Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechanika i Projektowanie Maszyn Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechanika i Projektowanie Maszyn prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski

Cele:

Celem studiów na kierunku Mechanika i Projektowane Maszyn jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w firmach konstrukcyjnych i projektowych, w firmach o profilu informatycznym oraz w ośrodkach badawczych. Studiujący na kierunku Mechanika i Projektowanie Maszyn uzyskuje podstawową wiedzę inżynierską w zakresie modelowania i projektowania urządzeń, konstrukcji i procesów przemysłowych. Kształcenie nastawione jest bardziej na zróżnicowanie i poszerzenie zakresu studiów niż wąską specjalizację. Absolwenci mają wszechstronne przygotowanie w dyscyplinach podstawowych nowoczesnej inżynierii mechanicznej takich jak: mechanika, teoria konstrukcji, termodynamika, mechanika płynów, techniki komputerowe,. W szczególności w dziedzinach związanych z: • modelowaniem i projektowaniem urządzeń i konstrukcji, • analizą zjawisk cieplno-przepływowych, • metodami i narzędziami symulacji komputerowych. Mają też szerokie przygotowanie w zakresie technik komputerowych (systemy operacyjne, języki programowania, metody numeryczne). Poznają również szeroki wachlarz nowoczesnych pakietów analizy i projektowania CAD/CAE.

Warunki przyjęć:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoObieralne Przedmiot obieralny S1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody obliczeniowe optymalizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Probabilistyka i metody statystyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
 Specjalnościowe Współczesne materiały inżynierskie 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
(Rozwiń)
Modelowanie i Symulacje Komputerowe w MechaniceObieralne Przedmiot obieralny S1 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne materiały inżynierskie 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Metody obliczeniowe optymalizacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Probabilistyka i metody statystyczne 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=6
HESHES HES 21 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Autokreacja 2 0 450 0 0 0 30 sylabus
   Sztuka myślenia i uczenia się 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Dynamika układów wieloczłonowych I 4 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Komputerowa Analiza Przepływów 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Mechanika Analityczna 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Metody numeryczne w wymianie ciepła 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowana Mechanika Materiałów i Konstrukcji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Zaawansowana Mechanika Płynów 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoObieralne Przedmioty obieralne S2 9 0 0 0 0 0 135 sylabus
   Modelowanie komputerowe przepływów turbulentnych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia projektowania i eksploatacji maszyn 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Projekt obliczeniowy 4 0 0 0 60 0 60 sylabus
   Zaawansowane metody CAD/CAM/CAE 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zintegrowane Systemy Wytwarzania 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
(Rozwiń)
Modelowanie i Symulacje Komputerowe w MechaniceObieralne Przedmioty obieralne S2 9 0 0 0 0 0 135 sylabus
   Modele reologiczne ciała stałego 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Modelowanie i dynamika nieliniowych układów mechanicznych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie komputerowe przepływów turbulentnych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Statyka, stateczność i drgania konstrukcji powłokowych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowana wymiana ciepła w konstrukcji 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Specjalnościowe Praca przejściowa magisterska 6 0 0 0 90 0 90 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia projektowania i eksploatacji maszyn 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
KierunkoweObowiązkowe Programowanie Obiektowe w Języku C++ 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projekt integrujący (konstrukcja-materiały-technologia-aerodynamika) 8 0 0 0 75 0 75 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Komputerowe Wspomaganie Projektowania Inżynierskiego
(Rozwiń)
Komputerowe Wspomaganie Projektowania InżynierskiegoObieralne Przedmioty obieralne S3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Miernictwo cieplno-przepływowe 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe spalania w silnikach 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sterowanie nieliniowymi układami mechanicznymi 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=6
Specjalność: Modelowanie i Symulacje Komputerowe w Mechanice
(Rozwiń)
Modelowanie i Symulacje Komputerowe w MechaniceObieralne Przedmioty obieralne S3 6 0 0 0 0 0 90 sylabus
   Drgania i fale 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Miernictwo cieplno-przepływowe 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe spalania w silnikach. 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Sterowanie nieliniowymi układami mechanicznymi 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Zaawansowane zagadnienia termodynamiki 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=6
HESHES HES 22 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Funkcje i techniki Public Relations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Społeczne oblicza przemian technologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
PodstawoweObowiązkowe Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej 20 0 0 0 225 0 15 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt MiBM2_W01
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki, podstaw fizyki i informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań typu symulacyjnego związanych z Mechaniką i Budową Maszyn
Efekt MiBM2_W02
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki analitycznej oraz mechaniki ciała stałego
Efekt MiBM2_W03
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki cieczy i gazów oraz termodynamiki, w szczególności dla typowych cieplno-przepływowych zjawisk technicznych
Efekt MiBM2_W04
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie analizy, projektowania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz procesów cieplno-przepływowych
Efekt MiBM2_W05
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zaawansowanych metod pomiarowych wielkości cieplno-przepływowych
Efekt MiBM2_W06
ma uporządkowaną zaawansowaną wiedzę dotyczącą nauki o materiałach i inżynierii wytwarzania w zakresie niezbędnym przy projektowaniu i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych
Efekt MiBM2_W07
ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z metodami analizy wytrzymałościowej konstrukcji mechanicznych, w tym wykorzystujących narzędzia komputerowe
Efekt MiBM2_W08
ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z metodami modelowania i analizy zjawisk mechanicznych i procesów cieplno-przepływowych, typowo występujących w zastosowaniach technicznych
Efekt MiBM2_W09
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych w obszarze Mechaniki i Budowy Maszyn
Efekt MiBM2_W10
ma wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Efekt MiBM2_W11
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, oraz prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt MiBM2_W12
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarzadzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt MiBM2_W13
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt MiBM2_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim, integrować je, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Efekt MiBM2_U02
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
Efekt MiBM2_U03
potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu Mechaniki i Budowy Maszyn, także dotyczące własnych badań
Efekt MiBM2_U04
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i w języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu Mechaniki i Budowy Maszyn
Efekt MiBM2_U05
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Efekt MiBM2_U06
potrafi przy projektowaniu praktycznie wykorzystywać wiedzę dotyczacą technik wytwarzania
Efekt MiBM2_U07
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn
Efekt MiBM2_U08
potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania wyników badań i prac inżynierskich
Efekt MiBM2_U09
potrafi dokonywać zaawansowanych pomiarów wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych
Efekt MiBM2_U10
potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zjawisk fizycznych, zagadnień technicznych i procesów występujących typowo w Mechanice i Budowie Maszyn
Efekt MiBM2_U11
potrafi stosować wiedzę podstawową z zakresu szeroko rozumianej mechaniki do opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych występujących typowo w Mechanice i Budowie Maszyn
Efekt MiBM2_U12
potrafi porównywać własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne materiałów inżynierskich, stosowanych do wytwarzania produktów i ich elementów
Efekt MiBM2_U13
potrafi praktycznie wykorzystywać komputerowe metody symulacyjne do modelowania zagadnień wytrzymałości konstrukcji i procesów cieplno-przepływowych
Efekt MiBM2_U14
potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla Mechaniki i Budowy Maszyn oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Efekt MiBM2_U15
potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
Efekt MiBM2_U16
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Efekt MiBM2_U17
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt MiBM2_U18
potrafi dokonać wstępnej oceny ekonomicznej podejmowanych działań w zakresie Mechaniki i Budowy Maszyn
Efekt MiBM2_U19
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - w zakresie typowym dla Mechaniki i Budowy Maszyn - istniejące rozwiązania techniczne: urządzenia, obiekty, systemy i procesy.
Efekt MiBM2_U20
potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Efekt MiBM2_U21
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla Mechaniki i Budowy Maszyn, w tym zadań nietypowych uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
Efekt MiBM2_U22
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla Mechaniki i Budowy Maszyn; w podobnym zakresie potrafi – stosując także koncepcyjnie nowe metody – rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Efekt MiBM2_U23
potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzgledniającą aspekty pozatechniczne, używając właściwych metod, technik i narzędzi (a także przystosowując i modyfikując je do tego celu) - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla Mechaniki i Budowy Maszyn

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt MBiM2_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt MBiM2_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt MBiM2_K03
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt MBiM2_K04
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt MBiM2_K05
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Efekt MBiM2_K06
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt MBiM2_K07
rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały z uzasadnieniem różnych punktów widzenia