Program Wydział Rok akademicki Stopień
Fizyka Techniczna Wydział Fizyki 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Fizyka Techniczna .

Cele:

Studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna mogą być realizowane w systemie trzy- lub czterosemestralnym. Dokładniej, studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna trwają: • trzy semestry dla studentów, którzy posiadają dyplom inżyniera w zakresie Fizyki Technicznej i podczas ukończonych wcześniej studiów zaliczyli przedmioty oraz wykonali pracę dyplomową, łącznie na sumę co najmniej 30 punktów ECTS z zakresu specjalności deklarowanej na studiach drugiego stopnia; • cztery semestry dla absolwentów innych kierunków oraz absolwentów kierunku Fizyka Techniczna, którzy nie spełniają wspomnianego warunku. W przypadku studiów czterosemestralnych kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia program studiów o dodatkowe przedmioty w wymiarze 30 punktów ECTS. W szczególności, dla osób przyjętych na studia drugiego stopnia, posiadających dyplom licencjata uzyskany po studiach 6-semestralnych, wymagane jest uzyskanie na studiach drugiego stopnia 120 punktów ECTS (co oznacza konieczność ukończenia czterosemestralnych studiów drugiego stopnia). Studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka Techniczna dotyczą jednej z 5 specjalności: • Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne • Fizyka Medyczna • Fizyka i Technika Jądrowa • Fizyka Zaawansowanych Materiałów • Optyka Stosowana Na ostatnim semestrze studiów studenci wykonują w pracowniach Wydziału pracę dyplomową związaną z tematyką badań prowadzonych w poszczególnych Zakładach Naukowych. Prace dyplomowe mogą być również wykonywane we współpracy z innymi instytucjami naukowymi w kraju lub za granicą. Ukończenie kierunku Fizyka Techniczna daje umiejętność stosowania metod fizycznych do rozwiązywania problemów związanych nie tylko z techniką, ale również z naukami takimi jak ekonomia, bądź socjologia. Dzięki temu przed absolwentami Wydziału Fizyki PW otwierają się możliwości zatrudnienia w bankowości, finansach i ubezpieczeniach. Studiowanie fizyki prowadzi do wykształcenia zdolności analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Są to umiejętności uniwersalne, poszukiwane przez różnych pracodawców, umiejętności, umożliwiające absolwentowi szybką adaptację do ciągle zmieniającego się rynku pracy.

Warunki przyjęć:

https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-stacjonarne-II-stopnia2

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
(Rozwiń)
Eksploracja Danych i Modelowanie InterdyscyplinarneObowiązkowe Analiza sygnału w dziedzinie czasu i częstości 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Bazy i Hurtownie Danych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Metody i modele fizyki w ekonomii i socjologii 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie procesów stochastycznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Modelowanie Sieci Złożonych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy High Performance Computing 2 15 0 10 10 0 35 sylabus
   Podstawy i zastosowania teorii informacji 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Statystyczna Eksploracja Danych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wstęp do wnioskowania statystycznego 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=27
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Detekcja promieniowania jądrowego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka zderzeń ciężkich jonów 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Mechanika kwantowa 2 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie procesów jądrowych 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Oprogramowanie eksperymentu fizycznego 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Podstawy fizyczne energetyki jądrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
∑=27
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObowiązkowe Biofizyka z elementami biochemii 3 20 10 0 0 0 30 sylabus
   Elektrofizjologia 5 45 0 30 0 0 75 sylabus
   Metody optyczne w medycynie 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Statystyka w medycynie 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Techniki medycyny nuklearnej 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Tomografia rezonansu magnetycznego 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=27
Specjalność: Fizyka Zaawansowanych Materiałów
(Rozwiń)
Fizyka Zaawansowanych MateriałówObowiązkowe Elementy Chemii Ciała Stałego 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka Ciała Stałego 5 29 0 2 0 29 60 sylabus
   Fizyka Przyrządów Półprzewodnikowych 3 20 0 10 0 0 30 sylabus
   Laboratorium nanotechnologii 5 15 0 60 0 0 75 sylabus
   Optyka ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Termodynamika Materiałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=27
Specjalność: Optyka Stosowana
(Rozwiń)
Optyka StosowanaObowiązkowe Komputerowe Metody Optyki 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Laboratorium informatyki optycznej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Optyka ciała stałego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot matematyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Technika Laserów 6 75 0 0 0 0 75 sylabus
   Teoria światłowodów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=27
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Przedmiot humanistyczny 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
(Rozwiń)
Eksploracja Danych i Modelowanie InterdyscyplinarneObowiązkowe Akwizycja danych telemetrycznych 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Kryptografia i ochrona danych 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Modelowanie zjawisk kolektywnych wsparte danymi rzeczywistymi 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Nieliniowa analiza sygnałów 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 6 90 0 0 0 0 90 sylabus
   Wstęp do programowania równoległego i rozproszonego 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Fizyka jądra i cząstek elementarnych 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Laboratorium fizyki i techniki jądrowej 2 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Nowe rozwiązania w energetyce jądrowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Układy kontrolno-pomiarowe w instalacjach jądrowych 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=19
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObowiązkowe Laboratorium fizyki medycznej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej 3 40 0 20 0 0 60 sylabus
   Oscylacje w układach biologicznych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Tomografia komputerowa 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=19
Specjalność: Fizyka Zaawansowanych Materiałów
(Rozwiń)
Fizyka Zaawansowanych MateriałówObowiązkowe Fotowoltaika 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Kwantowe Metody Fizyki Ciała Stałego 6 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Laboratorium Przetwarzania Energii 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Magazynowanie Energii i Ogniwa Paliwowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Półprzewodnikowe Przyrządy Optoelektroniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
∑=19
Specjalność: Optyka Stosowana
(Rozwiń)
Optyka StosowanaObowiązkowe Elektrodynamika kwantowa 4 45 0 0 0 0 45 sylabus
   Fotonika Ciekłych Kryształów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fotonika światłowodowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Optyka nieliniowa 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Optyka ośrodków anizotropowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Półprzewodnikowe Przyrządy Optoelektroniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
∑=19
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Laboratorium przeddyplomowe 6 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=11
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
(Rozwiń)
Eksploracja Danych i Modelowanie InterdyscyplinarneObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Fizyka i technika jądrowa
(Rozwiń)
Fizyka i technika jądrowaObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Fizyka Medyczna
(Rozwiń)
Fizyka MedycznaObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Wybrane zagadnienia fizyki medycznej 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=7
Specjalność: Fizyka Zaawansowanych Materiałów
(Rozwiń)
Fizyka Zaawansowanych MateriałówObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Specjalność: Optyka Stosowana
(Rozwiń)
Optyka StosowanaObowiązkowe Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Współczesne problemy fizyki 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Kierunkowe wspólneObowiązkowe Praca dyplomowa 20 0 0 0 180 0 180 sylabus
   Seminarium dyplomowe 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Eksploracja Danych i Modelowanie Interdyscyplinarne
(Rozwiń)
Eksploracja Danych i Modelowanie InterdyscyplinarneObieralne Analisys and Design of Communications Protocols 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Computational Electromagnetics for Telecommunication 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Computer Networks 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Contemporary Heuristic Techniques 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Digital Signal Processing 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Introduction to Signal Transmission 3 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Multi-Service and Multimedia Networks 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Optical Fiber Transmission 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Satellite Communication Systems 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Signal Processing in Telecommunications and Radar 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wireless Networking 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt FT2_W01
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki kwantowej
Efekt FT2_W02
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanych metod matematyki niezbędnych dla wybranej specjalności
Efekt FT2_W03
ma podbudowaną teoretycznie szeroką wiedzę w zakresie swojej specjalności
Efekt FT2_W04
ma wiedzę o tendencjach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu studiowanej specjalności.
Efekt FT2_W05
ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwarunkowań praktyce inżynierskiej z zakresu fizyki technicznej
Efekt FT2_W06
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt FT2_W07
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów
Efekt FT2_W08
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla fizyki technicznej
Efekt FT2_W09
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt FT2_W10
ma uporządkowaną wiedzę o języku angielskim na poziomie B+ dotyczącą słownictwa, gramatyki oraz rozumienia i tworzenia tekstów pisanych i mówionych z zakresu fizyki technicznej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt FT2_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, standardów, baz danych, specyfikacji technicznych oraz innych źródeł: potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Efekt FT2_U02
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach w języku angielskim lub innym obcym języku stosowanym w dziedzinie
Efekt FT2_U03
potrafi przygotować krótki doniesienie naukowe w języku polskim i angielskim przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Efekt FT2_U04
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Efekt FT2_U05
ma umiejętności językowe ogólne i w zakresie tematyki fizyki technicznej zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt FT2_U06
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Efekt FT2_U07
potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie fizyki technicznej
Efekt FT2_U08
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Efekt FT2_U09
potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – integrować wiedzę matematyczną i z zakresu fizyki technicznej oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Efekt FT2_U10
potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i badawczymi z zakresu fizyki technicznej
Efekt FT2_U11
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć techniki i technologii w zakresie fizyki technicznej
Efekt FT2_U12
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym właściwym dla fizyki technicznej i zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą
Efekt FT2_U13
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Efekt FT2_U14
potrafi zaproponować ulepszenia funkcjonalne lub użytkowe istniejących rozwiązań technicznych w zakresie fizyki technicznej
Efekt FT2_U15
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów – istniejące rozwiązania techniczne w zakresie fizyki technicznej
Efekt FT2_U16
potrafi dokonać identyfikacji i zaplanować złożone zadania inżynierskie w dziedzinie fizyki technicznej, w tym nietypowe, uwzględniając aspekty pozatechniczne w zakresie studiowanej specjalności
Efekt FT2_U17
potrafi krytycznie ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu fiyzki technicznej, w tym dostrzec ich ograniczenia; potrafi – stosując także koncepcyjnie nowe metody – rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu fizyki technicznej, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające zagadnienia badawcze
Efekt FT2_U18
potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne – zaprojektować złożone urządzenia, eksperyment badawczy, usługę lub system z zakresu fizyki technicznej, oraz zrealizować, przetestować, zainstalować i udokumentować ten projekt (co najmniej w części) używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt FT2_K01
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt FT2_K02
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt FT2_K03
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Efekt FT2_K04
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt FT2_K05
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt FT2_K06
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej: podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia