Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Geodezja i Kartografia Dr inż. Sławomir Łapiński

Cele:

Realizacja programu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia pozwala zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu geodezji i kartografii oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Pozwala zapoznać się z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach pokrewnych, w administracji samorządowej i rządowej oraz do prowadzenia własnej firmy geodezyjnej. Mogą podejmować studia trzeciego stopnia i prowadzić prace badawcze. Studia prowadzone są w sześciu specjalnościach, a mianowicie: 1) Fotogrametria i Teledetekcja - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych cyfrowych technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, umożliwiających pozyskiwanie kartometrycznych i tematycznych danych o terenie, w oparciu o obrazy wykonane z pułapu lotniczego, satelitarnego i naziemnego. Absolwenci nabywają umiejętności tworzenia odpowiednich produktów cyfrowych oraz ich wykorzystania dla zasilania baz geoinformatycznych. 2) Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, pomiarów przemieszczeń oraz tworzenia i wykorzystywania systemów informacji o obiektach inżynierskich i terenach zurbanizowanych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do obsługi zaawansowanych systemów pomiarowych, wykorzystujących zarówno techniki naziemne jak i satelitarne. 3) Geodezja i Nawigacja Satelitarna - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie: zarządzania aktywnymi sieciami geodezyjnymi, badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, wykorzystania współczesnych metod i systemów nawigacji, posługiwania się układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, nawigacji i astronomii. Absolwenci potrafią posługiwać się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, grawimetrycznych i satelitarnych oraz wykorzystywać wyniki tych pomiarów. 4) Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie teorii odwzorowań powierzchni, redagowania i opracowania map topograficznych i tematycznych, a także tworzenia baz danych i systemów informacji geograficznej, grafiki komputerowej i współczesnych technologii wydania i udostępniania opracowań kartograficznych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych. 5) Kataster i Gospodarka Nieruchomościami - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia katastru, znajomości prawnych i technicznych zasad gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń, podziałów oraz wyceny nieruchomości. 6) Systemy Informacji Przestrzennej - pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i tworzenia systemów informacji przestrzennej, pozyskiwania i aktualizacji danych dla systemów informacji przestrzennej oraz wykorzystania tych danych w geodezji i kartografii. Posiadają znajomość różnych metod i technologii pomiaru oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników. Program studiów został poddany modernizacji w ramach realizacji zadania 6 Projektu NERW PW (https://www.nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektu-oferta/Zadanie-6). Niniejszy opis dla semestrów 1-3 odnosi się do zmodernizowanego programu studiów. Wśród ważniejszych zmian w programie należy wymienić wydzielenie dwóch profili nauczania już na pierwszym semestrze (przy pozostawieniu dotychczasowego podziału na specjalności na wyższych semestrach tj. 2 i 3): profil geodezyjny i profil geoinformacyjny. Ponadto, modernizacja dotyczy treści przedmiotów, wprowadzenia nowych przedmiotów, zapewnienia właściwego następstwa przedmiotów. Zmiany w programie mają na celu jego dostosowanie do wymagań społeczno-gospodarczych, w szczególności do potrzeb rynku pracy; umożliwią lepsze przygotowanie i wyspecjalizowanie absolwenta w kontekście współczesnych zmian technologicznych i wyzwań rynku pracy. Rozpoczęcie pierwszej edycji studiów według zmodernizowanego programu nastąpi od lutego 2019 r.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Kierunkowe (profil A)
(Rozwiń)
Kierunkowe (profil A)Obowiązkowe Geodezja inżynieryjna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geodezyjna obsługa budowy 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geodezyjne opracowania do celów prawnych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Geodezyjne układy odniesienia 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Satelitarne techniki pomiarowe 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=14
Specjalność: Kierunkowe (profil B)
(Rozwiń)
Kierunkowe (profil B)Obowiązkowe Geostatystyka 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Technologie fotogrametryczne 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Technologie SIP 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=14
HESHES Wybrane działy prawa gospodarczego 1 225 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Normy w zakresie informacji geograficznej 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Cyfrowe przetwarzanie obrazów 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy geodezji fizycznej i geodynamiki 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wybrane zagadnienia matematyki i algorytmiki 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Geofizyka 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fotogrametria i teledetekcja
(Rozwiń)
Fotogrametria i teledetekcjaObowiązkowe Automatyzacja procesów fotogrametrycznych 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Fotogrametria bliskiego zasięgu 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Lotniczy skaning laserowy 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Orientacja przestrzenna zobrazowań 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Techniki pozyskiwania danych obrazowych 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Teledetekcja hiperspektralna 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcyjne metody przetwarzania obrazów 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=23
Specjalność: Geodezja i nawigacja satelitarna
(Rozwiń)
Geodezja i nawigacja satelitarnaObowiązkowe Algorytmy analiz danych geodezyjnych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Geodezja fizyczna 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metrologia geodezyjna 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Systemy wspomagania GNSS 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Wybrane działy nawigacji 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zaawansowane metody opracowania obserwacji GNSS 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=23
Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Obowiązkowe Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjnej 2 0 30 0 15 0 15 sylabus
   Geodezja miejska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Mechanika budowli i konstrukcji 2 225 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy analiz sieci pomiarowych 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Pomiary przemieszczeń i analiza deformacji 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Pomiary specjalne w geodezji 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Projektowanie systemów pomiarowych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium z geodezji inżynieryjnej 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informacji o obiektach inżynierskich 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=23
Specjalność: Kartografia i systemy informacji geograficznej
(Rozwiń)
Kartografia i systemy informacji geograficznejObowiązkowe Ćwiczenia terenowe 2 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Cyfrowe systemy produkcji map 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Generalizacja informacji geograficznej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Grafika komputerowa w kartografii 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Kartografia matematyczna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Kartografia tematyczna 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Kartograficzne modele 3D 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projektowanie baz danych przestrzennych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=23
Specjalność: Kataster i gospodarka nieruchomościami
(Rozwiń)
Kataster i gospodarka nieruchomościamiObowiązkowe Ekonomiczne podstawy wyceny nieruchomości 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja w realizacji planów miejscowych 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Kataster nieruchomości 5 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Scalenia gruntów 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Techniczne podstawy wyceny nieruchomości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy prawa w wycenie nieruchomości 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=23
Specjalność: Systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Systemy informacji przestrzennejObowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Oprogramowanie SIP 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Programowanie w SIP 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie baz danych przestrzennych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Teledetekcyjne źródła danych dla SIP 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Udostępnianie danych przestrzennych 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zastosowania SIP 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=23
HESHES Planowanie kariery zawodowej 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Prawa człowieka 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Sytuacje konfliktowe i możliwości ich rozwiązywania 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
Kierunkowe (Obieralne)Obowiązkowe (profil A) Przedmiot obieralny 1 - BIM w obsłudze inwestycji (z profilu A) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 - Systemy pomiarowe w geodezji inżynieryjnej (z profilu A) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Modelowanie budynków w GIS i BIM (z profilu B) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Technologie UAV w geodezyjnych pomiarach sytuacyjno-wysokościowych (z profilu B) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 - Metodyka wyceny nieruchomości (z profilu A) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 - Produkty fotogrametryczne w systemach katastralnych (z profilu B) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Tworzenie i zastosowanie modeli 3D budynków (z profilu B) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 - Zastosowania fotogrametrii lotniczej i satelitarnej (z profilu B) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Obowiązkowe (profil B) Przedmiot obieralny 1 - Przegląd współczesnych technik pomiarów geodezyjnych (z profilu A) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 - Zaawansowane wykorzystanie Matlab w obliczeniach geodezyjnych i kartograficznych (z profilu A) 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 - Eksploracja danych przestrzennych (z profilu B) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 - BIM w obsłudze inwestycji (z profilu A) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 - Metody uczenia maszynowego (z profilu B) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 - Mobilne systemy kartowania (z profilu B) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 - Technologie UAV (z profilu B) 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Fotogrametria i teledetekcja
(Rozwiń)
Fotogrametria i teledetekcjaObowiązkowe Fotogrametria bliskiego zasięgu 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe - FIT 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcja radarowa 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie i standardy fotogrametrii lotniczej i satelitarnej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Specjalność: Geodezja i nawigacja satelitarna
(Rozwiń)
Geodezja i nawigacja satelitarnaObowiązkowe Ćwiczenia terenowe 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Geodezja fizyczna 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe - GINS 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Systemy wspomagania GNSS 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Wybrane działy nawigacji 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Zaawansowane metody opracowania obserwacji GNSS 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa Obowiązkowe Geodezyjna obsługa inwestycji 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Modele matematyczne w badaniu przemieszczeń 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe GIP 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium z pomiarów przemieszczeń 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Kartografia i systemy informacji geograficznej
(Rozwiń)
Kartografia i systemy informacji geograficznejObowiązkowe Kartografia mobilna 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe - KISIG 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane elementy geoinformatyki 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zaawansowane analizy geograficzne 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Kataster i gospodarka nieruchomościami
(Rozwiń)
Kataster i gospodarka nieruchomościamiObowiązkowe Scalenia gruntów 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe- KIGN 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wycena nieruchomości 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Systemy informacji przestrzennejObowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium dyplomowe SIP 1 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Udostępnianie danych przestrzennych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zastosowania SIP 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=7
HESHES Prawo geodezyjne i kartograficzne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny - angielski , niemiecki, rosyjski, francuski 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki obejmującą zagadnienia funkcji zmiennej zespolonej i jej zastosowań oraz równania różniczkowe cząstkowe, w tym metody numeryczne
Efekt K_W02
ma pogłębioną wiedzę w zakresie geofizyki, geodynamiki i astronomii, niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych związanych z ruchem obrotowym Ziemi, jej polem siły ciężkości, modelami i charakterystykami tego pola oraz budową atmosfery
Efekt K_W03
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii pomiarów geodezyjnych oraz metod przetwarzania i opracowania ich wyników
Efekt K_W04
ma uporządkowaną wiedzę o metodach i technologiach pozyskiwania i przetwarzania danych obrazowych i wektorowych oraz modelowania kartograficznego danych na potrzeby tworzenia systemów informacji przestrzennej
Efekt K_W05
zna szczegółowe uregulowania prawne z zakresu katastru i gospodarki nieruchomościami, funkcjonowania służby geodezyjnej i kartograficznej, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej
Efekt K_W06
ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie geodezji i kartografii
Efekt K_W07
ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie geodezji i kartografii
Efekt K_W08
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt K_W09
ma poszerzoną wiedzę na temat budowy numerycznych modeli terenu (NMT), numerycznych modeli pokrycia terenu (NMPT) oraz modeli budowli
Efekt K_W10
ma rozszerzoną wiedzę w zakresie, metod pomiaru, zapisu i wizualizacji brył budynków oraz innych obiektów na powierzchni terenu, jako elementów przestrzennego modelu miasta
Efekt K_W11
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii fotogrametrycznych, a w tym tworzenia map obrazowych, map wektorowych i modeli wysokościowych z opracowania zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych, oraz naziemnego i lotniczego skaningu laserowego
Efekt K_W12
ma uporządkowaną i aktualną wiedzę o stosowanych w praktyce technologiach fotogrametrycznych, stanie krycia kraju produktami pochodnymi opracowania zdjęć lotniczych i satelitarnych, oraz standardach stosowanych w tym zakresie w kraju i Europie
Efekt K_W13
ma zaawansowaną wiedzę z zakresu integracji produktów fotogrametrycznych pozyskanych z danych wieloźródłowych
Efekt K_W14
ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod cyfrowego przetwarzania i interpretacji obrazów lotniczych i satelitarnych
Efekt K_W15
ma pogłębioną wiedzę na temat zastosowań fotogrametrii i teledetekcji, w tym wiedzę w zakresie wykorzystania metod i technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych do pozyskiwania danych dla budowy baz danych topograficznych i tematycznych
Efekt K_W16
ma gruntowną wiedzę z zakresu satelitarnych i naziemnych systemów wspomagania GNSS
Efekt K_W17
zna zasady projektowania, obsługi budowy oraz inwentaryzacji obiektów infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu; zna zasady tworzenia zasobu informacji o urządzeniach podziemnych
Efekt K_W18
ma poszerzoną wiedzę dotyczącą planowania i zagospodarowania przestrzennego w tym związaną z wykonywaniem prac geodezyjnych dotyczących zamierzeń planistycznych oraz inwestycyjnych

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
Efekt K_U03
potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające prezentację i omówienie tych wyników raz poprowadzić dyskusję na ten temat
Efekt K_U04
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego
Efekt K_U05
potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z projektowaniem procedur i systemów pomiarowych, systemów informacji przestrzennej i realizowanych w oparciu o nie analiz przestrzennych oraz prowadzeniem modelowania kartograficznego — integrować wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)
Efekt K_U06
potrafi oszacować koszty procesu projektowania i realizacji zadania geodezyjnego, fotogrametrycznego, kartograficznego, geoinformatycznego
Efekt K_U07
potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli stosowanych w geodezji i kartografii, procedur realizacyjnych i prawnych, geodezyjnych systemów pomiarowych oraz systemów informacji przestrzennej i innych aplikacji geoinformatycznych
Efekt K_U08
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych technologii, urządzeń i metod do realizacji złożonych zadań z zakresu geodezji, fotogrametrii i kartografii, w tym geoinformatyki oraz ocenić ich poziom innowacyjności
Efekt K_U09
potrafi wykorzystać poznane techniki do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych, a w szczególności: potrafi korzystać z funkcji zmiennej zespolonej w opisie odwzorowań powierzchni oraz wyznaczać wartości wybranych typów całek z funkcji zmiennej rzeczywistej, potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych cząstkowych opisujących zjawiska fizyczne, potrafi zastosować poznane metody numeryczne w zagadnieniach praktycznych.
Efekt K_U10
ma umiejętność wykonania względnych pomiarów przyspieszenia ziemskiej siły ciężkości, wyznaczania parametrów geometrycznych pola siły ciężkości oraz umiejętność projektowania prac geodezyjnych do wyznaczania parametrów pola siły ciężkości
Efekt K_U11
potrafi ocenić i dobrać odpowiednie technologie i metody do wykonania zaawansowanych pomiarów i opracowań geodezyjnych
Efekt K_U12
potrafi pozyskiwać i przetwarzać dane wektorowe i obrazowe na potrzeby systemów informacji przestrzennej oraz opracować model kartograficzny zróżnicowanych danych przestrzennych z uwzględnieniem procesu ich transformacji i harmonizacji
Efekt K_U13
potrafi wykonywać zadania związane z prowadzeniem ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, współpracować z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zarówno w procesie przekazywania, jak i pozyskiwania danych i dokumentacji oraz potrafi korzystać z geoportali i metadanych tworzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennych
Efekt K_U14
potrafi projektować systemy informacji przestrzennej, bazy danych przestrzennych, pozyskiwać do nich dane oraz udostępniać je w sieci Internet
Efekt K_U15
potrafi automatyzować pracę na danych przestrzennych poprzez pisanie prostych makr, programów i aplikacji, w tym opracować i zaprogramować podstawowe algorytmy geometrii obliczeniowej
Efekt K_U16
potrafi tworzyć zaawansowane numeryczne modele terenu (NMT), numeryczne modele pokrycia terenu (NMPT) oraz modele budowli
Efekt K_U17
potrafi wytworzyć i wizualizować przestrzenny model miasta o różnym stopniu szczegółowości na bazie opracowania zdjęć naziemnych i lotniczych oraz danych naziemnego i lotniczego skaningu laserowego
Efekt K_U18
potrafi powiązać parametry zdjęć lotniczych i satelitarnych z parametrami jakościowymi produktów, które można z nich wytworzyć; potrafi zaprojektować parametry zdjęć dla realizacji określonego zadania pomiarowego
Efekt K_U19
potrafi wytworzyć zaawansowane technologiczne produkty fotogrametryczne i ocenić ich jakości i przydatność na tle innych dostępnych technik pomiarowych
Efekt K_U20
potrafi zaprojektować parametry zdjęć i wykonać projekt zdjęć lotniczych dla potrzeb zadanego opracowania fotogrametrycznego
Efekt K_U21
potrafi dobrać i zastosować odpowiednie metody przetwarzania cyfrowego obrazów satelitarnych w zależności od postawionego zadania i zastosowania oraz rodzaju wykorzystywanych danych (dane optyczne, termalne, radarowe), w tym potrafi wprowadzić korekcje radiometryczne
Efekt K_U22
potrafi zintegrować produkty fotogrametryczne pozyskanych z danych wieloźródłowych

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt K_K02
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć geodezji i kartografii i innych aspektów działalności inżyniera geodety i kartografa; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia
Efekt K_K03
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt K_K04
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt K_K05
ma świadomość odpowiedzialności za przekazane wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych oraz potencjalnych skutków jakie mogą one wywołać
Efekt K_K06
potrafi nawiązywać poprawne relacje z ludźmi w toku realizacji prac geodezyjno-kartograficznych, a także współpracować z przedstawicielami innych zawodów