Nazwa przedmiotu:
Teoria sterowania II
Koordynator przedmiotu:
Prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Automatyka i Robotyka
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ML.NK494
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
1. Liczba godzin kontaktowych: 50, w tym: a) wykład – 30 godz., b) ćwiczenia – 15 godz., c) konsultacje – 5 godz. 2. Praca własna studenta: 25 godzin, w tym: a) realizacja pracy domowej, polegającej na rozwiązaniu zadania programowania liniowego albo zadania optymalizacji decyzji – 10 godzin, b) przygotowywanie się do testów zaliczeniowych – 15 godzin. Razem: 75 godzin – 3 punkty ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2 punkty ECTS – 50 godzin kontaktowych, w tym: a) wykład – 30 godz., b) ćwiczenia – 15 godz., c) konsultacje – 5 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1 punkt ECTS – 25 godzin, w tym: a) udział w ćwiczeniach – 15 godz., b) realizacja pracy domowej, polegającej na rozwiązaniu zadania programowania liniowego albo zadania optymalizacji decyzji – 10 godzin.
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład30h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
1. Znajomość podstaw automatyki i sterowania. 2. Znajomość metod rachunku różniczkowego.
Limit liczby studentów:
35
Cel przedmiotu:
1. Przygotowanie do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu optymalizacji liniowych układów sterowania. 2. Przygotowanie do rozwiązywania zadań programowania liniowego. 3. Przygotowanie do rozwiązywania podstawowych zagadnień z zakresu optymalizacji decyzji.
Treści kształcenia:
Wykłady i ćwiczenia: 1. Rodzaje zadań sterowania optymalnego. 2. Zasada minimum Pontriagina. 3. Zadania sterowania optymalnego rozwiązywane z wykorzystaniem zasady minimum Pontriagina. 4. Zasada Hamiltona-Jacobiego-Bellmana . Wykorzystanie zasady H-J-B do rozwiązywania zadań sterowania optymalnego. 5. Programowanie dynamiczne. 6. Metoda simplex programowania liniowego. 7. Metody optymalizacji decyzji.
Metody oceny:
Ocenie podlega praca domowa (20% oceny końcowej) oraz testy zaliczeniowe (80% oceny końcowej). Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% łącznie. Skala ocen 51-60% -3, 61-70% -3.5, 71-80% - 4, 81-90% - 4.5, 91-100% - 5.
Egzamin:
nie
Literatura:
1. Preskrypt na prawach rękopisu - Teoria Sterowania. T. Zielińska. Materiał dostarczony przez wykładowcę. 2. K. Douglas: Teoria Sterowania Optymalnego, WNT (każde wydanie).
Witryna www przedmiotu:
http://tmr.meil.pw.edu.pl/web/Dydaktyka/Prowadzone-przedmioty/Teoria-sterowania-II
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka ML.NK494_W1
Ma wiedzę z zakresu zagadnień optymalizacji całkowych wskaźników jakości dla liniowych układów sterowania.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK494_W1
Ma wiedzę z zakresu zagadnień optymalizacji całkowych wskaźników jakości dla liniowych układów sterowania.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_W04
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka ML.NK494_U1
Potrafi rozwiązywać proste zadania sterowania optymalnego metodą Pontriagina i H-J-B.
Weryfikacja: Sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka ML.NK494_U2
Potrafi rozwiązywać proste zadania programowania liniowego metodą SIMPLEX, zadania programowania dyskretnego oraz optymalizacji decyzji.
Weryfikacja: Praca domowa, sprawdzian.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: AiR2_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe: