Nazwa przedmiotu:
Teoria i praktyka przedsiębiorczości
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Stefan Krajewski
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZEMPS11/1
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
75h w tym: Udział w wykładach 16h Praca własna 59h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,64 ECTS - wykłady, 0,72 ECTS - inne
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
podstawy mikroekonomii oraz polityki gospodarczej
Limit liczby studentów:
Wykład min. 15
Cel przedmiotu:
Studenci powinni uzyskać wiedzę dotyczącą roli przedsiębiorczości we współczesnej gospodarce rynkowej. Wykład ma umocnić wśród studentów przekonanie, że własna przedsiębiorczość i własna firma to atrakcyjna droga budowy kariery zawodowej.
Treści kształcenia:
1. Podstawy ekonomicznej teorii przedsiębiorczości 2. Oddziaływanie mechanizmów rynku i interwencji państwa na rozwój przedsiębiorczości 3. Strategie rozwoju przedsiębiorczości 4. Przedsiębiorczość a formy własności 5. Przedsiębiorczość w firmach małych i dużych 6. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez państwo: a. normy prawne regulujące tworzenie firm b. system podatkowy c. instytucje wspierające d. pomoc publiczna (głównie finansowa) 7. Rozwój przedsiębiorczości w Polsce od lat 80-tych dwudziestego wieku 8. Kondycja polskich przedsiębiorstw i ich zdolność do konkurowania na rynku krajowym i międzynarodowym
Metody oceny:
Zaliczenie w formie pisemnej (zaliczenie na ocenę). Studenci otrzymują trzy pytania, na które powinni odpowiedzieć w rozwiniętej (opisowej) formie. Pytania będą miały charakter problemowy i obejmą materiał zawarty w literaturze, ale przede wszystkim ten, który zostanie omówiony na wykładach.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Michael E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001. 2. Stefan Krajewski, Prywatyzacja, restrukturyzacja, konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009. Literatura uzupełniająca: 1. Przemysław Mućko, Aneta Sokół, Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami, CeDeWu.pl, Warszawa 2015. 2. Zofia Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne, Difin, Warszawa 2013.
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W11
Ma wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a także budowy planów marketingowych i biznesplanów. Zna techniki i narzędzia oddziaływania na rynek i metody kreowania wizerunku firmy.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W11
Ma wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a także budowy planów marketingowych i biznesplanów. Zna techniki i narzędzia oddziaływania na rynek i metody kreowania wizerunku firmy.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Ma podstawową wiedzę o sposobach finansowania działalności gospodarczej, ustalaniu kosztu kapitału i ocenie efektywności procesów gospodarczych.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO3
Ma podstawową wiedzę o relacjach między poszczególnymi elementami struktury społeczno- ekonomicznej, o celach funkcjonowania tych struktur i prawidłowościach kształtujących te relacje i cele, a także potrzebie rozwoju przedsiębiorczości.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę o normach i regulacjach prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych kształtujących funkcjonowanie przedsiębiorstw i pobudzanie przedsiębiorczości.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu procesów i zjawisk ekonomicznych oraz praktycznie ja wykorzystywać do rozwiazywania podstawowych problemów mikro i makroekonomicznych.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo posługiwać się podstawowymi normami i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnych problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U12
Analizuje zachowanie różnych podmiotów funkcjonujących na rynku oraz ich wpływ na decyzje menedżerskie i przedsiębiorczość.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U12
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się, wykazywania się przedsiębiorczością, wyznacza kierunki i ścieżki własnego rozwoju zawodowego i osobistego.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe, analiza studium przypadku.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO4
Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu ekonomisty, przedsiębiorczością oraz z przestrzeganiem zasad etyki zawodowej.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe, analiza studium przypadku.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO5
Umie współdziałać w przygotowaniu projektów gospodarczych, uwzględniając wpływ czynników ekonomicznych, prawnych i politycznych.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe, analiza studium przypadku
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO5
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO7
Jest kreatywny, potrafi myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy.
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie opisowe, analiza studium przypadku
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: