Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego Wydział Inżynierii Lądowej 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego Dziekan ds Studiów

Cele:

Absolwent kierunku uzyskuje zaawansowaną wiedzę i kształci umiejętności do rozwiązywania złożonych zagadnień projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych o charakterze konstrukcyjnym, technologicznym i organizacyjnym. Potrafi rozwiązywać i generować złożone, innowacyjne zadania inżynierskie. Absolwent jest przygotowany na poziomie zaawansowanym do realizacji zadań dotyczących projektowania, budowy i eksploatacji obiektów tworzących infrastrukturę transportu szynowego obejmującego jego trzy główne podsystemy: kolej, metro i tramwaj. Przygotowanie do realizacji tych zadań następuje w zakresie integrującym branżowo powiązane ze sobą w praktyce eksploatacyjnej takie dziedziny, jak budownictwo, energetyka trakcyjna i sterowanie ruchem kolejowym. Wiedza i umiejętności absolwenta są związane z wymienionymi powyżej głównymi zagadnieniami dotyczącymi każdej z dziedzin infrastruktury transportu szynowego. Absolwent kierunku BiEITS jest przygotowany do podjęcia pracy: • u zarządców infrastruktury transportu szynowego na wszystkich poziomach ich struktury organizacyjnej w jednostkach kolejowych - PKP PLK i kolei niepublicznych (tzw. przemysłowych) w takich jednostkach, jak np. huty, kopalnie, porty i centra logistyczne oraz w jednostkach miejskiego transportu szynowego, tj. metra i komunikacji tramwajowej, • w biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących wielobranżowe zadania inwestycyjne na rzecz budowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego, • w firmach realizujących usługi eksploatacyjne w sektorze infrastruktury transportu szynowego (zwłaszcza miejskiego), a w szczególności zarządzania obiektami infrastruktury, planowania i wykonawstwa robót utrzymaniowych, • w jednostkach prowadzących prace studialne, badawcze, rozwojowe, certyfikacyjne i szkoleniowe związane z infrastrukturą transportu szynowego.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem inżyniera, absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo lub Transport.

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Elementy geodezji inżynierskiej 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Konstrukcje dróg szynowych 3 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Materiały budowlane w drogach szynowych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Mechanika konstrukcji dróg szynowych 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Podstawy sterowania ruchem kolejowym 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmiot wybieralny I - w języku obcym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Układy geometryczne dróg szynowych 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Wybrane działy matematyki stosowanej 8 45 45 0 0 0 90 sylabus
 Przedmioty do wyboru Rail Transport Safety, Security and Cybersecurity 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Risk Assessment for Guided Transport Systems 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES I - Uwarunkowania formalno-prawne budowy i eksploatacji infrastruktury transportu szynowego 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Geotechnika dróg szynowych 3 30 15 0 15 0 60 sylabus
   Miejski transport szynowy 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Obiekty inżynierskie I 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Ochrona środowiska w transporcie 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Podstawy ruchu kolejowego 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Przedmiot wybieralny II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Stacje i węzły kolejowe 3 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Utrzymanie infrastruktury transportu szynowego 5 45 0 30 15 0 90 sylabus
 Przedmioty do wyboru Modelowanie ruchu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Planowanie systemów transportowych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=27
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESObowiązkowe HES II - Ekonomika transportu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Obiekty inżynierskie II 2 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Podstawy energetyki trakcyjnej 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Praktyka dyplomowa 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot wybieralny III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Seminarium dyplomowe magisterskie 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty do wyboru Prognozowanie ruchu i przewozów w transporcie szynowym 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Transport intermodalny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt TS_W01
Efekt TS_W02
Efekt TS_W03
Efekt TS_W04
Efekt TS_W05
Efekt TS_W06
Efekt TS_W07
Efekt TS_W08
Efekt TS_W09
Efekt TS_W10
Efekt TS_W11
Efekt TS_W12
Efekt TS_W13
Efekt TS_W14
Efekt TS_W15
Efekt TS_W16
Efekt TS_W17
Efekt TS_W18
Efekt TS_W19
Efekt TS_W20

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt TS_U01
Efekt TS_U02
Efekt TS_U03
Efekt TS_U04
Efekt TS_U05
Efekt TS_U06
Efekt TS_U07
Efekt TS_U08
Efekt TS_U09
Efekt TS_U10
Efekt TS_U11
Efekt TS_U12
Efekt TS_U13
Efekt TS_U14
Efekt TS_U15
Efekt TS_U16
Efekt TS_U17

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt TS_K01
Efekt TS_K02
Efekt TS_K03
Efekt TS_K04
Efekt TS_K05