Program Wydział Rok akademicki Stopień
Fotonika Wydział Fizyki 2020/2021 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Fotonika .

Cele:

Absolwenci studiów inżynierskich kierunku Fotonika charakteryzują się wiedzą specjalistyczną z zakresu optyki falowej, fotoniki światłowodowej, metod optycznego przetwarzania informacji, fotografii oraz holografii. Uzyskują umiejętności wykorzystania tej wiedzy do opisu, modelowania i rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie fotoniki oraz obsługi niezbędnej do tego aparatury pomiarowej, diagnostycznej i laboratoryjnej. Wiedza ta i umiejętności mają bezpośrednie zastosowanie w praktyce, np. w automatycznej kontroli procesów produkcyjnych, fotonicznych systemach telekomunikacji, czujnikach światłowodowych i fotonicznych systemach zabezpieczeń, ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, motoryzacji itp. Wszechstronne wykształcenie zdobyte w czasie studiów na kierunku fotonika umożliwia trafne definiowanie problemów natury technicznej i efektywne ich rozwiązywanie. Kształcenie na kierunku Fotonika dostarcza absolwentom szerokiej wiedzy informatycznej, umiejętności posługiwania się językami programowania oraz systemami baz danych a także projektowania wspomaganego komputerowo. Ta wiedza i umiejętności są przydatne w procesach projektowania i badania nowych urządzeń wykorzystujących układy fotoniczne oraz w technikach multimedialnych. Absolwenci są przygotowani zarówno do pracy w firmach wykorzystujących nowoczesne techniki optoelektroniczne oraz fotoniczne jak i do pracy badawczej w laboratoriach naukowych. Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na Wydziale Fizyki, zarówno na kierunku Fizyka techniczna, jak również na kierunku Fotonika (Photonics) w języku angielskim.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Matematyka 1 12 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy fizyki 1 9 60 60 0 0 0 120 sylabus
   Podstawy Fotografii 3 23 0 23 0 0 45 sylabus
   Podstawy technologii informacyjnej 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=28
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Laboratorium fizyki 1 4 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Matematyka 2 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
   Podstawy fizyki 2 7 45 60 0 0 0 105 sylabus
   Podstawy Fotoniki 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy programowania 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Języki programowania 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Matematyka 3 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy elektroniki 5 30 15 30 0 0 75 sylabus
   Podstawy Optyki 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do mechniki klasycznej i kwantowej 7 45 45 0 0 0 90 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
∑=4
PodstawoweObowiązkowe Elektrodynamika 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Elektronika w eksperymencie fizycznym 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Fotografia cyfrowa 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Laboratorium optyki instrumentalnej 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Metody matematyczne fizyki 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy fotoniki światłowodowej 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Programowanie obiektowe 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
∑=26
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Chemia 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elementy fizyki statystycznej 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Grafika inżynierska 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium fizyki 2 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Materiały i struktury fotoniczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania urządzeń wirtualnych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Sieci komputerowe 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Techniki obrazowania 3D 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wstęp do fizyki ciała stałego 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=28
Wychowanie fizyczneWychowanie fizyczne Wychowanie Fizyczne 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=0
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES Przedmiot humanistyczny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Fizyka laserów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Holografia i informatyka optyczna 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium fotoniki 5 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Laboratorium przeddyplomowe 3 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Metody numeryczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy systemów mikroprocesorowych 4 15 0 45 0 0 60 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 5 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Przedsiębiorczość technologiczna 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Układy optoelektroniczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=28
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Laboratorium optyki falowej 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Laboratorium układów optoelektronicznych 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 90 0 0 90 sylabus
   Przedmioty obieralne do wyboru 4 60 0 0 0 0 60 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt FOT_W01
ma uporządkowaną wiedzę z matematyki obejmującą rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe, probabilistykę, statystykę matematyczną, logikę matematyczną, algebrę, geometrię oraz ich zastosowania w zakresie niezbędnym do: - opisu i analizy podstawowych zjawisk fizycznych przy pomocy równań fizyki; - opisu i analizy zależności czasowych i przestrzennych w przebiegu zjawisk fizycznych
Efekt FOT_W02
ma ogólną wiedzę w zakresie fizyki obejmującą doświadczalne podstawy i metodologię fizyki, jej ogólne zasady i prawa, budowę materii oraz oddziaływania fundamentalne a w szczególności podstawy: mechaniki newtonowskiej i relatywistycznej, mechaniki płynów, termodynamiki fenomenologicznej, elementów ruchu falowego oraz elektrodynamiki
Efekt FOT_W03
posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii, niezbędną do rozwiązywania problemów fizyko-chemicznych w technice, medycynie oraz innych naukach korzystających z metod fizyki i chemii
Efekt FOT_W04
posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych lub innych, niezbędną do zrozumienia roli i sposobów zastosowań fotoniki
Efekt FOT_W05
ma wiedzę pozwalającą rozumieć związki pomiędzy koncepcjami, zasadami i teoriami fizyki oraz techniki i fotoniki
Efekt FOT_W06
posiada wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i zasad ich wyznaczania
Efekt FOT_W07
ma podstawową wiedzę z zakresie fizyki kwantowej, fizyki ciała stałego w zastosowaniu do opisu własności fizycznych materiałów oraz układów optoelektronicznych
Efekt FOT_W08
posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie optyki geometrycznej i falowej oraz elektrodynamiki niezbędną do zrozumienia zasad działania układów optycznych, układów transmisyjnych oraz optycznych własności materiałów
Efekt FOT_W09
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotografii i holografii, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw funkcjonowania systemów rejestracji oraz optycznego przetwarzania informacji
Efekt FOT_W10
orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych fotoniki
Efekt FOT_W11
ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów fotonicznych i optoelektronicznych
Efekt FOT_W12
ma wiedzę pozwalającą analizować zjawiska fizyczne występujące w elementach i układach fotonicznych
Efekt FOT_W13
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw informatyki, systemów operacyjnych i sieci komputerowych
Efekt FOT_W14
ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania w tym języków programowania oraz metod numerycznych przydatnych do modelowania zjawisk i procesów fizycznych
Efekt FOT_W15
posiada podstawową wiedzę w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej współpracującej z komputerami, w tym dotyczącą budowy aparatury oraz jej oprogramowania
Efekt FOT_W16
posiada podstawową wiedzę w zakresie elektroniki, w tym zaznajomiony jest z układami analogowymi i cyfrowymi
Efekt FOT_W17
ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Efekt FOT_W18
ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
Efekt FOT_W19
ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt FOT_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także formułować i uzasadniać opinie
Efekt FOT_U02
potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki do analizy problemów inżynierskich związanych z fotoniką
Efekt FOT_U03
umie posługiwać się regułami logiki matematycznej w zastosowaniach technicznych, potrafi wyciągać wnioski i analizować związki przyczynowo-skutkowe podejmowanych działań
Efekt FOT_U04
potrafi zastosować poznane narzędzia matematyczne do opisu, modelowania oraz rozwiązywania problemów z zakresu fizyki i techniki, w szczególności: - umie korzystać z rachunku różniczkowego w celu rozwiązywania zadań optymalizacyjnych i aproksymacyjnych - umie rozwiązywać podstawowe typy równań różniczkowych opisujących zjawiska fizyczne - umie korzystać z rachunku macierzowego, rozwiązywać układy równań liniowych oraz umie stosować opis analityczny krzywych i powierzchni w przestrzeni
Efekt FOT_U05
potrafi zastosować wiedzę z zakresu probabilistyki do przewidywania przebiegu zjawisk fizycznych oraz obróbki danych doświadczalnych, w szczególności umie wyznaczać prawdopodobieństwa typowych zdarzeń zarówno dla rozkładów dyskretnych jak i ciągłych
Efekt FOT_U06
potrafi posłużyć się nabytą wiedzą z zakresu chemii, umie przeprowadzać wybrane pomiary chemiczne
Efekt FOT_U07
potrafi wyjaśnić, korzystając z odpowiednich zasad i metod fizyki oraz narzędzi matematycznych podstawowe prawidłowości, zjawiska i procesy fizyczne oraz analitycznie opisać rządzące nimi prawa i równania fizyczne
Efekt FOT_U08
potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić eksperymenty i pomiary dotyczące zjawisk i procesów związanych z rozchodzeniem się światła w materiałach i układach optycznych
Efekt FOT_U09
umie zbudować i przetestować prosty układ pomiarowy do realizacji określonego zadania, umie przeprowadzić pomiary bezpośrednie i pośrednie, dokonać oceny ich wiarygodności, zanalizować niepewność ich wyników i zinterpretować je w kontekście wiedzy fizycznej
Efekt FOT_U10
potrafi samodzielnie wykorzystując do tego odpowiednią literaturę oraz dostępne materiały zbudować prosty układ optyczny do przesyłania bądź przekształcania obrazu
Efekt FOT_U11
umie posługiwać się wybranymi narzędziami do rejestracji i przetwarzania obrazów
Efekt FOT_U12
potrafi posługiwać się wybraną aparaturą pomiarową, diagnostyczną i laboratoryjną w zakresie fotoniki i optoelektroniki
Efekt FOT_U13
wykorzystując standardowe metody obliczeniowe oraz metody numeryczne potrafi modelować samodzielnie opracować, przetestować i zastosować odpowiednie oprogramowanie do rozwiązywania zagadnień z zakresu fotoniki
Efekt FOT_U14
potrafi tworzyć strony internetowe i komunikować się za pomocą sieci komputerowych
Efekt FOT_U15
potrafi zastosować grafikę inżynierską do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich
Efekt FOT_U16
potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla fotoniki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia
Efekt FOT_U17
potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego
Efekt FOT_U18
potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania
Efekt FOT_U19
ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Efekt FOT_U20
potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający wykonanie zleconego zadania w określonym czasie
Efekt FOT_U21
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz innych środowiskach
Efekt FOT_U22
potrafi sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich w zakresie fotoniki
Efekt FOT_U23
potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów i układów optoelektronicznych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne
Efekt FOT_U24
stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Efekt FOT_U25
potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne
Efekt FOT_U26
potrafi w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla danej specjalności przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej specjalności
Efekt FOT_U27
w znanym sobie języku obcym rozumie znaczenie głównych wątków przekazu w złożonych tekstach z zakresu fotoniki, umie prowadzić dyskusje na tematy z zakresu swojej specjalności , określać i uzasadniać swoje stanowisko w oparciu o rozważane cechy poszczególnych elementów

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt FOT_K01
rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
Efekt FOT_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Efekt FOT_K03
ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur
Efekt FOT_K04
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
Efekt FOT_K05
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Efekt FOT_K06
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania opinii i informacji - m.in. poprzez środki masowego przekazu - dotyczących osiągnięć fotoniki oraz aspektów działalności inżyniera-fotonika; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
Efekt FOT_K07
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt FOT_K08
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu