Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inzynieria Chemiczna i Procesowa Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inzynieria Chemiczna i Procesowa brak

Cele:

Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: (1) profesjonalnego rozwiązywania problemów adekwatnych do wybranej specjalności, (2) korzystania z zaawansowanego, profesjonalnego dla danej specjalności oprogramowania, (3) prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych, (4) analizowania, oceniania i porównywania alternatywnych rozwiązań dotyczących problemów wybranej specjalności, (5) proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań oraz (6) samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, prowadzenia takich operacji i procesów, kierowania zespołami działalności twórczej oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, w tym: chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, elektronicznego oraz w drobnej wytwórczości. Przygotowanie absolwenta powinno umożliwić mu pracę w administracji oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, powinni być przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
Bioinżynieriaobowiązkowe Bioprocesy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Hodowle komórkowe 3 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Inżynieria bioreaktorów 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie bioprocesów 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Procesy transportowe w organizmach żywych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=17
Specjalność: Inżynieria procesów przemysłowych
(Rozwiń)
Inżynieria procesów przemysłowychobowiązkowe Projektowanie procesów przemysłowych 6 15 0 0 60 0 75 sylabus
   Projektowanie reaktorów chemicznych 6 30 0 0 60 0 90 sylabus
   Wymiana masy w układach złożonych 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Zasady zrównoważonego rozwoju w inżynierii procesowej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=17
Specjalność: Inżynieria produktów nanostrukturalnych
(Rozwiń)
Inżynieria produktów nanostrukturalnychobowiązkowe Inżynieria nanokatalizatorów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria układów koloidalnych 2 15 0 0 15 15 30 sylabus
   Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych 6 0 0 75 0 0 75 sylabus
   Nanokatalizatory w procesach inżynierii chemicznej 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologie konwersji i akumulacji energii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=17
Specjalność: Inżynieria układów rozproszonych
(Rozwiń)
Inżynieria układów rozproszonychobowiązkowe Fizykochemia i procesy transportowe w układach rozproszonych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium oczyszczania gazów 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Modelowanie procesów w układach rozproszonych 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 5 45 0 0 30 0 75 sylabus
   Techniki pomiarowe mikro- i nanodyspersji 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=17
Podstawoweobowiązkowe Dynamika procesowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Język angielski techniczny - poziom B2+ 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody matematyki statystycznej 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 15 0 60 0 0 75 sylabus
∑=13
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
Bioinżynieriaobowiązkowe Inżynieria biomedyczna 3 30 0 20 0 0 50 sylabus
   Inżynieria produktu farmaceutycznego 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Laboratorium bioprocesów 6 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Nanotechnologia 3 15 0 20 0 0 35 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria procesów przemysłowych
(Rozwiń)
Inżynieria procesów przemysłowychobowiązkowe Analiza kosztowa procesów przemysłowych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria systemów procesowych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Modelowanie wieloskalowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria produktów nanostrukturalnych
(Rozwiń)
Inżynieria produktów nanostrukturalnychobowiązkowe Laboratorium funkcjonalizacji materiałów 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Nanomateriały ceramiczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanotechnologia medyczna 6 45 0 60 0 0 90 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria układów rozproszonych
(Rozwiń)
Inżynieria układów rozproszonychobowiązkowe Laboratorium oczyszczania cieczy 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Laboratorium procesów membranowych 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Zastosowanie układów rozproszonych w inżynierii produktu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=14
HESHES Protokół dyplomatyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie projektami 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 HES obowiązkowy Praktyczne i ekonomiczne aspekty projektowania procesów 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=7
Obieralne kierunkoweobieralne Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria biomedyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria produktu farmaceutycznego 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie wieloskalowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nanotechnologia 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Zastosowanie układów rozproszonych w inżynierii produktu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=10
Podstawoweobowiązkowe Laboratorium dynamiki procesowej 3 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Obliczeniowa mechanika płynów 4 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Optymalizacja procesowa 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Podstawoweobowiązkowe Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 195 0 0 195 sylabus
   Pracownia dyplomowa 8 0 0 150 0 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K
...
Efekt K2_W01
Ma pogłębioną wiedzę z matematyki niezbędną do stosowania zaawansowanych metod matematycznych w inżynierii chemicznej.
Efekt K2_W02
Ma pogłębioną wiedzę z fizyki niezbędną do interpretacji zjawisk fizycznych w procesach przemysłowych.
Efekt K2_W03
Ma specjalistyczną wiedzę dotyczącą procesów i operacji inżynierii chemicznej realizowanych w różnych skalach.
Efekt K2_W04
Ma ugruntowaną wiedzę niezbędną do sporządzania bilansów masy, składnika, pędu i energii z uwzględnieniem zjawisk przenoszenia pędu, masy i energii.
Efekt K2_W05
Ma podbudowaną teoretycznie i ugruntowaną wiedzę niezbędną do projektowania procesów i aparatów przemysłu przetwórczego
Efekt K2_W06
Ma wiedzę dotyczącą metod optymalizacji procesowej i zna zasady stosowania tych metod.
Efekt K2_W07
Ma wiedzę w zakresie dynamiki procesowej i zna zasady funkcjonowania układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych.
Efekt K2_W08
Ma wiedzę dotyczącą ekonomicznych aspektów projektowania procesów przemysłowych.
Efekt K2_W09
Ma wiedzę o kierunkach rozwoju technologii przemysłowych i najnowszych osiągnięciach inżynierii chemicznej i procesowej
Efekt K2_W10
Ma wiedzę dotyczącą metod zarządzania projektami i prowadzenia działalności gospodarczej.
Efekt K2_W11
Ma rozszerzoną wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce zawodowej.
Efekt K2_W12
Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w obszarze inżynierii chemicznej i procesowej.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K2_U01
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz źródeł, także w języku obcym, w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Efekt K2_U02
Potrafi komunikować się na tematy związane z inżynieria chemiczną w zróżnicowanych środowiskach społecznych i zawodowych, także w języku obcym, i prowadzić debatę.
Efekt K2_U03
Potrafi określać kierunki dalszego uczenia się, realizować proces samokształcenia i motywować innych do kształcenia się.
Efekt K2_U04
Potrafi posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem narzędziowym do rozwiązywania problemów i projektowania procesów inżynierii chemicznej.
Efekt K2_U05
Potrafi planować i prowadzić prace badawcze, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Efekt K2_U06
Potrafi projektować i realizować urządzenia, obiekty, systemy i procesy typowe dla przemysłu przetwórczego.
Efekt K2_U07
Potrafi modelować przebieg operacji fizycznych i procesów chemicznych w aparatach i urządzeniach przemysłowych .
Efekt K2_U08
Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym i kierowania zespołami, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne funkcje.
Efekt K2_U09
Ma specjalistyczne umiejętności językowe w zgodne z wymaganiami określonym dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Efekt K2_U10
Potrafi przygotować opracowanie w języku polskim i krótkie doniesienie w języku obcym o charakterze inżynierskim lub naukowym.
Efekt K2_U11
Potrafi krytycznie ocenić istniejące rozwiązania techniczne typowe dla inżynierii chemicznej i zaproponować jego modernizację.
Efekt K2_U12
Potrafi uwzględniać aspekty ekologii w projektowaniu procesów przemysłowych.
Efekt K2_U13
Potrafi dokonać analizy i oceny ekonomicznej kosztów procesów przemysłowych i działań inżynierskich.
Efekt K2_U14
Potrafi stosować zasady optymalizacji przy projektowaniu procesów i operacji przemysłowych.
Efekt K2_U15
Potrafi dokonać identyfikacji właściwości dynamicznych obiektów typowych dla inżynierii chemicznej, tworzyć opis matematyczny takich właściwości oraz realizować symulacje matematyczne dynamiki obiektów .
Efekt K2_U16
Potrafi nadzorować i modelować przebieg procesów regulacji automatycznej obiektów typowych dla inżynierii chemicznej.
Efekt K2_U17
Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla inżynierii chemicznej oraz identyfikować ograniczenia tych metod i narzędzi.
Efekt K2_U18
Potrafi formułować i weryfikować hipotezy związane z zagadnieniami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K2_K01
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i jej doskonalenia z wykorzystaniem różnych źródeł informacji.
Efekt K2_K02
Jest gotów do identyfikacji i prawidłowego rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera przestrzegając zasad etyki i dbając o dorobek zawodowy oraz jego rozwój.
Efekt K2_K03
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
Efekt K2_K04
Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę formułowania oraz przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i działalności inżynierskiej oraz naukowej w sposób powszechnie zrozumiały.
Efekt K2_K05
Ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów oraz skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.