Nazwa przedmiotu:
Strategie przedsiębiorstw
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZEMPS7
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Praca własna:20h- przegląd literatury, 22h- przygotowanie do zaliczenia Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0.32 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,36 Łącznie 0,68
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład120h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Mikroekonomia. Przedmioty tyczące nauki o przedsiębiorstwie
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów istoty strategii przedsiębiorstw, ich przydatności w prowadzeniu biznesu, rodzajów i sposobu budowy oraz wdrażania strategii. Celem przedmiotu jest także umieszczenie strategii w całości podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w zależności od warunków zewnętrznych i wewnętrznych przedsiębiorstwa. Pozwoli to studentowi opanować zakres analiz przy sporządzaniu strategii, metody wdrażania i kontroli strategii, a także ustalanie kryteriów oceny wdrożenia strategii.
Treści kształcenia:
1. Definicja, istota, rodzaje i struktura strategii ; inżynieria projektowania i wybór strategii przedsiębiorstwa 2. Strategie rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstwa 3. Strategie marketingowe; strategie konkurowania 4. Wdrożenie i kontrola strategii – przygotowanie przedsiębiorstwa do zmian
Metody oceny:
test zaliczeniowy: 5 pytań zamkniętych i 1 pytanie otwarte W obydwu przypadkach kryteria oceny są tak skonstruowane, że nie pozwalają na pozytywną ocenę studentowi, który nie odpowie na pytanie (pytania ) otwarte
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: Zalecana literatura 1. L.Berliński, I.Penc-Pietrzak Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa; Difin Warszawa 2004 2. M.Muszynski Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Wyd,Placet, Warszawa 2006 3. M.Gorynia Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw PWE Warszawa 2007 4. G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington Podstawy strategii” PWE Warszawa 20105. Literatura uzupełniająca: 1. J.Penc Strategie zarządzania Wyd. Place Warszawa 1995 2. Red. A.szablewski Strategie wzrostu wartości firmy Poltext Warszawa 2000 3. A.Tokaj-Krzewska- Franchising – stratgia rozwoju małych firm w Polsce Difin Warszawa 1999 4. R.Koch Strategia – jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię Wyd.Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1998
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W01
Zna podstawowe kategorie dotyczące przedsiębiorstwa, a zwłaszcza roli strategii
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W03
Ma wiedze o sposobie budowy strategii i relacjach między jej elementami, o celach strategii i zmianach
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W11
Ma wiedze z zakresu przedsiębiorczości, zasad funkcjonowania i rozwoju firmy, budowy strategii oraz zna techniki służące realizacji tych zadań
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do skonstruowania strategii przedsiębiorstwa i prawidłowo dobrać instrumenty rozwoju
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U03
Analizuje przyczyny i przebieg podstawowych zjawisk i procesów gospodarczych wpływających na rozwój przedsiębiorstwa i zmianę jego strategii
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i pogłębiania wiedzy na bieżąco, co warunkuje ścieżkę własnego rozwoju zawodowego
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K03
Potrafi określić podstawowe działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów, realizowanych indywidualnie lub grupowo
Weryfikacja: Pisemne zaliczenie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: