Nazwa przedmiotu:
Optoelektroniczne metody w diagnostyce medycznej
Koordynator przedmiotu:
brak
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Fizyka Techniczna
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład40h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium20h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Podstawy optyki
Limit liczby studentów:
Cel przedmiotu:
W przygotowaniu
Treści kształcenia:
1. Oddziaływanie światła z tkankami; fizyczne podstawy biostymulacji. 2. Źródła światła w układach i urządzeniach optoelektroniki medycznej (lasery diagnostyczne, stymulacyjne, chirurgiczne i terapeutyczne). 3. Detektory światła; oko jako fotodetektor. 4. Światłowody, kable i obrazowody medyczne. 5. Medyczne czujniki optoelektroniczne i światłowodowe. 6. Diagnostyczna polarymetria odbiciowa 7. Podstawy tomografii optycznej. 8. Medyczne tomografy optyczne. 9. Fotodynamiczne diagnostyka i terapia laserowa. 10. Zastosowanie fotoniki w badaniach DNA. 11. Optoelekroniczna symulacja pracy neuronu i sieci neuronowych 12. Perspektywy optoelektronicznych metod w diagnostyce medycznej.
Metody oceny:
Kolokwium
Egzamin:
tak
Literatura:
1. A.W. Domański “Układy i urządzenia optoelektroniczne”, WPW, 1997 2. A.Z. Hryniewicz, E.Rokita (pod red.)”Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska”, PWN, Warszawa 1999 3. A.Z. Hryniewicz, E.Rokita (pod red.)”Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii”, PWN, Warszawa 2000 4. G. Pawlicki „Fizyka medyczna i fizyka w praktyce medycznej”, WPW, 2000
Witryna www przedmiotu:
Uwagi:

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt OMDM_W01
Absolwent ma wiedzę o tendencjach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu studiowanej specjalności.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: FT2_W04
Powiązane efekty obszarowe: X2A_W06, T2A_W05, T2A_W07

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt OMDM_U01
Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, standardów, baz danych, specyfikacji technicznych oraz innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: FT2_U01
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U03, T2A_U01
Efekt OMDM_U02
Absolwent potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
Weryfikacja: kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: FT2_U04
Powiązane efekty obszarowe: X2A_U07, T2A_U05

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt OMDM_K01
Absolwent rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
Weryfikacja: kolokwium, raport z ćwiczenia laboratoryjnego
Powiązane efekty kierunkowe: FT2_K02
Powiązane efekty obszarowe: X2A_K05, T2A_K01