Program Wydział Rok akademicki Stopień
Matematyka i Analiza Danych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023/2024 lic
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Matematyka i Analiza Danych .

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 1 8 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Analiza matematyczna 1 10 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Elementy logiki i teorii mnogości 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Ochrona własności intelektualnej 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy programowania i przetwarzania danych 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Algebra liniowa z geometrią 2 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza matematyczna 2 9 60 75 0 0 0 135 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Matematyka dyskretna i elementy probabilistyki 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 2 0 15 0 0 0 30 sylabus
   Przetwarzanie danych ustrukturyzowanych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Analiza matematyczna 3 8 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Pakiety matematyczne 4 0 0 30 15 0 45 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe zwyczajne 5 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Techniki ćwiczenia pamięci 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wychowanie fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Analiza funkcjonalna 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Analiza zespolona 1 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Laboratorium z metod numerycznych 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka matematyczna 5 30 30 15 0 0 75 sylabus
   Wstęp do eksploracji danych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Fizyka 1 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Krótki kurs historii matematyki 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Metody Optymalizacji 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Procesy stochastyczne 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Przedmiot obieralny 2-4 10 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Wstęp do Uczenia Maszynowego 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólneWspólne Analiza zależności 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Fizyka 2 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 205 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MAD1_W01
Absolwent zna podstawowe własności ciągów i szeregów zarówno liczbowych, jak i funkcyjnych.
Efekt MAD1_W02
Absolwent zna podstawy rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej i jego zastosowania wraz z podstawowymi metodami obliczeniowymi.
Efekt MAD1_W03
Absolwent zna podstawy rachunku całkowego funkcji jednej zmiennej oraz ich zastosowania. Zna metody obliczeniowe rachunku całkowego.
Efekt MAD1_W04
Absolwent zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych oraz jego zastosowania.
Efekt MAD1_W05
Absolwent zna podstawy ogólnej teorii miary i funkcji mierzalnych, zna różne rodzaje zbieżności
Efekt MAD1_W06
Absolwent ma wiedzę w zakresie logiki i teorii mnogości. W szczególności: zna podstawowe własności relacji równoważności, relacji porządku, dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce.
Efekt MAD1_W07
Absolwent ma wiedzę w zakresie algebry liniowej i geometrii, w szczególności zna pojęcie i podstawowe własności przestrzeni wektorowej, macierzy przekształcenia, wartości i wektorów własnych, formy dwuliniowej.
Efekt MAD1_W08
Absolwent zna zasadnicze twierdzenia dotyczące istnienia i jednoznaczności równań różniczkowych zwyczajnych, zastosowania równań różniczkowych do modelowania matematycznego raz podstawowe metody obliczeniowe.
Efekt MAD1_W09
Absolwent ma wiedzę w zakresie przestrzeni Banacha i przestrzeni Hilberta oraz w zakresie teorii operatorów liniowych w tych przestrzeniach.
Efekt MAD1_W10
Absolwent zna podstawowe własności funkcji holomorficznych i analitycznych, szeregów potęgowych i szeregów Laurenta
Efekt MAD1_W11
Absolwent ma wiedzę w zakresie algorytmów numerycznych algebry liniowej i analizy matematycznej. Ma podstawową wiedzę dotyczącą wrażliwości wyników zadań obliczeniowych na zmiany danych oraz wiedzę dotyczącą niestabilności algorytmów numerycznych i ich złożoności obliczeniowej.
Efekt MAD1_W12
Absolwent zna podstawowe zagadnienia optymalizacji, w tym zagadnienie programowania liniowego i kwadratowego, optymalizacji z ograniczeniami i metodę gradientu.
Efekt MAD1_W13
Absolwent zna podstawowe konstrukcje programistyczne i typy danych. Zna proste metody i algorytmy wykorzystywane w przetwarzaniu danych i przygotowywaniu ich do analizy
Efekt MAD1_W14
Absolwent zna podstawowe współczesne pakiety matematyczne i statystyczne.
Efekt MAD1_W15
Absolwent zna metody zliczania i ich wykorzystania w probabilistyce. Zna podstawy teorii grafów.
Efekt MAD1_W16
Absolwent zna podstawy rachunku prawdopodobieństwa, techniki analityczne stosowane w probabilistyce, prawa wielkich liczb i centralne twierdzenia graniczne.
Efekt MAD1_W17
Absolwent zna podstawowe metody eksploracyjnej analizy danych i ich wizualizacji.
Efekt MAD1_W18
Absolwent zna teoretyczne podstawy statystyki matematycznej; zna metody wnioskowania statystycznego: estymację punktową, estymację przedziałową i testowanie hipotez; zna podstawowe testy parametryczne, testy zgodności i niezależności.
Efekt MAD1_W19
Absolwent zna kluczowe metody i algorytmy uczenia maszynowego w klasyfikacji danych o standardowej i złożonej strukturze
Efekt MAD1_W20
Absolwent zna podstawowe typy procesów stochastycznych oraz metody ich analizy i prognozy.
Efekt MAD1_W21
Absolwent zna współczesne metody estymacji i prognozy dla danych regresyjnych niskiego i wysokiego wymiaru.
Efekt MAD1_W22
Absolwent ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną; Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MAD1_U01
Absolwent potrafi badać zbieżność ciągów oraz szeregów liczbowych i funkcyjnych.
Efekt MAD1_U02
Absolwent potrafi badać ciągłość i różniczkowalność funkcji. Potrafi wykorzystać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej w poszukiwaniu ekstremów, badaniu przebiegu funkcji i stosować je w zagadnieniach praktycznych
Efekt MAD1_U03
Absolwent potrafi całkować funkcje jednej i wielu zmiennych oraz stosować rachunek całkowy do zagadnień geometrycznych i fizycznych.
Efekt MAD1_U04
Absolwent potrafi przeprowadzić analizę funkcji wielu zmiennych. Potrafi stosować całki wielokrotne, krzywoliniowe ipowierzchniowe, poszukiwać ekstremów lokalnych iglobalnych, stosować twierdzenie o funkcjach uwikłanych.
Efekt MAD1_U05
Absolwent potrafi w sposób zrozumiały, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje, posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów, językiem teorii mnogości, indukcją matematyczną, rekurencją.
Efekt MAD1_U06
Absolwent potrafi posługiwać się metodami zliczania do wyznaczania prawdopodobieństw.
Efekt MAD1_U07
Absolwent potrafi rozwiązywać równania różniczkowe zwyczajne i ich układy podstawowych typów.
Efekt MAD1_U08
Absolwent potrafi rozwijać funkcje zespolone w szeregi Taylora i Laurenta oraz rozróżnia ich osobliwości. Potrafi stosować wzory całkowe Cauchy’ego oraz umie obliczyć wartość całek rzeczywistych i zespolonych za pomocą twierdzenia o residuach.
Efekt MAD1_U09
Absolwent potrafi badać własności przestrzeni unormowanych i operatorów w tych przestrzeniach.
Efekt MAD1_U10
Absolwent potrafi rozwiązywać układy równań liniowych, znaleźć wartości własne i wektory własne macierzy.
Efekt MAD1_U11
Absolwent potrafi rozwiązać różnorodne zagadnienia optymalizacyjne.
Efekt MAD1_U12
Absolwent potrafi implementować proste algorytmy oraz oceniać ich złożoność obliczeniową i pamięciową. Umie stosować wybrane narzędzia zaimplementowane w pakietach obliczeniowych.
Efekt MAD1_U13
Absolwent umie zaimplementować proste metody przetwarzania i analizy danych, ocenić ich złożoność pamięciową i czasową. Potrafi pozyskiwać dane ze źródeł tekstowych i zasobów w Internecie, wyczyścić je i przygotować do analizy.
Efekt MAD1_U14
Absolwent potrafi używać pakietów numerycznych do rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych, interpolacji, wyznaczania rozkładu macierzy na czynniki. Potrafi ocenić złożoność obliczeniową metod numerycznych.
Efekt MAD1_U15
Absolwent umie posługiwać się współczesnymi pakietami matematycznymi i statystycznymi.
Efekt MAD1_U16
Absolwent potrafi wyznaczać rozkład, parametry rozkładu zmiennej losowej i wektora losowego oraz funkcji zmiennych losowych. Potrafi stosować prawa wielkich liczb i centralne twierdzenia graniczne w konkretnych problemach.
Efekt MAD1_U17
Absolwent potrafi zbadać własności konkretnych procesów stochastycznych, dokonać prognozy i ocenić jej skuteczność.
Efekt MAD1_U18
Absolwent potrafi przygotować dane do analizy, dobrać metodę wizualizacji do specyfiki danych oraz przeprowadzić ich eksploracyjną analizę.
Efekt MAD1_U19
Absolwent umie konstruować estymatory i oceniać ich jakość; potrafi konstruować przedziały ufności; potrafi formułować i weryfikować hipotezy statystyczne i konstruować testy; potrafi oceniać jakość i adekwatność stosowanych narzędzi statystycznych oraz interpretować otrzymane wyniki.
Efekt MAD1_U20
Absolwent potrafi użyć i ocenić działanie współczesnych metod klasyfikacji dla danych o standardowej i złożonej strukturze.
Efekt MAD1_U21
Absolwent potrafi skonstruować prognozę w problemie regresyjnym i przetestować jej skuteczność przy zadanych kryteriach.
Efekt MAD1_U22
Absolwent posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
Efekt MAD1_U23
Absolwent ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt MAD1_U24
Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
Efekt MAD1_U25
Absolwent potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MAD1_K01
Absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Efekt MAD1_K02
Absolwent prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Efekt MAD1_K03
Absolwent rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Efekt MAD1_K04
Absolwent rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.
Efekt MAD1_K05
Absolwent potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.