Nazwa przedmiotu:
Polityka społeczna
Koordynator przedmiotu:
mgr Tomasz Zbrzezny
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK11
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: 59h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,4 Łącznie 1,04
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,8
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczenie przedmiotów mikro i makroekonomia.
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Zasadniczym celem przedmiotu "polityka społeczna" jest uświadomienie studentom jej niezbędności, wynikającej z konieczności dokonywania głębokich korekt funkcjonowania mechanizmów rynkowych w zakresie redystrybucji dochodu narodowego.
Treści kształcenia:
1. Polityka społeczna - podstawowe pojęcia i definicje. 2. Cele, funkcje i zasady polityki społecznej. 3. Społeczno-ekonomiczne przesłanki stanowienia i realizacji polityki społecznej. 4. Polityka społeczna - zarys historyczny. 5. Ewolucja wyzwań dla polityki społecznej w Polsce w latach 1989-2016. 6. Teoretyczny i praktyczny wymiar polityki społecznej. 7. Instytucje i instrumenty realizacji polityki społecznej. 8. Główne dziedziny polityki społecznej - polityka rodzinna i demograficzna - polityka na rynku pracy - polityka w zakresie edukacji - polityka ochrony zdrowia 9. Zasady i źródła finansowania polityki społecznej. 10. Wydatki na realizację polityki społecznej w Polsce i w Unii Europejskiej.
Metody oceny:
Tradycyjne zaliczenie pisemne. Wymagane udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, red. Firlit - Fesnak G., Szylko - Skoczna M.. WN PWN, Warszawa 2016. 2. Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy, red. Lavalette M., Pratt A., Difin 2010. Literatura uzupełniająca: 1. Polityka społeczna w kryzysie, red. Księżopolski M., Rysz-Kowalczk B., Żołędowski C., Aspra 2009 2. B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Difin 2015.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W03 K_W07
Ma wiedzę pozwalającą na określenie: celów, funkcji i zasad polityki społecznej, jej społeczno-ekonomicznych przesłanek oraz postulowanych i osiągniętych efektów w jej głównych dziedzinach.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne. Wymagane udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO3, K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W08
Ma wiedzę odnośnie do zasad źródeł finansowania wydatków polityki społecznej oraz jej głównych beneficjentów.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne.Wymagane udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO8
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K­_W01
Zna podstawowe kategorie, definicje i zjawiska z zakresu polityki społecznej.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne. Wymagane udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U01
Potrafi określić przyczyny ewolucji celów polityki społecznej w latach 1989-2016.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne. Wymagane udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Potrafi ustosunkować się do postulatów dotyczących polityki społecznej formułowanych przez polityków.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne. Wymagane udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08 K_U16
Potrafi podjąć dyskusję i ocenić adekwatność i skuteczność polityki społecznej w realizacji jej strategicznych celów.
Weryfikacja: Zaliczenie pisemne. Wymagane udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania otwarte.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08, K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K08
Po wysłuchaniu wykładu i zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, student potrafi docenić wagę tej polityki w rozwiązywaniu strategicznych kwestii społecznych.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: