Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej 2020/2021 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Materiałowa Prodziekan ds. Nauczania

Cele:

studia II stopnia —magisterskie— trwają 3 semestry. Studenci wybierają jedną z pięciu specjalności: Inżynieria powierzchni Zaawansowane materiały funkcjonalne Nowoczesne materiały konstrukcyjne Nanometeriały i nanotechnologie Biomateriały Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej. Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich i licencjackich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe. Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kierunku Inżynieria Materiałowa wybranej specjalności. Dzienne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach - naukę o świadomym kształtowaniu mikrostruktury materiału w celu uzyskania określonych właściwości. Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno konstrukcyjnych (stosowanych pod kątem właściwości mechanicznych), jak i funkcjonalnych (wykorzystywanych ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne), takich jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty. Kształtują one umiejętności posługiwania się zależnościami istniejącymi pomiędzy strukturą materiałów, technologią ich syntezy i przetwarzania, a właściwościami określającymi ich użyteczność w konkretnych warunkach eksploatacyjnych. Stwarzają one podstawę dostosowywania materiałów do określonych wymagań (projektowanie nowych lub doskonalenie istniejących), przewidywania zachowania się materiałów w czasie pracy, a także rozwiązywania problemów materiałowych w zaawansowanych systemach technicznych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
Inżynieria PowierzchniKierunkowe Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika materiałów/ Economics of Materials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka odkształcenia plastycznego/ Physics of Plastic Deformation 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni/ Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineerin 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalografia stosowana/ Applied Crystallography 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika materiałów/ Materials Mechanics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Planowanie badań i analiza wyników/ Planning of Tests and Results Analysis 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemiany fazowe/ Phase Transitions 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka dyplomowa/ Diploma Training 4 0 0 0 120 0 100 sylabus
∑=30
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i NanotechnologieKierunkowe Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika materiałów/ Economics of Materials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria nanokatalizatorów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych 6 0 0 45 0 0 75 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering 4 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Nowoczesne chemiczne źródła prądu 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemiany fazowe/ Phase Transitions 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka dyplomowa/ Diploma Training 4 0 0 0 120 0 100 sylabus
∑=30
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
Nowoczesne Materiały KonstrukcyjneKierunkowe Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika materiałów/ Economics of Materials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka odkształcenia plastycznego/ Physics of Plastic Deformation 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni/ Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineerin 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalografia stosowana/ Applied Crystallography 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika materiałów/ Materials Mechanics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Planowanie badań i analiza wyników/ Planning of Tests and Results Analysis 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemiany fazowe/ Phase Transitions 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praktyka dyplomowa/ Diploma Training 4 0 0 0 120 0 100 sylabus
∑=30
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
Zaawansowane Materiały FunkcjonalneKierunkowe Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika materiałów/ Economics of Materials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Fizyka odkształcenia plastycznego/ Physics of Plastic Deformation 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni/ Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineerin 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Krystalografia stosowana/ Applied Crystallography 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika materiałów/ Materials Mechanics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemiany fazowe/ Phase Transitions 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering 5 0 0 60 0 0 60 sylabus
   Planowanie badań i analiza wyników/ Planning of Tests and Results Analysis 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Praktyka dyplomowa/ Diploma Training 4 0 0 0 120 0 100 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
Inżynieria PowierzchniKierunkowe Materiały dla elektroniki/ Materials for Electronics 6 45 0 45 0 0 90 sylabus
   Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis 6 30 15 60 0 0 6 sylabus
   Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Elective Courses 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologie w inżynierii powierzchni/ Technologies in Surface Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i NanotechnologieKierunkowe Laboratorium funkcjonalizacji materiałów/ Materials Functionalisation Laboratory 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów/ Computer Modelling in Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Nanomateriały/ Nanomaterials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanotechnologie/ Nanotechnology 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Elective Courses 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Wspóczesne metody badań materiałów/ Modern Methods of Materials Study 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
Nowoczesne Materiały KonstrukcyjneKierunkowe Ekonomiczne aspekty eksploatacji konstrukcji/ Economic Issues Related to Structures Service 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka odkształcenia plastycznego - Laboratorium/ Physics of Plastic Deformation - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Komputerowe metody doboru materiałów na konstrukcje/ Computer Methods in Materials Selection 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Mechanika materiałów/ Materials Mechanics 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Pękanie materiałów/ Fracture of Materials 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Elective Courses 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
Zaawansowane Materiały FunkcjonalneKierunkowe Materiały amorficzne i nanokrystaliczne/ Amorphous and Nanocrystalline Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały dla elektroniki/ Materials for Electronics 6 45 0 45 0 0 90 sylabus
   Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis 6 30 30 60 0 0 60 sylabus
   Przedmiot po angielsku lub język obcy specjalistyczny na poziomie B2+ 2 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Elective Courses 6 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
WspólnyKierunkowe Optymalizacja mikrostruktury/ Microstructure Optimization 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemiany fazowe - Laboratorium/ Phase Transitions - Laboratory 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów - Laboratorium/ Advanced Methods of Materials Testing - Labora 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
 Obieralne Biomimetyka/ Biomimetics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Degradacja strukturalna materiałów/ Structural Degradation of Materials 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria granic międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria tkankowa/ Tissue Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kompozyty ceramika - metal/ Ceramics - Metal Composites 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materials Design (przedmiot w języku angielskim) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały ciekłokrystaliczne/ Liquid-Crystals Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały inteligentne/ Intelligent Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały magnetyczne/ Magnetic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanobiotechnologia/ Nanobiotechnology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Quantification of the structure of engineering materials (przedmiot w języku angielskim) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek materiałów/ The Materials Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Samoorganizacja układów molekularnych i nanostrukturalnych 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Tekstura w metalach/ Texture in Metals 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transmisyjna mikroskopia elektronowa/ Transmission Electron Microscopy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów polimerowych/ Advenced Polymers Analyses 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
Inżynieria PowierzchniKierunkowe Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis 20 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Elective Courses 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i NanotechnologieKierunkowe Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis 20 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Pracownia dyplomowa magisterska 8 0 0 150 0 0 150 sylabus
   Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
Nowoczesne Materiały KonstrukcyjneKierunkowe Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis 20 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Elective Courses 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
Zaawansowane Materiały FunkcjonalneKierunkowe Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis 20 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Elective Courses 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
WspólnyObieralne Biomimetyka/ Biomimetics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Degradacja strukturalna materiałów/ Structural Degradation of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dyfuzja w ciele stałym/ Diffusion in Solids 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka i technika wysokiej próżni/ High-Vacuum Physics and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria granic międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria tkankowa/ Tissue Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kompozyty ceramika-metal/ Ceramics - Metal Composites 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały magnetyczne/ Magnetic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanical Alloying (przedmiot w języku angielskim) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechaniczna synteza/ Mechanical Alloying 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanomateriały bioaktywne - wytwarzanie, charakteryzacja, zastosowanie w przemyśle 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Rynek materiałów/ Materials Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Tekstura w metalach/ Texture in Metals 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transmisyjna mikroskopia elektronowa/ Transmission Electron Microscopy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów polimerowych/ Advenced Polymers Analyses 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt IM2_W01
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: rachunek tensorowy i operatorowy oraz statystykę matematyczną
Efekt IM2_W02
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki w zakresie fizyki ciała stałego
Efekt IM2_W03
ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z chemii w zakresie chemii fizycznej
Efekt IM2_W04
ma szczegółową i zaawansowaną wiedzę z zakresu spektrum dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią materiałową, takich jak: ekonomika materiałów, metody komputerowe w inżynierii materiałowej, mechanika materiałów
Efekt IM2_W05
ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące inżynierię materiałową, takie jak: podstawy nauki o materiałach, mechanizmy niszczenia materiałów
Efekt IM2_W06
ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą przemian fazowych
Efekt IM2_W07
ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą optymalizacji mikrostruktury
Efekt IM2_W08
ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą zaawansowanych metod badania materiałów
Efekt IM2_W09
ma wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze zaawansowanych materiałów funkcjonalnych lub nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych inżynierii powierzchni lub nanomateriałów i nanotechnologii lub biomateriałów
Efekt IM2_W10
ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń i systemów dotyczących przetwórstwa i obróbki materiałów
Efekt IM2_W11
zna podstawowe metody techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w zakresie obróbki cieplnej, badania struktury i właściwości materiałów oraz ich doboru
Efekt IM2_W12
ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Efekt IM2_W13
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt IM2_W14
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Efekt IM2_W15
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujące wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych z zakresu inżynierii materiałowej

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt IM2_U01
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym w zakresie inżynierii materiałowej, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Efekt IM2_U02
potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
Efekt IM2_U03
potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim lub innym języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla inżynierii materiałowej, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Efekt IM2_U04
potrafi przygotować i przedstawić w języku polskimi, języku angielskim lub innym języku obcym prezentację ustną, dotycząca szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów i prowadzić debatę
Efekt IM2_U05
potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia się
Efekt IM2_U06
ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Efekt IM2_U07
potrafi posługiwać się technikami informacyjno- komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
Efekt IM2_U08
potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Efekt IM2_U09
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Efekt IM2_U10
potrafi- przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich- integrować wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej
Efekt IM2_U11
potrafi- przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich- zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Efekt IM2_U12
potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
Efekt IM2_U13
potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie inżynierii materiałowej
Efekt IM2_U14
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z ta pracą
Efekt IM2_U15
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Efekt IM2_U16
potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić- zwłaszcza w powiązaniu z inżynieria materiałową- istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Efekt IM2_U17
potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
Efekt IM2_U18
potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla inżynierii materiałowej, w tym zadań nietypowych, uwzględniając aspekty pozatechniczne
Efekt IM2_U19
potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla inżynierii materiałowej, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi
Efekt IM2_U20
potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla inżynierii materiałowej, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Efekt IM2_U21
potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożony proces badawczy, związany z inżynierią materiałową oraz realizując ten projekt co najmniej w części, używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Efekt IM2_U22
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kierować pracą zespołu

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt IM2_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Efekt IM2_K02
ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Efekt IM2_K03
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Efekt IM2_K04
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Efekt IM2_K05
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Efekt IM2_K06
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Efekt IM2_K07
ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę forumłowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia