Nazwa przedmiotu:
Finanse przedsiębiorstw
Koordynator przedmiotu:
dr Monika Burżacka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS2
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: 68h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 1,28 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,72 Łącznie 2,00
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Finanse, bankowość, rachunkowość
Limit liczby studentów:
min. 24
Cel przedmiotu:
Celem zajęć jest wypracowanie umiejętności stosowania przez Studenta mechanizmów efektywnego zarządzania finansami w praktyce finansów korporacji. Wykład ma również umożliwić dalszą samodzielną pracę studenta nad tą problematyką, w tym umiejętność pracy nad literaturą fachową przedmiotu.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Koncepcje wartości i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (istota wartości, system zarządzania wartością firmy, nośniki wartości przedsiębiorstwa) 2. Czynniki kształtujące wartość firmy (przepływy pieniężne w kształtowaniu wartości, struktura i koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa, strategie zarządzania majątkiem obrotowym a wartość przedsiębiorstwa) 3. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie (metoda zmian proporcjonalnych, metoda zintegrowanego planowania finansowego) 4. Kreacja wartości przedsiębiorstwa i metoda pomiaru EVA: szacowanie wartości miernika, korzyści ze stosowania miernika EVA dla przedsiębiorstwa 5. Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa (metody majątkowe, metoda wartości księgowej, metoda wartości likwidacyjnej, metoda wartości odtworzeniowej, metody porównawcze (rynkowe), metody dochodowe, metody mieszane) Ćwiczenia (tematy) 1. Koszt i struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa – porównanie opłacalności poszczególnych wariantów finansowania 2. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 3. Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą DCF: rodzaje przepływów pieniężnych, WACC; koszt kapitału własnego na podstawie modelu wyceny aktywów CAPM; współczynnik siły ryzyka β, ustalanie kosztu kapitału obcego. 4. Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto 5. Wycena wartości przedsiębiorstwa metodą berlińską
Metody oceny:
Sposób zaliczenia ćwiczeń Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch prac audytoryjnych w postaci zadań do rozwiązania. Sposób zaliczenia egzaminu Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej - test jednokrotnego wyboru. Na ocenę końcową składa się 50% oceny z zaliczenia ćwiczeń i 50% oceny z egzaminu plus maksymalnie 5 punktów z aktywności.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 2. Wrońska-Bukalska E., Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Difin, 2013 3. Siepińska M, Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 4. Dziawgo D, Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa Istota narzędzia zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawawa 2011 5. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka., Helion 2007
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_WO6
Posiada wiedzę w zakresie czynników determinujących wartość przedsiębiorstwa, potrafi określić nośniki jej wartości. Zna metody szacowania wartości przedsiębiorstwa
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Posiada wiedzę na temat uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zwłaszcza podmiotów prawa handlowego.
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Posiada umiejętność analizowania zmienności czynników mikro i makrootoczenia przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Posiada umiejętność planowania finansowego
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U13
Posiada umiejętność oceny efektywności stosowanych strategii zarządzania finansami, zna pojęcie strategii i taktyki finansowej
Weryfikacja: Egzamin w formie testu Zaliczenie – kolokwia z zadaniami
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO8
Student posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów, formułowania i uzasadniania opinii dotyczących efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: