Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Gospodarka Przestrzenna Dr inż. Andrzej Borkowski

Cele:

Program kształcenia na studiach stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna pozwala zdobyć wysoko specjalizowaną wiedzę z zakresu: planowania zrównoważonego rozwoju, kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. Absolwenci uzyskują kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne, poznając jednocześnie uwarunkowania społeczne i interkulturowe działalności z zakresu gospodarki przestrzennej. Otrzymują niezbędne przygotowanie do: opracowywania dokumentów planistycznych i konstruowania wizji oraz programów rozwoju jednostek przestrzennych; zarządzania przestrzenią, opracowywania analiz, modelowania, prognozowania i symulowania różnych wariantów rozwoju przestrzennego, przy jednoczesnym wykorzystaniu w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii systemów informacji przestrzennej oraz cyfrowych opracowań teledetekcyjnych. Program studiów został poddany modernizacji w ramach realizacji zadania 5 NERW PW (https://www.nerw.pw.edu.pl/Zadania-projektu-oferta/Zadanie-5). Niniejszy opis dla semestrów 1-3 odnosi się do zmodernizowanego programu studiów. Rozpoczęcie pierwszej edycji studiów według zmodernizowanego programu nastąpiło w lutym 2019 r.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Gospodarka przestrzenna w Unii Europejskiej 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie regionalne 1 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Polityka regionalna i prawodawstwo UE w gospodarowaniu przestrzenią 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zdewastowanych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Technologie SIP 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Urbanistyka w krajach UE 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=15
PodstawoweObowiązkowe Kształtowanie krajobrazu 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Monitoring środowiska 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zagrożenia i ochrona powierzchni ziemi 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Gospodarowanie surowcami mineralnymi 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Oceny oddziaływania na środowisko 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe SUGP 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wycena nieruchomości dla potrzeb gospodarki przestrzennej 4 15 15 0 30 0 60 sylabus
   Zagrożenia i ochrona ekosystemów miejskich 3 15 0 0 45 0 60 sylabus
∑=13
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Funkcje Mieszkaniowe w Rozwoju Miast 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Modelowanie informacji o budynku (BIM) 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu o różnych funkcjach 4 30 0 0 45 0 75 sylabus
   Seminarium dyplomowe UPP 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=13
HESHES Przedmiot obieralny 1 - Sytuacje konfliktowe - możliwości ich rozwiązywania, negocjacje 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 - Ekoinnowacje w przedsiębiorstwach 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 - Ekonomia środowiska 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie kartograficzne 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Modelowanie w gospodarce przestrzennej 2 0 0 0 15 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 - Analizy wielokryterialne w systemach informacji geograficznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 - Geografia fizyczna Polski 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 - Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania p 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 - Zastosowania technik teledetekcyjnych w gospodarce przestrzennej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki legislacyjne w planowaniu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Teledetekcja w gospodarce przestrzennej 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=15
PodstawoweObowiązkowe Teoria organizacji i Zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Seminarium dyplomowe SUGP 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Teledetekcja środowiska 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=4
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Planowanie Przestrzenne Rozwoju Miasta 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe UPP 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
∑=4
HESHES Public relations i reklama we współczesnym świecie - przedmiot obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny - angielski , niemiecki, rosyjski, francuski 1 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Marketing terytorialny 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modele biznesowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą teorię systemów
Efekt K_W02
zna metody realizacji kompleksowych prac urządzeniowo-rolnych w tym szczegółowe zasady opracowania założeń do projektu scalenia gruntów uwzględniające współczesne wymogi rozwoju obszarów wiejskich
Efekt K_W03
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie systemów kontroli i oceny jakości stanu środowiska, skali zagrożeń środowiska w Polsce i na świecie
Efekt K_W04
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technologii GIS oraz metod i technik pozyskiwania i przetwarzania danych (również obrazowych) oraz użytkowania systemów informacji przestrzennej a także ich zastosowań
Efekt K_W05
zna podstawy zarządzania ludźmi i organizacjami oraz zna techniki prowadzenia negocjacji
Efekt K_W06
ma podstawową wiedzę o czynnikach rozwoju regionalnego, zna instrumenty polityki regionalnej
Efekt K_W07
ma podstawową wiedzę o samorządzie terytorialnym i planowaniu przestrzennym w krajach UE
Efekt K_W08
ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce planistycznej zarówno w kraju, jak i w Europie
Efekt K_W09
zna uwarunkowania prawno-gospodarcze występujące w miastach UE, które mają wpływ na rozwiązania urbanistyczne
Efekt K_W10_SR
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące powstawania złóż kopalin, przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych aspektów działalności geologicznej i górniczej, racjonalnego gospodarowania złożami kopalin, wpływu złóż kopalin na środowisko oraz planowanie przestrzenne
Efekt K_W10_UR
ma podstawową wiedzę o zakresie roli i osadzania planów zagospodarowania przestrzennego województwa i kraju w systemie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego
Efekt K_W11_SR
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą prognoz oddziaływania na środowisko zamierzeń opisanych w podstawowych dokumentach planistycznych
Efekt K_W11_UR
ma wiedzę pozwalającą na opracowanie koncepcji dokumentu planistycznego wyrażającego politykę przestrzenną miasta
Efekt K_W12_SR
ma wiedzę z zakresu ekonomi i budownictwa niezbędną dla potrzeb gospodarowania i administrowania nieruchomościami; zna zasady określania wartości nieruchomości do celów wynikających z przepisów dotyczących planowania przestrzennego
Efekt K_W12_UR
zna podstawowe zasady programowania ośrodków miejskich skupiających usługi centro- twórcze oraz zasady kreacji przestrzeni publicznych o walorach kulturowych; zna podstawowe zasady kształtowania struktur architektoniczno-budowlanych dla różnych obiektów użyteczności publicznej, zasady ich łączenia z funkcjami mieszkaniowymi i rekreacyjnymi oraz zasady ich obsługi infrastrukturą komunikacyjną i inżynieryjną

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Efekt K_U03
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych opracowań
Efekt K_U04
biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim, czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim
Efekt K_U05
planuje i wykonuje zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego
Efekt K_U06
umie przygotować wystąpienia ustne z wykorzystaniem rożnych środków komunikacji werbalnej
Efekt K_U07
potrafi właściwie analizować proces planowania w jednostce organizacyjnej, ocenić wady i zalety różnych modeli struktur organizacyjnych
Efekt K_U08
potrafi sformułować cele polityki regionalnej, ocenić innowacyjność regionów, dokonać krytycznej oceny jednostek terytorialnych realizujących określone zadania
Efekt K_U09
potrafi analizować uwarunkowania planowania przestrzennego oraz rozumie wieloaspektowość tego procesu
Efekt K_U10
potrafi interpretować wyniki monitoringu stanu środowiska
Efekt K_U11_SR
potrafi opracować założenia do projektu scalenia wykorzystując dostępne metody techniki i dane
Efekt K_U11_UR
potrafi ocenić i zinterpretować projekt, plany i realizacje urbanistyczne pod względem ich specyfiki i oryginalności w świetle zasad zrównoważonego rozwoju. Potrafi określić zakres istotnych uwarunkowań przestrzennego rozwoju miasta, wskazać mocne i słabe jego strony oraz zidentyfikować szanse rozwojowe i zagrożenia rozwojowe
Efekt K_U12_SR
potrafi określić ekonomiczną efektywność inwestycji w nieruchomość oraz wybrać najlepszy wariant inwestycji
Efekt K_U12_UR
potrafi przedstawić diagnozę stanu zagospodarowania wybranego regionu lub subregionu, ze wskazaniem jego najistotniejszych uwarunkowań i problemów rozwojowych; potrafi określić podstawowe cechy zagospodarowania przestrzennego terenu miejskiego przeznaczonego na cele koncentracji obiektów użyteczności publicznej, przeanalizować zebrane informacje pod kątem możliwości ukształtowania ośrodka usługowego wzbogaconego o przestrzenie publiczne o walorach kulturowych
Efekt K_U13_SR
potrafi dokonać oceny stanu zagospodarowania i stanu techniczno-użytkowego nieruchomości
Efekt K_U13_UR
potrafi zaprogramować i zaprojektować miejski ośrodek usługowy o wielofunkcyjnej strukturze, właściwie obsłużony infrastrukturą komunikacyjną i inżynieryjną i nadać mu reprezentacyjną formę urbanistyczną uwzględniającą lokalną tożsamość przestrzenną
Efekt K_U14
potrafi wykorzystać technologię GIS do organizacji i przetwarzania danych przestrzennych (również obrazów cyfrowych) w celu: modelowania, symulacji i prognozowania zjawisk i procesów istotnych dla gospodarki przestrzennej, wspomagania procesów podejmowania decyzji planistycznych oraz opracowania właściwej prezentacji kartograficznej otrzymanych wyników

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
ma wyrobioną świadomość zawodową społecznej odpowiedzialności przy ocenie i w podejmowaniu decyzji w zakresie planowania przestrzennego prowadzonego w różnych skalach
Efekt K_K02
potrafi współpracować i pracować w grupie projektantów o różnej specjalności i podejmować wspólne decyzje projektowe
Efekt K_K03
potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności