Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Materiałowa Prodziekan ds. Kształcenia

Cele:

http://www.inmat.pw.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=237

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy nauki o materiałach 1/ Basics of Materials Science 1 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy obliczeń inżynierskich/ Basisc of Engineering Balances Calculations 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=6
OgólneObowiązkowy Ochrona własności intelektualnej i prawo pracy (HES)/ Intelectual Property Protection 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Chemia 1/ Chemistry 1 5 45 30 0 0 0 75 sylabus
   Fizyka 1/ Physics 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Grafika inżynierska/ Engineering Graphics 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Matematyka 1/ Mathematics 1 9 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Technologia informacyjna/ Information Technology 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 1/ Foreign Language 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Elektrotechnika i elektronika/ Electrical Engineering and Electronics 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 2/ Basics of Materials Science 2 5 45 0 30 0 0 75 sylabus
∑=7
OgólneObowiązkowy Komunikacja interpersonalna (HES)/ Interpersonal Communication 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Chemia - laboratorium/ Chemistry - Laboratory 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Fizyka 2/ Physics 2 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Matematyka 2/ Mathematics 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=17
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 2/ Foreign Language 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Elektronowe właściwości materiałów/ Electronic Properties of Materials 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały metaliczne i metalurgia/ Metallic Materials and Metallurgy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika/ Mechanics 3 15 30 0 0 0 45 sylabus
   Metody badań materiałów 1/ Methods of Materials Testing 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 3 - Laboratorium/ Basics of Materials Science 3 - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 3/ Basics of Materials Science 3 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Termodynamika/ Thermodynamics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wytrzymałość konstrukcji/ Strength of Materials 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=16
PodstawoweObowiązkowy Chemia 2/ Chemistry 2 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka 3 - Laboratorium / Physics 3 - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Informatyka/ Informatics 3 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3/ Mathematics 3 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język ObcyJęzyk Obcy Język obcy 3/ Foreign Languages 3 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
KierunkoweObowiązkowe Inżynieria powierzchni/ Surface Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Korozja/ Corrosion 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały metaliczne - obróbka cieplna/ Metallic Materials - Heat Treatment 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy nauki o materiałach 4/ Basics of Materials Science 4 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Projektowanie części maszyn/ Desing of Machine Elements 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa/ Materials Expert Assessment 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Sprężystość materiałów/ Elasticity of Materials 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka kierunkowa/ Specialist Training 4 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=19
OBIERALNEObieralne HES 2 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Gry decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych i przedsiębiorczość innowacyjna (HES)/ Business Planning and Entrepreneurship 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy prawa cywilnego dla inżynierów (HES)/ Basis of Civil Law for Engineers 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo działalności gospodarczej (HES)/ Economic Law 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Publiczna prezentacja wyników badań/ Public Presentation of Research Results 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa: Stopy metali kolorowych oraz materiały kompozytowe/ Material Expert Assessment: Non-Iron Based Alloys and Composites 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe - Ekspertyza materiałowa: Stopy żelaza/ Material Expert Assessment: Iron Alloys 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 15 15 0 0 0 0 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowy Fizyka ciała stałego/ Solid State Physics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 4/ Mathematics 4 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim/ Materials Selection in Engineering Desing 3 15 15 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria powierzchni - Laboratorium/ Surface Engineering - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Kompozyty i techniki ich wytwarzania/ Composite Materials and Technology 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Korozja - Laboratorium/ Corrosion - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały metaliczne - obróbka cieplna/ Metallic Materials - Heat Treatment 3 0 0 60 0 0 30 sylabus
   Materiały polimerowe i ich przetwórstwo/ Polymer Materials and Technology 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanizmy niszczenia materiałów/ The Mechanisms of Materials Destruction 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody badań materiałów 2/ Methods of Materials Testing 2 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Seminarium problemowe - Inżynieria powierzchni/ Surface Engineering Seminar 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania 1/ Manufacturing Technologies 1 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=26
OBIERALNEObieralne Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 4 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Informacja naukowa i patentowa/ Scientific and Patent Information 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie nowoczesnych stali/ Modern Steel Design 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Recykling materiałów/ Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe Obieralne - Inżynieria powierzchni: Inżynieria powierzchni powłok/ Surface Engineering of Coatings 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe obieralne - Inżynieria powierzchni: Inżynieria powierzchni warstw wierzchnich/ Surface Engineering of Diffusion Layers 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzenie do systemu MES i systemu ANSYS/ Introduction to MES and ANSYS Systems 2 15 0 15 0 0 15 sylabus
   Wstęp do enzymologii/ Introduction to Enzymes 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Kompozyty i techniki ich wytwarzania - Laboratorium/ Composite Materials and Technology - Laboratory 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały ceramiczne i metody ich wytwarzania/ Ceramic Materials and Technology 4 45 0 15 0 0 60 sylabus
   Materiały polimerowe i ich przetwórstwo - Laboratorium/ Polymers and Technology - Laboratory 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Mechanizmy niszczenia materiałów - Laboratorium/ The Mechanisms of Materials Destruction - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody badań materiałów 3/ Methods of Materials Testing 3 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Projektowanie inżynierskie/ Engineering Design 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów / Deterioration Mechanisms of Materials 3 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy zarządzania/ Management Systems 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki wytwarzania 2/ Manufacturing Technologies 2 3 30 0 15 0 0 30 sylabus
∑=22
OBIERALNEObieralne Projekt badawczy/ Research Project 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Dobór materiałów w oparciu o kryteria ekologiczne/ Material Selection Based on Ecological Criteria 1 15 0 15 0 0 15 sylabus
   Gry decyzyjne (HES)/ Decision-Making Games 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej/ Chemical and Process Engineering in Nuclear Energetics 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalizacja powłok z fazy gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne tworzywa ceramiczne/ Modern Ceramic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie kariery zawodowej/ Career Planning 1 15 15 0 0 0 15 sylabus
   Planowanie przedsięwzięć biznesowych i przedsiębiorczość innowacyjna (HES)/ Business Planning and Entrepreneurship 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawowe problemy praktyczne obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrobów stalowych/ Basic Practical Problems of Heat and Thermo-Chemical Treatment of Steel Products 3 15 0 0 30 0 0 sylabus
   Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji / Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projekt badawczy - Biomateriały/ Research Project - Biomaterials 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projekt badawczy - Inżynieria powierzchni Research Project - Surface Engineering 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projekt badawczy - Materiały funkcjonalne/ Research Project - Functional Materials 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projekt badawczy - Materiały konstrukcyjne/ Research Project - Structural Materials 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projekt badawczy - Nanomateriały i Nanotechnologie/ Research Project - Nanomaterials and Nanotechnol 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Projektowanie nowoczesnych stali/ Modern Steel Design 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Protokół dyplomatyczny/ Diplomatic Protocol 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Recykling materiałów/ Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów: Procesy degradacji materiałów ze stopów metali nieżelaznych w warunkach eksploatacji/ Deterioration Mechanisms of Materials - Degradation Processes in Non-Iron-Based Materials under Operational Conditions 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Mechanizmy niszczenia materiałów: Procesy degradacji materiałów ze stopów na osnowie żelaza w warunkach eksploatacji /Deterioration Mechanism of Materials - Degradation Processes in Iron-Based Materials under Operational ConditionsThe Mechanisms of Materials Destruction Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Sztuka prezentacji, sposoby komunikacji interpersonalnej/ Art of Presentation, Methods of Interpersonal Communications 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Techniki druku 3D/ 3D Printing Techniques 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wstęp do enzymologii/ Introduction to Enzymes 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii materiałów/ Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=8
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObieralne Praca inżynierska/ Bachelor of Science Thesis 15 0 0 0 30 0 30 sylabus
 Obowiązkowe Seminarium dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium problemowe - Dobór materiałów/ Materials Selection Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=20
OBIERALNEObieralne Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 10 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Inżynieria chemiczna i procesowa w energetyce jądrowej/ Chemical and Process Engineering in Nuclear Energetics 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria powierzchni stopów lekkich/ Surface Engineering of Light Alloys 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalizacja powłok z fazy gazowej/ Crystallisation of Coatings from Gaseous Phase 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały dla energetyki/ Materials for Power Industry 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały we współczesnych środkach transpotru/ Materials for Modern Means of Transport 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika biomateriałów/ Mechanics of biomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metalurgia proszków/ Powder Metallurgy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Nowoczesne materiały narzędziowe/ Modern Tool Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne tworzywa ceramiczne/ Modern Ceramic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Obróbki cieplno-chemiczne/ Heat and Chemical Treatment 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Polimery funkcjonalne/ Functional Polymers 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie nowoczesnych stali/ Modern Steel Design 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przygotowanie i realizacja produkcji z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i roli inżyniera w przedsiębiorstwie branży mechanicznej/ Preparing and Managing Production with Advanced Technologies and the Know-How of the Engineer in Manufacturing Enterprises Today and Tomorrow 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Recykling materiałów/ Recycling of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Dobór materiałów w projektach mechanicznych/ Materials Selection in Mechanical Designs 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium Problemowe - Dobór materiałów w zaawansowanych projektach inżynierskich /Materials Selection in Engineering Designs 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe/ Heat - Resistant and High - Temperature Alloys 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie neutronów w badaniach i technologii materiałów /Application of Neutrons in Materials Science and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt IM1_W01
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: algebrę liniową, geometrię analityczną, rachunek różniczkowy i całkowy
Efekt IM1_W02
ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: mechanikę, termodynamikę, elektromagnetyzm, zjawiska falowe, mechanikę kwantową i fizykę jądrową
Efekt IM1_W03
ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą: budowę pierwiastków chemicznych, reakcje chemiczne, wiązania chemiczne, elementy termodynamiki chemicznej, elektrochemii, chemii procesowej i podstaw metalurgii
Efekt IM1_W04
ma elementarną wiedzę z zakresu spektrum dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią materiałową, takich jak: informatyka i technologia informacyjna, elektrotechnika i elektronika, mechanika, wytrzymałość konstrukcji, termodynamika, grafika inżynierska i podstawy obliczeń inżynierskich
Efekt IM1_W05
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące inżynierię materiałową, takie jak: podstawy nauki o materiałach, mechanizmy niszczenia materiałów
Efekt IM1_W06
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów metalicznych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
Efekt IM1_W07
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów ceramicznych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
Efekt IM1_W08
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów polimerowych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
Efekt IM1_W09
ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych grup materiałów kompozytowych (struktura, właściwości, zastosowanie, przetwórstwo)
Efekt IM1_W10
ma szczegółową wiedzę dotyczącą inżynierii powierzchni (technologie wytwarzania, struktura i właściwości warstw powierzchniowych, zastosowanie)
Efekt IM1_W11
ma wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze materiałów i metod ich badania
Efekt IM1_W12
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów dotyczących przetwórstwa i obróbki materiałów
Efekt IM1_W13
zna podstawowe metody techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie obróbki cieplnej, badania struktury i właściwości materiałów oraz ich doboru
Efekt IM1_W14
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Efekt IM1_W15
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt IM1_W16
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt IM1_W17
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu inżynierii materiałowej
Efekt IM1_W18
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą rachunek tensorowy i operatorowy oraz statystykę matematyczną.
Efekt IM1_W19
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki w zakresie fizyki ciała stałego
Efekt IM1_W20
Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z chemii w zakresie chemii fizycznej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IM1_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim, lub innym języku obcym w zakresie inżynierii materiałowej, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt IM1_U02
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach
Efekt IM1_U03
potrafi przygotować i przedstawić krótkie opracowanie w języku polskim i angielskim lub innym języku obcym, dotyczące wybranego zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej
Efekt IM1_U04
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i angielskim lub innym języku obcym prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii materiałowej i brać udział w debacie
Efekt IM1_U05
ma umiejętność samokształcenia się
Efekt IM1_U06
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu inżynierii materiałowej zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt IM1_U07
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi wykorzystującymi przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę prezentacyjną
Efekt IM1_U08
potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary i symulację podstawowych wielkości fizycznych i cech materiałowych, przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć wnioski
Efekt IM1_U09
potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości fizycznych i cech materiałowych
Efekt IM1_U10
potrafi, przy doborze materiałów i ich przetwórstwie dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Efekt IM1_U11
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekt IM1_U12
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej przy doborze materiałów i ich obróbce
Efekt IM1_U13
potrafi dokonać krytycznej analizy doboru materiałów i technik ich przetwarzania w aspekcie warunków ich eksploatacji
Efekt IM1_U14
potrafi sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich związanych z doborem i obróbką materiałów
Efekt IM1_U15
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym charakterystycznego dla inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Efekt IM1_U16
potrafi zgodnie ze specyfikacją zaprojektować i zrealizować prosty proces związany z obróbką materiałów używając właściwych metod, technik i narzędzi
Efekt IM1_U17
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IM1_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt IM1_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt IM1_K03
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt IM1_K04
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt IM1_K05
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Efekt IM1_K06
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt IM1_K07
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały