Program Wydział Rok akademicki Stopień
Gospodarka Przestrzenna Wydział Geodezji i Kartografii 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Gospodarka Przestrzenna mgr inż. Monika Piotrkowska

Cele:

Realizacja programu studiów pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwia nabycie wysoko specjalizowanej wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno-prawnej. Zdobywana w czasie studiów wiedza fachowa pozwala na wykonywanie prac z zakresu gospodarki przestrzennej. Istotę nauczania stanowi metodyka sporządzania studiów uwarunkowań oraz planów zagospodarowania przestrzennego, która jest oparta na podstawach przyrodniczych, ekonomicznych i prawnych. Warsztat planistyczny jest wzbogacony o metody i technologie systemów informacji przestrzennej rozwijane na Wydziale Geodezji i Kartografii z zastosowaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych dla studiów i opracowywania planów, metody analiz przestrzennych i graficznej prezentacji danych oraz wyników analiz. Wiele uwagi poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (wymagany egzamin). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Ekologia i ochrona środowiska 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fizyka 6 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Historia architektury i urbanistyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Informatyka 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Matematyka 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Prawoznawstwo, prawo cywilne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rysunek techniczny i planistyczny 4 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Kataster nieruchomości 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy architektury i urbanistyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy geologii i geografii fizycznej 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy kartografii 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy informacji o terenie 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
∑=15
PodstawoweObowiązkowe Bazy danych przestrzennych 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Fizyka 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Geografia ekonomiczna i społeczna, statystyka publiczna i demografia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Statystyka 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Geodezyjne podstawy przestrzennej lokalizacji obiektów 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Geodezyjne przygotowanie inwestycji 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Gleboznawstwo 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Podstawy architektury i urbanistyki 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania urbanistycznego 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Podstawy wiedzy technicznej z zakresu budownictwa 1 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie Informacyjne 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wizualizacja 3D 2 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=24
PodstawoweObowiązkowe Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=1
Język obcyJęzyk obcy Język angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski lub inny z aktualnej oferty SJO 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Ekonomika miast i regionów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka nieruchomościami 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Inwentaryzacja urbanistyczna 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Podstawy teledetekcji 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Projekt urbanistyczny 1 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przyrodnicze podstawy projektów przestrzennych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Rewitalizacja 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Samorząd terytorialny 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=24
PodstawoweObowiązkowe Prawo administracyjne 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=1
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Estetyczne aspekty przestrzeni publicznych (przedmiot obieralny) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Socjologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Kulturowe aspekty procesu rewitalizacji 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowego 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Rozwój obszarów wiejskich 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Systemy informacji o terenie 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Uwarunkowania strategii rozwoju gmin 4 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Zagadnienia prawne w ochronie środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zasób geodezyjny i kartograficzny 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Geologiczne podstawy gospodarki przestrzennej 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy zarządzania nieruchomościami 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Rozwój obszarów wiejskich 2 4 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Siedliskoznawstwo 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Waloryzacja krajobrazu 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Najnowsze realizacje urbanistyczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przestrzenne (projekt planistyczny) 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Planowanie przestrzenne w praktyce 5 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy wiedzy technicznej z zakresu budownictwa 2 3 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=15
HESHES Podstawy zarządzania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Planowanie infrastruktury technicznej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projekt urbanistyczny zespołu mieszkaniowego 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Teoria urbanistyki i gospodarki przestrzennej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=13
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
(Rozwiń)
Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzeniąObowiązkowe Kartografia w procesach wspomagania podejmowania decyzji planistycznych 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
Specjalność: Urbanistyka w planowaniu przestrzennym
(Rozwiń)
Urbanistyka w planowaniu przestrzennymObowiązkowe Projekt urbanistyczny 4 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Realizacja projektów urbanistycznych i planistycznych 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej 2 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
KierunkoweObieralne Praca dyplomowa inżynierska 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyki 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe dla ŚUGP 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe dla UWPP 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=25
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą rozumienie matematycznego opisu przestrzeni, w tym w szczególności metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do posługiwania się opisem matematycznym obiektów takich jak prosta, płaszczyzna
Efekt K_W02
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fizyki obejmującą mechanikę i termodynamikę
Efekt K_W03
ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych oraz zarządzania systemami informacji przestrzennej
Efekt K_W04
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii GIS oraz metod i technik użytkowania systemów informacji przestrzennej a także ich zastosowań
Efekt K_W05
ma podstawową wiedzę z zakresu kartografii, państwowych układów odniesienia przestrzennego, metod prezentacji kartograficznej oraz uporządkowaną wiedzę ogólną o kartograficznych danych źródłowych referencyjnych i tematycznych wykorzystywanych w gospodarce przestrzennej; zna cele, zasady, regulacje i technologie tworzenia krajowej infrastruktury informacji przestrzennych
Efekt K_W06
ma ogólną wiedzę na temat metod i systemów obrazowania lotniczego i satelitarnego, teledetekcji oraz możliwości ich zastosowania
Efekt K_W07
ma podstawową wiedzę z zakresu działów nauki o glebie w nawiązaniu do funkcji, jaką pełni gleba, zna zasady przeprowadzenia i wykorzystania oceny gleb w szczególności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowaniu rolniczej i leśnej przestrzeni oraz planowaniu infrastruktury technicznej
Efekt K_W08
ma podstawową wiedzę z zakresu środowiska przyrodniczego i ekologii, mechanizmów i procesów jakie zachodzą w środowisku; ma podstawową wiedzę w zakresie zagadnień prawnych dotyczących ochrony środowiska
Efekt K_W09
ma podstawową wiedzę techniczną i prawną z zakresu gospodarki nieruchomościami, zna metody i zasady wyceny wybranych rodzajów nieruchomości, rozumie związek wartości nieruchomości ze zmianami funkcji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Efekt K_W10
zna i rozumie zmiany w gospodarowaniu przestrzenią, ma wiedzę o wpływie społecznych i kulturowych czynników na gospodarowanie przestrzenią i ma wiedzę o etyce gospodarowania przestrzenią
Efekt K_W11
ma podstawową wiedzę o prawach rządzących gospodarką, oraz narzędziach służących do analizy ekonomicznej; zna podstawowe zasady działania przedsiębiorstw na rynku
Efekt K_W12
ma podstawową wiedzę o zasadach działania samorządu terytorialnego w Polsce i zna podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, zna funkcje oraz zadania samorządu terytorialnego w Polsce
Efekt K_W13
ma podstawową wiedzę o normach prawnych, zna przepisy prawne w szczególności: prawo wspólnotowe, prawo materialne, prawo ustrojowe i prawo proceduralne
Efekt K_W14
zna uwarunkowania przyrodnicze kraju i wynikające z nich główne kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz zasady i wskaźniki zrównoważonego rozwoju przestrzennego
Efekt K_W15_SR
zna podstawowe zasady, metody i techniki stosowane przy wykonywaniu inwentaryzacji urbanistycznej dla różnej szczegółowości badanych cech oraz podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy wykonywaniu projektów planistycznych i budowlanych
Efekt K_W15_UR
zna podstawowe zasady, akty prawne, metody, techniki i narzędzia stosowane przy wykonywaniu inwentaryzacji urbanistycznej, inwentaryzacji geodezyjnej, wykonywaniu projektów planistycznych i budowlanych oraz zna zasady, metody i techniki projektowania osnów realizacyjnych i przygotowywania szkiców budowlanych
Efekt K_W16
ma wiedzę umożliwiającą opracowanie urbanistycznej inwentaryzacji, rysunków projektów urbanistycznych i planów zagospodarowania przestrzennego oraz zna stosowane dla tych celów techniki komputerowe
Efekt K_W17_SR
ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania prostych ustrojów budowlanych budynków i budowli oraz zna zasady kompozycji urbanistycznej budujące ład przestrzenny i elementy przestrzenne określające tę kompozycję
Efekt K_W17_UR
ma podstawową wiedzę z zakresu cech architektury i założeń urbanistycznych na przestrzeni różnych epok, projektowania prostych ustrojów budowlanych budynków i budowli oraz zna zasady kompozycji urbanistycznej budujące ład przestrzenny i elementy przestrzenne określające tę kompozycję
Efekt K_W18
ma podstawową wiedzę z zakresu materiałów budowlanych i technologii stosowanych powszechnie w budownictwie
Efekt K_W19_SR
ma podstawową wiedzę o środowisku zamieszkania pozwalającą na programowanie i określanie parametrów i programów rozwoju przestrzennego rozpoznanego terenu
Efekt K_W19_UR
ma podstawową wiedzę o środowisku zamieszkania pozwalającą na programowanie i określanie parametrów i programów rozwoju przestrzennego rozpoznanego terenu; ma wiedzę odnośnie zasad i kierunków rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej
Efekt K_W20
zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu zadań projektowych dotyczących przede wszystkim zespołów zabudowy mieszkaniowej oraz zasadnicze metody i podstawy prawne stosowane przy sporządzaniu analizy urbanistycznej, na podstawie której wydawana jest decyzja o warunkach zabudowy
Efekt K_W21
ma podstawowe wiedzę pozwalającą ocenić jakość zagospodarowania terenu pod kątem efektywności inwestycyjnej, użytkowej i zgodności z przepisami prawa
Efekt K_W22
ma wiedzę o celach planowania przestrzennego oraz jego prawnych, przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i technicznych uwarunkowaniach, oraz o możliwościach planistycznych uregulowań dopuszczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Efekt K_W23
zna podstawowe zasady funkcjonowania katastru nieruchomości w ujęciu prawnym i technicznym oraz jego rolę i zadania katastru w gospodarce
Efekt K_W24_SR
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i technicznych aspektów w procesie gospodarowania i administrowania nieruchomościami
Efekt K_W24_UR
ma wiedzę pozwalającą zidentyfikować problemy planistyczne na obszarach o różnym zasięgu terytorialnym, określić ich endogeniczne i egzogeniczne cechy i szanse rozwojowe
Efekt K_W25_SR
ma wiedzę dotyczącą procedur prawnych i technicznych związanych z procesem scalania i wymiany gruntów oraz innych zadań administracji rządowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
Efekt K_W25_UR
ma wiedzę o zakresie i znaczeniu ustaleń planistycznych w procesie podejmowania budowlanych decyzji inwestycyjnych lokalizowanych na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
Efekt K_W26_SR
ma podstawową wiedzę dotycząca uwarunkowań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych kształtujących rozwój obszarów wiejskich
Efekt K_W26_UR
ma wiedzę o procesach rozwojowych zachodzących w przestrzeniach o różnym stopniu urbanizacji i różnym nasyceniu wartościami przyrodniczymi i kulturowymi oraz zna zakresy i możliwości planistycznej ochrony interesu i dóbr publicznych przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i w tworzeniu ładu przestrzennego
Efekt K_W27_SR
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu rekultywacji i zagospodarowania obszarów zdegradowanych oraz zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań z zakresu projektowania rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych
Efekt K_W27_UR
ma podstawową wiedzę o randze ustaleń planistycznych i ich wpływie na zakres wykonalności indywidualnych praw dotyczących własności nieruchomości

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów
Efekt K_U03
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
Efekt K_U04
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt K_U05
posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem instrukcji i tekstów technicznych
Efekt K_U06
ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Efekt K_U07
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do opisywania przestrzeni
Efekt K_U08
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z różnych dziedzin, pozyskiwać dane do analizowania zjawisk i procesów społecznych, demograficznych i ekonomicznych w różnych skalach przestrzennych; potrafi właściwie posługiwać się danymi statystycznymi w analizie i interpretacji procesów ekonomicznych
Efekt K_U09
potrafi obsługiwać co najmniej jedno wybrane narzędzie klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analizy danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji
Efekt K_U10
potrafi wprowadzać dane pochodzące z różnych źródeł (klasyczne pomiary geodezyjne, pomiary GPS, obrazy rastrowe, satelitarne i lotnicze, zasoby danych wektorowych CAD i GIS) do baz danych przestrzennych i przetwarzać je
Efekt K_U11
potrafi korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne oraz wykorzystywać i uruchamiać usługi sieciowe wykorzystujące dane przestrzenne; potrafi pracować na zbiorach zawartych w komputerowych bazach danych przestrzennych (w szczególności katastru nieruchomości) i ocenić ich przydatność dla określonych celów
Efekt K_U12
potrafi rozróżnić, opisać i analizować różne modele systemu samorządowego, zdefiniować ich zadania
Efekt K_U13
posiada umiejętność pracy z ustawami, rozporządzeniami i aktami prawa miejscowego oraz umiejętność sporządzania prostych umów cywilnoprawnych
Efekt K_U14
stosując podstawowe techniki informacyjno-komunikacyjne potrafi przedstawić stan istniejącego zagospodarowania terenu, w zakresie jego użytkowania, zabudowy, walorów technicznych, kulturowych i społecznych; potrafi ocenić właściwości funkcjonalne i konstrukcyjne budynku i odnieść je do otaczającej go przestrzeni
Efekt K_U15
potrafi dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej; potrafi wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi
Efekt K_U16
potrafi zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, nadając mu cechy środowiska zamieszkania odpowiadające wymaganym standardom użytkowym i normom budowlanym.
Efekt K_U17
potrafi wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta wraz z tekstem ustaleń dla wyodrębnionych terenów przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych stosowanych w planowaniu przestrzennym
Efekt K_U18_SR
potrafi dokonać wyceny nieruchomości oraz oszacować nieruchomości rolne w procesie szacunku porównawczego gruntów
Efekt K_U18_UR
potrafi określić podstawowe cechy funkcjonalno-przestrzenne analizowanego obszaru, przeanalizować zebrane informacje pod kątem sformułowania ustaleń dotyczących inwestycji budowlanej, przedstawić urbanistyczną wizję zagospodarowania przestrzennego obszaru, przełożyć ją na zapis planistycznych ustaleń, zaprojektować zespół zabudowy odpowiadający ustaleniom analizy urbanistycznej oraz wymaganym standardom użytkowym i normom techniczno-budowlanym; potrafi przedstawić urbanistyczną wizję zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącą ilustracją ustaleń planistycznych w ujęciu planimetrycznym i perspektywicznym
Efekt K_U19_SR
potrafi skompletować dokumentację wymaganą przepisami prawa o nieruchomościach dla potrzeb gospodarowania i administrowania nimi
Efekt K_U19_UR
potrafi wykonać rysunek wyrażający intencję rozwoju przestrzennego konkretnego obszaru, opisać przesłanki i kierunki jego rozwoju; potrafi wykonać projekt zagospodarowania i zabudowy obszaru przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych, przedstawić go w postaci ustaleń planistycznych oraz dokonać syntezy zagospodarowania konkretnego obszaru w formie diagnozy jego rozwoju z uwzględnieniem charakteryzujących go problemów
Efekt K_U20_SR
potrafi pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego
Efekt K_U20_UR
potrafi skwantyfikować i uzasadnić rachunkowo podstawę przyjętych założeń projektowych dla rozwoju przestrzennego konkretnego obszaru
Efekt K_U21_SR
potrafi wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze, przeprowadzać z ich użyciem interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, określić na tej podstawie kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem
Efekt K_U21_UR
potrafi przeanalizować cechy istniejącego zagospodarowania określonego obszaru wskazując na jego uwarunkowania i możliwości zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem interesu publicznego i prywatnego; potrafi przeanalizować opracowania planistyczne pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz zasadami zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego
Efekt K_U22
posiada umiejętność krytycznej analizy i przygotowania strategii rozwoju lokalnego

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Efekt K_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera gospodarki przestrzennej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Efekt K_K03
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Efekt K_K04
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Efekt K_K05
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt K_K06
potrafi nawiązać kontakt z różnymi specjalistami pracującymi dla gospodarki przestrzennej
Efekt K_K07
potrafi pracować i debatować w grupie poszerzając tym sposobem zakres zdobytej wiedzy
Efekt K_K08_SR
ma wyrobioną świadomość zawodowej i społecznej odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji administracyjnych odnoszących się do lokalizacji inwestycji w istniejących funkcjonalno-przestrzennych strukturach zagospodarowania
Efekt K_K08_UR
ma wyrobioną świadomość zawodowej społecznej odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji projektowych odnoszących się do kształtowania środowiska zamieszkania
Efekt K_K09_UR
wyczuwa kontekst społeczny w urbanistyce;