Nazwa przedmiotu:
Sytuacja jednostki w płynnej nowoczesności
Koordynator przedmiotu:
prof. M. Maciejczak
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Administracja
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
A22_SJPN
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
ogółem 75h = 3 ECTS W tym 15h praca na zajęciach, 60h praca własna studenta
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
3
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia15h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Brak.
Limit liczby studentów:
grupa obieralna
Cel przedmiotu:
Celem programu jest przedstawić sytuację jednostki na tle aktualnych przemian społecznych. W końcu lat sześćdziesiątych XX wieku, rozpoczął się okres głębokich przemian w skali globalnej, we wszystkich aspektach życia: społecznym, gospodarczym, politycznym, prawnym, moralnym itd. Wśród przyczyn najczęściej wymienia się rozpowszechnienie postaw konsumpcyjnych, społeczną i geograficzną mobilność, wpływ wielkich korporacji na wzorce kształcenia i style życia. Przemianom towarzyszy coraz dalej sięgające zrywanie ciągłości z tradycją. Społeczeństwo „płynnej nowoczesności”, kierując się w swoim zachowaniu doraźnymi wymogami, traktuje dziedzictwo i tradycję, jako zbędny bagaż ograniczający swobodę działania.
Treści kształcenia:
1. Społeczeństwo konsumpcyjne a moralność: socjologiczne badania śledzą dokonujące się zmiany i pozwalają ocenić zmianę sensu pojęć konstytutywnych dla rozumienia tego, kim jest, czy raczej był człowiek: indywidualności, tożsamości, odpowiedzialności, wolności, szczęścia, zobowiązań wobec społeczności, nauki, sztuki i szerzej - kultury. Konsekwencje rezygnacji z obowiązku bycia sobą - zastąpienie poczucia indywidualnej autonomii przez sieć wzajemnych kontaktów i współzależności. Rynek oferuje możliwości tworzenia siebie, własnej tożsamości, nie potrzebuje norm, ideałów. Wystarczy wybór stylu zachowania, ubioru, sposobu spędzania wolnego czasu itd. by płynnie określać to, kim się jest. 2. Środki konieczne do tworzenia i zachowania tożsamości. Najważniejszym z nich jest obowiązek poznania siebie. W kwestii tej powinności odwołano się do idei filozofów: Kanta, Heideggera, Wittgensteina, Ricoeura, Spaemanna itd. 3. Dyskusja pytań: Czy potrzebna jest refleksja, obowiązek poznania siebie, doświadczenia wartości, które daje poczucie sensu życia? Czy tworzenie własnego stylu postępowania jest nieodłączne o pojęcia dobra? Czy kształtując nasze życie pod względem moralnym trzeba mieć pewną wizję dobra, tego, co samo w sobie jest wartościowe, co powinniśmy kochać i podziwiać?
Metody oceny:
Prezentacja wybranego tematu, obecność i aktywność w dyskusjach.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Z. Bauman: Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007. 2. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006. 3. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2007, 4. T. H. Eriksen, Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, Warszawa 2003, 5. W. Sady, Wittgenstein. Życie i dzieło, Lublin, 1993, 6. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, 7. Nagel, T., Co to wszystko znaczy. Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1993, 8. N. Carr, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013. Literatura uzupełniająca: 1. M. Jacyno, Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007. 2. M. Wiking, Hygge. Klucz do szczęścia, Warszawa 2016. 3. A. Chalmers, Co zwiemy nauką, Wrocław 1993. 4. M. Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków 2016.
Witryna www przedmiotu:
brak
Uwagi:
Brak.

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Charakterystyka W_01
Student ma wiedzę o charakterze podstawowym w dziedzinie socjologii i filozofii
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W06
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_02
Zna podstawowe nurty w filozofii współczesnej
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W09
Powiązane charakterystyki obszarowe: I.P7S_WG, II.S.P7S_WG.1
Charakterystyka W_03
Wymienić potrafi najważniejsze zagadnienia i postaci.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka W_04
Potrafi nazywać i rozróżniać stanowiska.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Charakterystyka U_01
Prawidłowo interpretuje tekst filozoficzny.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_02
Analizuje, dobierając właściwą metodę
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_03
Posługuje się narzędziami analizy języka.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_04
Wykorzystuje zdobytą wiedzą teoretyczną do jaśniejszego i bardziej uporządkowanego postępowania w praktyce.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_05
Samodzielnie ocenia wartość poznawczą różnych stylów myślenia.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka U_06
Potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł, dokonać interpretacji, krytycznie oceniać.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_01
Potrafi pracować w grupie nad wspólnym tematem.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_02
Umie wspólnie z innymi rozwiązywać problemy.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_03
Inicjuje i prowadzi dyskusję na tematy związane z funkcjami i strukturą wypowiedzi.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_04
Posiada umiejętność określania priorytetów służących realizacji celów poznawczych.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_05
Doktorant rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się. Potrafi myśleć i działać w sposób niezależny.
Weryfikacja: test
Powiązane charakterystyki kierunkowe:
Powiązane charakterystyki obszarowe: