Program Wydział Rok akademicki Stopień
Technologia Chemiczna Wydział Chemiczny 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Technologia Chemiczna brak

Cele:

Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest na pięciu specjalnościach. Studenci przyjmowani na I semestr deklarują wybór spośród następujących możliwości: Chemia medyczna, Analityka i fizykochemia procesów i materiałów, Technologia chemiczna i kataliza, Nanomateriały i nanotechnologie. Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące m.in.: inżynierii reaktorów chemicznych, fizykochemii powierzchni, przemysłowych procesów katalitycznych, modelowania procesów technologicznych, podstaw biotechnologii. Wybór tematu pracy magisterskiej następuje na początku 2. semestru II stopnia studiów. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego, jak również w instytucjach współpracujących z Wydziałem.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
(Rozwiń)
Analityka i fizykochemia procesów i materiałówObowiązkowe Analityczne techniki plazmowe 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Fizykochemia roztworów i równowag fazowych 1 3 15 0 15 15 0 30 sylabus
   Laboratorium charakteryzacji materiałów 7 0 15 90 0 0 90 sylabus
   Proces analityczny i automatyzacja 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Spektrochemiczne metody badań złożonych materiałów 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=20
Specjalność: Chemia Medyczna
(Rozwiń)
Chemia MedycznaObowiązkowe Laboratorium technologiczne 8 0 0 75 30 0 105 sylabus
   Leki – od pomysłu do apteki 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody syntezy organicznej 4 45 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologia produktów farmaceutycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia z biochemii 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=20
Specjalność: Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
(Rozwiń)
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczneObowiązkowe Aplikacja i przetwórstwo materiałów polimerowych 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Chemia polimerów I 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Fizykochemia polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium syntezy, charakteryzacji i przetwórstwa materiałów funkcjonalnych 5 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Przedmioty z innego modułu * 4 60 0 0 0 0 45 sylabus
   Chemia nieorganicznych materiałów funkcjonalnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Elektrochemiczne metody badania materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizykochemia materiałowa 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Pirotechnika 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy elektrochemii stosowanej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy teorii materiałów wybuchowych 6 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Technologia związków nitrowych 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Technologie konwersji i akumulacji energii 3 30 0 0 15 0 30 sylabus
∑=20
Specjalność: Nanomateriały i nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i nanotechnologieObowiązkowe Inżynieria nanokatalizatorów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych 6 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Nowoczesne chemiczne źródła prądu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane Materiały Organiczne (I) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane Nanomateriały Nieorganiczne i Nieorganiczno-Organiczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=17
Specjalność: Technologia chemiczna i kataliza
(Rozwiń)
Technologia chemiczna i katalizaObowiązkowe Chemia i technologia związków kompleksowych/Technologia zaawansowanych materiałów ceramicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium technologii specjalnych 6 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Optymalizacja i sterowanie procesami chemicznymi 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Spektroskopowe metody identyfikacji związków chemicznych* 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Technologie związków kompleksowych* 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Wybrane technologie chemiczne 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Raw Materials for the Chemical Industry* 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków* 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane działy technologii chemicznej* 4 0 0 0 30 0 30 sylabus
∑=19
KierunkoweObowiązkowe Chemia związków molekularnych i nanomateriałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ekonomika gospodarki odpadami 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizykochemia powierzchni 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie procesów technologicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Prawo własności intelektualnej i rejestracja produktów leczniczych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przemysłowe procesy katalityczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Analityka i fizykochemia procesów i materiałów
(Rozwiń)
Analityka i fizykochemia procesów i materiałówObowiązkowe Chemometria analityczna 5 30 0 15 15 0 60 sylabus
   Elektrochemiczne techniki analityczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizykochemia roztworów i równowag fazowych II 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Metody badania granic międzyfazowych * 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Specjalność: Chemia Medyczna
(Rozwiń)
Chemia MedycznaObowiązkowe Farmakologia z toksykologią 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery w medycynie 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Synteza asymetryczna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wybrane zagadnienia z chemii związków naturalnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wykłady obieralne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zastosowanie spektroskopii NMR w medycynie 3 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Związki heterocykliczne – synteza i wykorzystanie w chemii medycznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Związki metaloorganiczne w syntezie organicznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=13
Specjalność: Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne
(Rozwiń)
Funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczneObowiązkowe Chemia polimerów II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria makromolekularna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Laboratorium materiałów kompozytowych 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody badania polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery w medycynie i elektronice 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Wykłady obieralne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Materiały cienkowarstwowe - właściwości i wytwarzanie 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Materiały dla ogniw fotowoltaicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały inteligentne - właściwości i zastosowanie 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowe aspekty związków wysokoenergetycznych i chemii związków nitrowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne metody identyfikacji materiałów wybuchowych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Ogniwa galwaniczne i paliwowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Procesy korozji i ochrony przed korozją 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Synteza nowoczesnych materiałów wysokoenergetycznych i formy użytkowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologia materiałów napędowych specjalnych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
Specjalność: Nanomateriały i nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i nanotechnologieObowiązkowe Laboratorium funkcjonalizacji materiałów 3 0 0 30 0 0 45 sylabus
   NANOMATERIAŁY CERAMICZNE 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanotechnologia medyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody badań materiałów II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane materiały i nanomateriały węglowe 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=10
Specjalność: Technologia chemiczna i kataliza
(Rozwiń)
Technologia chemiczna i katalizaObowiązkowe Kataliza hetero- i homofazowa 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przemysłowe zastosowania metatezy olefin 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Struktura i właściwości katalizatorów w fazie stałej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki badania katalizatorów 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Technologia wytwarzania nanocząstek 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=13
KierunkoweObowiązkowe Laboratorium przedyplomowe 12 0 0 225 0 0 150 sylabus
   Materiały i cywilizacje 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie obiektów fizykochemicznych/Komputerowe projektowanie leków* 2 15 0 15 15 0 30 sylabus
   Ryzyko w procesach chemicznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Seminarium specjalnościowe 1 0 0 0 15 0 15 sylabus
∑=17
WydziałoweObieralne Fizykochemia leków 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kinetyka i mechanizmy reakcji w fazie stałej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody badania granic międzyfazowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody charakteryzacji materiałów wysokoenergetycznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nowoczesne techniki reakcyjne w chemii medycznej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nowoczesne technologie syntezy polimerów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy i praktyczne aspekty reologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Recykling polimerów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki menadżerskie dla inżynierów chemików 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Współczesne metody badań materiałów 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Pracownia magisterska 7 0 0 180 0 0 240 sylabus
   Przygotowanie pracy magisterskiej 20 0 0 0 0 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Wykłady obieralne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wychowanie fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
WydziałoweObieralne Analiza produktów farmaceutycznych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Chemia nieorganiczna związków beztlenowych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria układów koloidalnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały kompozytowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanobiotechnologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanomedycyna 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanoscale self-assembly and micro- and nanopatterning 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Samoorganizacja układów molekularnych i nanostrukturalnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki instrumentalne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Techniki instrumentalne w medycznej diagnostyce laboratoryjnej 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Technologie wytwarzania nanocząstek 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Technologie Zielonej Chemii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia w chemii nanomateriałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie biznesem technologicznym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Posiada wiedzę z matematyki i fizyki w zakresie pozwalającym na wykorzystanie pojęć matematycznych i fizycznych do opisu procesów chemicznych i wykonywania zaawansowanych obliczeń praktycznych
Efekt K_W02
Posiada rozszerzoną wiedzę z podstawowych działów chemii obejmującą chemię nieorganiczną, organiczną, fizyczną i analityczną
Efekt K_W03
Posiada wiedzę z wybranych zagadnień biotechnologicznych
Efekt K_W04
Zna zasady ochrony środowiska naturalnego związane z produkcją chemiczną i gospodarką odpadami
Efekt K_W05
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej oraz aparatury i maszyn wykorzystywanych w przemyśle chemicznym
Efekt K_W06
Posiada szczegółową wiedzę na temat kinetyki, termodynamiki i technologii procesów chemicznych stosowanych w przemyśle; potrafi przeprowadzić modelowanie procesów technologicznych
Efekt K_W07
Ma szeroką wiedzę z właściwości i sposobów przetwarzania materiałów stosowanych w praktyce przemysłowej
Efekt K_W08
Zna zaawansowane metody identyfikacji i charakteryzowania związków chemicznych;
Efekt K_W09
Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i teorii pomiarów w zakresie zasad działania układów kontrolno-pomiarowych i układów sterowania
Efekt K_W10
Posiada zaawansowaną wiedzę informatyczną pozwalającą na efektywne wykorzystanie technik komputerowych i pakietów oprogramowania w praktyce technologicznej
Efekt K_W11
Posiada szeroką wiedzę o zagrożeniach wynikających z realizacji procesów chemicznych i zasadach szacowania ryzyka, zna obowiązujące regulacje międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego
Efekt K_W12
Ma wiedzę dotyczącą zarządzania zarówno jakością jak również przedsiębiorstwami
Efekt K_W13
Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, nauk prawnych, humanistycznych i społecznych związaną z pozatechnicznymi aspektami wykonywanej pracy
Efekt K_W14
Posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą transferu technologii chemicznych oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zagadnień ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi sprawnie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi samodzielnie interpretować uzyskane informacje, oraz oceniać ich rzetelność i wyciągać z nich wnioski, formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
Porozumiewa się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym, w tym także w wybranym języku obcym
Efekt K_U03
Posługuje się poprawnie chemiczną terminologią i nomenklaturą związków chemicznych zarówno w języku polskim jak i wybranym języku obcym (przede wszystkim angielskim)
Efekt K_U04
Zna wybrany język obcy na poziomie biegłości B2, a ponadto umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu chemii (przede wszystkim angielskim) w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i technologii chemicznej
Efekt K_U05
Potrafi samodzielnie przygotować pisemne opracowanie naukowe a także prezentację ustną w języku polskim jak również w wybranym języku obcym przedstawiające wyniki badań własnych i zawierające opis oraz uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki i ich znaczenie na tle innych podobnych badań
Efekt K_U06
Potrafi posługiwać się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej
Efekt K_U07
Umie samodzielnie planować i wykonywać badania doświadczalne; potrafi interpretować wyniki tych badań i wyciągać konstruktywne wnioski; potrafi modyfikować wstępne założenia badań w celu optymalizacji procesu
Efekt K_U08
Potrafi wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie technologii chemicznej
Efekt K_U09
W oparciu o wiedzę ogólną wyjaśnia podstawowe zjawiska związane z istotnymi procesami w technologii i inżynierii chemicznej a także biotechnologii
Efekt K_U10
Umie dokonać wyboru reakcji chemicznej w celu przeprowadzenia żądanego procesu opierając się na wiedzy z różnych dziedzin nauki; umie posługiwać się technikami laboratoryjnymi pozwalającymi na przeprowadzenie tych reakcji; potrafi wydzielić z tych reakcji związki o odpowiedniej czystości i je scharakteryzować
Efekt K_U11
Potrafi zaproponować sposób prowadzenia procesów chemicznych na skalę przemysłową wraz z doborem odpowiedniej aparatury i oceną kosztów
Efekt K_U12
Potrafi dostrzegać aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne opracowywanych problemów technologicznych
Efekt K_U13
Zna zasady BHP i stosuje regulacje prawne związane z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej.
Efekt K_U14
Planuje i realizuje właściwą gospodarkę odpadami chemicznymi
Efekt K_U15
Potrafi dokonać krytycznej oceny instalacji chemicznej i zaproponować jej ulepszenie
Efekt K_U16
Potrafi sformułować specyfikację prostych procesów technologicznych w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych; ma umiejętności pozwalające na prowadzenie efektywnego procesu samokształcenia
Efekt K_K02
Rozumie konieczność przestrzegania etyki zawodowej i praw autorskich
Efekt K_K03
Ma umiejętność pracy w zespole, do którego potrafi wnieść samodzielne i przedsiębiorcze myślenie