Program Wydział Rok akademicki Stopień
Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Elektronika i Telekomunikacja Rada Wydziału

Cele:

Celem zaocznych studiów inżynierskich jest wykształcenie absolwentów, którzy będą specjalistami z zakresie inżynierii komputerowej, technik multimedialnych lub teleinformatyki. Studia prowadzone są technikami mieszanymi (blended-learning) z przewagą technik wykorzystujących teleinformatyczne sposoby przekazywania wiedzy i kontaktu uczeń-nauczyciel. Studia stanowią element systemu kształcenia przez całe życie (LLL - Life Long Learning) i przeznaczone są przede wszystkim dla osób pracujących, lub z różnych powodów mających utrudnioną możliwość częstego przebywania na uczelni. Absolwenci specjalności Inżynieria Komputerowa są przygotowywani do projektowania, konstrukcji i twórczego wykorzystania systemów służących do przetwarzania informacji, tworzonych w oparciu o techniki komputerowe i mikroelektroniczne. Program specjalności zapewnia szerokie, ogólne wykształcenie w dziedzinie technik komputerowych oraz projektowania, wytwarzania i testowania układów i systemów elektronicznych w różnych zastosowaniach. Absolwenci specjalności Techniki Multimedialne są przygotowani do tworzenia i użytkowania systemów multimedialnych, ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet. Systemy multimedialne obejmują w ogólności moduły pozyskiwania cyfrowych sygnałów, pochodzących ze źródeł naturalnych (np. mikrofony, kamery) lub sztucznie generowanych (np. synteza mowy, wirtualna rzeczywistość). Program specjalności zapewnia absolwentom ogólne wykształcenie w zakresie przetwarzania, analizy, transmisji, gromadzenia i prezentacji sygnałów multimedialnych. Absolwenci specjalności Teleinformatyka posiadają umiejętności związane z zastosowaniem informatyki w telekomunikacji, w szczególności są przygotowani do opracowywania nowych aplikacji i usług telekomunikacyjnych oraz utrzymywania i monitorowania sieci telekomunikacyjnych.

Warunki przyjęć:

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie wymaganych przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów, po wcześniejszym złożeniu zapisu elektronicznego. Limit miejsc przyjętych na studia jest zatwierdzany przez Rektora PW. Dziekan może rozszerzyć limit. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia musi posiadać kwalifikacje IV stopnia (maturę). Szczegółowe informacje dostępne są w portalu kandydata: https://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty informatyki - obowiązkowe Architektura systemów komputerowych 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Programowanie 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty podstawowe Matematyka 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 1 - Podstawy technologii informacyjnej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
∑=20
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty informatyki - obowiązkowe Algorytmy i struktury danych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
 Przedmioty podstawowe Matematyka 2 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy Fizyki 9 60 15 0 0 0 90 sylabus
   Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 2 - Metody i narzędzia informatyki 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
∑=29
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 1 - poziom A2 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty informatyki - obieralne Sieci komputerowe 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty informatyki - obowiązkowe Systemy operacyjne 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty kierunkowe wspólne Podstawy elektrotechniki i elektroniki 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty podstawowe Metody numeryczne 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=26
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Prawo gospodarcze 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty kierunkowe wspólne Przetwarzanie sygnałów 6 30 15 0 15 0 0 sylabus
   Technika cyfrowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Układy elektroniczne i technika pomiarowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 3 - Podstawy elektrotechniki, elektroniki i miernictwa 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 2 - poziom B1 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty informatyki - obieralne Programowanie obiektowe 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Bazy danych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   CAD w grafice inżynierskiej 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
 Przedmioty kierunkowe obieralne Mikroelektronika 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Mikroprocesory i systemy wbudowane 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Podstawy telekomunikacji 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaPrzedmioty ekonomiczno-społeczne Podstawy ekonomii 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy zarządzania 3 30 15 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty kierunkowe obieralne Technika wysokich częstotliwości 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Techniki multimedialne 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Telekomunikacja optofalowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Projekt zespołowy 6 0 0 0 60 0 0 sylabus
 Zjazdy laboratoryjne Zjazd 4 - Zaawansowane laboratorium kierunkowe 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
∑=26
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i TelekomunikacjaJęzyk obcy Język angielski 3 - poziom B2 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 Przedmioty informatyki - obieralne Inżynieria oprogramowania 5 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Bezpieczeństwo systemów komputerowych 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Grafika komputerowa i wizualizacja 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Techniki internetu 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=9
Inżynieria komputerowaprzedmioty specjalności Algorytmy i bezpieczeństwo danych 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Metody sztucznej inteligencji 6 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Systemy cyfrowe 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Układy scalone 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=24
Techniki Multimedialneprzedmioty specjalności Podstawy techniki dźwiękowej 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Technika obrazowa 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Urządzenia i systemy techniki dźwiękowej 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
Teleinformatykaprzedmioty specjalności Przetwarzanie sygnałów w telekomunikacji 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Sieci następnej generacji 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Wstęp do programowania aplikacji mobilnych 6 30 15 0 15 0 60 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Elektronika i Telekomunikacjadyplomowanie inżynierskie Praca dyplomowa inżynierska 15 0 45 45 45 0 135 sylabus
   Seminarium dyplomowe inżynierskie 4 0 45 0 0 0 45 sylabus
 praktyka zawodowa Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=23
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, algebry i probabilistyki
Efekt K_W02
ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej oraz podstaw fizyki relatywistycznej i kwantowej
Efekt K_W03
ma uporządkowaną, podbudowana teoretycznie wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych oraz w zakresie teorii sygnałów i metod ich przetwarzania
Efekt K_W04
ma szczegółową wiedzę w co najmniej jednej z dziedzin: - inżynierii komputerowej, - systemów radiokomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych, - technik multimedialnych, - teleinformatyki
Efekt K_W05
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji
Efekt K_W06
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych
Efekt K_W07
ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowywania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
Efekt K_W08
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Efekt K_W09
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W10
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt K_W11
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji
Efekt K_W12
ma uporządkowaną znajomość języka angielskiego obejmującą struktury gramatyczne i słownictwo potrzebne do rozumienia i tworzenia różnych rodzajów tekstów pisanych i mówionych, formalnych i nieformalnych, zarówno ogólnych jak i z zakresu elektroniki i telekomunikacji
Efekt K_W13
ma wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji i przesyłania oraz detekcji sygnałów w paśmie wielkich częstotliwości
Efekt K_W14
ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii
Efekt K_W15
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych
Efekt K_W16
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji
Efekt K_W17
ma szczegółową wiedzę w zakresie systemów telekomunikacji optycznej
Efekt K_W18
ma wiedzę w zakresie architektury systemów komputerowych
Efekt K_W19
ma wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania
Efekt K_W20
ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt K_U02
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Efekt K_U03
potrafi przygotować w języku polskim i języku angielskim, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu elektroniki i telekomunikacji
Efekt K_U04
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku angielskim prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu elektroniki i telekomunikacji
Efekt K_U05
ma umiejętność samokształcenia się
Efekt K_U06
ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt K_U07
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu elektroniki i telekomunikacji
Efekt K_U08
potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do opracowywania danych doświadczalnych
Efekt K_U09
potrafi przeprowadzić podstawowe pomiary fizyczne oraz opracować i przedstawić ich wyniki
Efekt K_U10
potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań typowych dla działalności inżynierskiej z zakresu elektroniki i telekomunikacji - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Efekt K_U11
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekt K_U12
potrafi porównać rozwiązania projektowe ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
Efekt K_U13
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne a także symulacje komputerowe do analizy działania układów elektronicznych
Efekt K_U14
potrafi zastosować techniki cyfrowe do projektowania i programowania układów elektronicznych
Efekt K_U15
potrafi formułować zagadnienia w postaci algorytmicznej i zapisywać algorytmy w językach programowania
Efekt K_U16
potrafi zaprojektować i zweryfikować prosty system elektroniczny w postaci układu scalonego lub urządzenia techniki dźwiękowej i obrazowej lub sieci telekomunikacyjnej
Efekt K_U17
potrafi przedstawić otrzymane wyniki pomiarów w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski
Efekt K_U18
potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy podstawowych zagadnień fizycznych i technicznych
Efekt K_U19
potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, termodynamiki, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu i optyki
Efekt K_U20
umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach matematycznych i technicznych
Efekt K_U21
potrafi dokonać analizy sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt K_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Efekt K_K03
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt K_K04
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt K_K05
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Efekt K_K06
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt K_K07
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały