszych kwadratów. Statyczne modele liniowe. Metody rekurencyjne estymacji parametrów. Liniowe modele dynamiczne. Modele adaptacyjne. Modelowanie nieliniowe statyki i dynamiki z wykorzystaniem systemów rozmytych i sieci neuronowych. Testowanie modeli.
Metody oceny:
W trakcie semestru: testy, ocena zadania domowego, polegającego na przeprowadzeniu obliczeń identyfikacyjnych wybranego układu, ocena przygotowania prezentacji przez zespół dwuosobowy.
Egzamin:
nie
Literatura:
Zalecana literatura: 1. Mańczak K.: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1971. 2. Bubnicki Z.: Identyfikacja obiektów sterowania. - Warszawa, PWN 1974. 3. Soedersrtoem T., Stoica P.: Identyfikacja systemów - Warszawa, PWN, 1997. 4. Materiały dostarczone przez wykładowcę.
Witryna www przedmiotu:
-
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NK493_W1
Student zna metody identyfikacji jakościowej i metody identyfikacji parametrycznej układów drgających.
Weryfikacja: Test.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK493_W2
Student zna klasyczne metody modelowania, jak również nieklasyczne (metoda rzutowa, z wykorzystaniem teorii grafów).
Weryfikacja: Test.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W10
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NK493_U1
Student posiada umiejętności w zakresie metod identyfikacji jakościowej i metod identyfikacji parametrycznej układów drgających.
Weryfikacja: Test.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK493_U2
Student posiada umiejętność modelowania z zastosowaniem klasycznych metod, jak również metod nieklasycznych (metoda rzutowa, z wykorzystaniem teorii grafów).
Weryfikacja: Test, prezentacja, ocena zadania domowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK493_U2
Student posiada umiejętność modelowania z zastosowaniem klasycznych metod, jak również metod nieklasycznych (metoda rzutowa, z wykorzystaniem teorii grafów).
Weryfikacja: Test, prezentacja, ocena zadania domowego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka ML.NK493_K1
Student współpracuje w zespole przygotowując prezentację.
Weryfikacja: Ocena prezentacji.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_K01
Powiązane charakterystyki obszarowe: