Nazwa przedmiotu:
Ryzyko w działalności gospodarczej
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Renata Walczak prof. nzw.
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZEMPS11/3
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 59h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,56 Łącznie 1,2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Posiadanie wiedzy i umiejętności dotyczących statystyki i zarządzania
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie z procesem zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej oraz przedstawienie metod podejmowania decyzji i realizacji działań prowadzących do osiągnięcia przez podmiot gospodarczy poziomu ryzyka, który może być przez niego zaakceptowany. Przedstawiane są metody włączania przez podmioty gospodarcze zarządzania ryzykiem do ogólnej strategii zarządzania. Poruszane są aspekty bezpieczeństwa informacji oraz ryzyka reputacji.
Treści kształcenia:
Rozwój dziedziny zarządzania ryzykiem Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem Rodzaje ryzyka (na różnych szczeblach zarządzania) Proces zarządzania ryzykiem Pomiar ryzyka Subiektywny stosunek do ryzyka Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i rynkowym Podejmowanie decyzji przy prowadzeniu działań w warunkach ryzyka Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji Zarządzanie ryzykiem wizerunkowym
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie, co najmniej 50% z możliwych do zdobycia punktów dwóch testów opanowania materiału.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Anderson, Edward J.. Business Risk Management : Models and Analysis (1). Oxford, GB: Wiley, 2013. Białas, Andrzej. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie. Red. . Warszawa: Wydawnictwo WNT, 2007, 550 s. ISBN 978-83-204-3343-2 Bloomsbury Publishing,. Approaches to Enterprise Risk Management. London, GB: Bloomsbury Information Ltd, 2010. ProQuest ebrary. Web. 17 April 2016. Borucki, Michał. ISO 27001 - zapewnij bezpieczeństwo informacji. Red. Wiedza i Praktyka, 2013, 20 s. ISBN 978-83-7677-192-2 Kąkol, Urszula; Kosieradzka, Anna; Smagowicz, Justyna; Marczewski, Marcin; Rostek, Katarzyna; Uklańska, Anna; Wiśniewski, Michał; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Red. Kosieradzka, Anna; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz. : edu-Libri, 2015, 390 s. ISBN 978-83-63804-79-4 Koller, Glenn. Modern Corporate Risk Management. Ft. Lauderdale, US: J. Ross Publishing Inc., 2006. Kwiecień, Anna. Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Red. . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010, 185 s. ISBN 978-83-7246-406-4 Liderman, Krzysztof. Bezpieczeństwo informacyjne. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, 218 s. ISBN 978-83-01-17500-9 Merna, Tony, and Al-Thani, Faisal F.. Corporate Risk Management (2). Hoboken, GB: Wiley, 2008. Mroczko, Artur; Szeliga, Marcin. Bezpieczeństwo informacji od A do Z , wydanie wrzesień 2014 r.. Red. . : Wiedza i Praktyka, 2014, 140 s. ISBN 978-83-269-3343-1 Murray-Webster, Ruth, Ms, and Pullan, Penny, Dr. Short Guide to Facilitating Risk Management. Farnham, GB: Gower, 2012. Świerczek, Artur. Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. Red. . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, 354 s. ISBN 978-83-7875-034-5 Thlon, Michał. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka delta-EVT. Red. . : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, 176 s. ISBN 978-83-7252-594-9 Walker, Russell. Winning with Risk Management. Singapore, SG: WSPC, 2013. Zarządzanie ryzykiem. Red. Jajuga, Krzysztof. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, 392 s. ISBN 978-83-01-15403-5 Literatura uzupełniająca: Croft, Susan, and Dalton, John. Managing Corporate Reputation : The New Currency. London, GBR: Thorogood Publishing, 2003. Dempster, M. A. H., ed. Risk Management. Cambridge, GB: Cambridge University Press, 2002. Heldman, Kim. Project Manager's Spotlight on Risk Management (1). Alameda, US: Jossey-Bass, 2006. Hong Kong Institute of Bankers (HKIB). Operational Risk Management (1). Somerset, SG: Wiley, 2013. Lam, James. Enterprise Risk Management. Somerset, US: Wiley, 2014. ProQuest ebrary. Web. 17 April 2016. Mun, Johnathan. Wiley Finance : Modeling Risk : Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization (2). Chichester: Wiley, 2010. Szkutnik, Włodzimierz. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym z uwzględnieniem modeli badacza i decydenta. Wybrane modele oceny ryzyka inwestycyjnego i ubezpieczeniowego. Red. . Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2010, 212 s. ISBN 978-83-7246-447-7
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO1
Zna terminologię dotyczącą zarządzania ryzykiem
Weryfikacja: Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO6
Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów.
Weryfikacja: Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Zna zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa informacji.
Weryfikacja: Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U03
Umie zdiagnozować i ocenić problemy i symptomy dotyczące ryzyka.
Weryfikacja: Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Umie zastosować różne techniki i metody zarządzania ryzykiem w zależności od poziomu i obszaru zarządzania w organizacji.
Weryfikacja: Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U05
Umie zidentyfikować i ocenić ryzyka związane z reputacją w działalności gospodarczej. Zna podstawowe metody zarządzania ryzykiem wizerunkowym i umie wskazać ich zastosowania.
Weryfikacja: Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO5
Zna metody wspomagające organizację pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem
Weryfikacja: Efekty sprawdzane są podczas 2 testów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie min. 50% punktów.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe: