Nazwa przedmiotu:
Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZEMPS11/5
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 20 h – przegląd literatury, 39h- przygotowanie do zaliczenia Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,56 Łącznie 1,2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza o organizacji i funkcjonowaniu UE; mikroekonomia
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy przez studentów na temat istoty przedsiębiorstwa funkcjonującego na jednolitym rynku. Student nabędzie wiedzę oraz umiejętności w zakresie uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, regulacji unijnych dla nich, tendencji rozwoju biznesu na jednolitym rynku, procesów włączenia przedsiębiorstw w rynek światowy. Student nabędzie umiejętności mechanizmów sukcesu na jednolitym rynku wobec nasilającej się konkurencji i ryzyka w prowadzeniu biznesu.
Treści kształcenia:
1. Definicja, istota przedsiębiorstwa, kryteria UE podziału przedsiębiorstw; 2. Regulacje dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, powiązane z jednolitym rynkiem europejskim 3. Rodzaje podmiotów na jednolitym rynku – korporacje transnarodowe i międzynarodowe sieci handlowe 4. Rodzaje podmiotów na rynku UE – podmioty z udziałem kapitału zagranicznego 5. Sektor MSP na rynku UE 6. Europejska i międzynarodowa dolność konkurencyjna przedsiębiorstw w UE 7. Strategie konkurowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku UE 8. Strategie funkcjonowania przedsiębiorstw europejskich na rynkach międzynarodowych
Metody oceny:
Zarówno dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych – test zaliczeniowy: - stacjonarne i niestacjonarne – 10 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte Warunkiem zaliczenia jest pozytywne napisane testu. I tak: 1 pkt za pytanie zamknięte i po 3 pkt za pytanie otwarte. 10 pkt – ocena b. dobra, 9-dobra plus, 8 – dobra, 7 – dostateczna plus, 6 dostateczna i ta – zalicza przedmiot.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Red. J. Lichtarski Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wyd. AE Wrocław, 2007 2. Red. S. Łobejko Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej Oficyna Wyd. SGH Warszawa2012 3. Red. I. Lichniak Nauka o przedsiębiorstwie SGH, Warszawa 2009 4. Red. M. Nowakowski Eurobiznes SGH Warszawa 2008 Literatura uzupełniająca: 1. Red. M. Duczkowska-Piasecka Unia Europejska – organizacja-funkcjonowanie-korzyści Almamer warszawa 2009 2. M.Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W01
Zna podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na jednolitym rynku, rozumie istotę przedsiębiorstwa funkcjonującego w skali międzynarodowej
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W02
Ma wiedze i potrafi zdefiniować międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W08
Ma wiedze pozwalającą na objaśnienie istoty konkurencji międzynarodowej i zachowania się przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W12
Ma wiedzę z zakresu strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi analizować uwarunkowania i wykorzystać wiedze do prowadzenia przedsiębiorstwa z sukcesem na międzynarodowym rynku
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U03
Potrafi dobierać i posługiwać się stosownymi kategoriami ekonomicznymi i danymi statystycznymi w celu oceny sytuacji w przedsiębiorstwie i jego pozycji na rynku
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę jej uaktualniania i doskonalenia, rozumie, że to wyznacza ścieżkę sukcesu i rozwoju zawodowego
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K03
Potrafi określić podstawowe działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonego celu grupowo lub indywidualnie
Weryfikacja: test zaliczeniowy
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: