Nazwa przedmiotu:
Analiza ekonomiczna
Koordynator przedmiotu:
dr Magdalena Grabowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK8
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 8h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna 51h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,96 ECTS - wykłady + ćwiczenia 0,48 ECTS - konsultacje
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1,88 ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia120h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
statystyka, rachunkowość, matematyka
Limit liczby studentów:
wykład: min 15, ćwiczenia: min 20
Cel przedmiotu:
Cel główny: zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami analizy analizy ekonomicznej (z elementami analizy finansowej). Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotu / branży, stosowanie podstawowych metod analitycznych i ilościowych w dziedzinie finansów, w tym w szczególności: analizy sprawozdań finansowych, pomiaru wartości dodanej i jej związku z wyceną firmy oraz kosztem kapitału.
Treści kształcenia:
Wykłady: Pojęcie, istota i rodzaje analizy ekonomicznej ioraz jej rola w procesie zarządzania jednostką gospodarczą. [2W] Metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. [3W ] Ocena działąlności przedsiębiorstwa uwzględniająca analizę środków trwałych, przychodów, kosztów, zysku/straty [6W] Zarządzanie przez wartość i ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. [5W ] Ćwiczenia: Metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. [ 1Ć] Analiza sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, dekompozycja wskaźników. [ 6Ć] Ocena struktury i kosztu kapitałów. [2Ć] Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej. [ 4Ć] Kolokwium I i II [2Ć] Ćwiczenia (tematy) Metody analizy. Źródła informacji wykorzystywane w analizie. Wstępna analiza sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, dekompozycja wskaźników. Ocena struktury i kosztu kapitałów. Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartości dodanej.
Metody oceny:
1. Forma i przebieg zaliczenia wykładu - EGZAMIN: - forma: pisemna, - czas trwania egzaminu 60 minut - 90 minut, 2. Forma i przebieg zaliczenia ćwiczeń- KOLOKWIUM - forma: pisemna - zadania - czas trwania 45 minut - 90 minut, 3. Zaliczenie PRZEDMIOTU wg formuły: 55% EGZAMIN + 45% ĆWICZENIA 3. Zasady oceniania Przedział dolny Przedział górny Ocena 0,00% 54,9% ndst 55,0% 64,9% dst 65,0% 74,9% dst+ 75,0% 84,9% db 85,0% 92,4% db+ 92,5% 100,0% bdb
Egzamin:
tak
Literatura:
1. L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław 2001 2. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2005 Uzupełniająca 1. Red. L. Bednarski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, AE Wrocław 2. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin 3. T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, FRRwP 4. Cz. Skowronek, Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstw, Zbiór przykładów i zadań, UM C-S, Lublin 2004
Witryna www przedmiotu:
www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W13
Ma wiedze pozwalającą na objaśnienie istoty strategii funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno na rynku lokalnym, regionalnym jak również w kontekście otoczenia międzynarodowego, dzięki wykorzystaniu podstawowego zakresu wskaźników i mierników finansowych dotyczących zarówno przedsiębiorstw jak i jego otoczenia.
Weryfikacja: Egzamin, Kolokwium w formie rozwiązywania zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W13
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W14
Zna podstawowe pojęcia, kategorie, związki funkcyjne i relacje w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstw, w tym analizę bilansu, rachunku zysków i strat, analizę wskaźnikową, analizę struktury kapitałowo – majątkowej.
Weryfikacja: Egzamin, Kolokwium w formie rozwiązywania zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Ma wiedzę o sposobach finansowania działalności gospodarczej (kredyt, leasing, verture capital i inne), koszcie kapitału oraz czynnikach wpływających na ocenę efektywności procesów gospodarczych oraz przedsiębiorstw (np. EVA)
Weryfikacja: Egzamin, Kolokwium w formie rozwiązywania zadań.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U03
Analizuje i potrafi interpretować zmiany w kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw oraz sektorów gospodarki
Weryfikacja: Kolokwium, Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Potrafi przygotować i zaprezentować materiał analityczny dotyczący oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, prezentujący dane źródłowe, przeprowadzoną analizę oraz wnioski z dokonanej analizy, zarówno w języku polskim jak również w wybranym innym obcym języku.
Weryfikacja: Kolokwium, Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U10
Potrafi w trakcie dyskusji odnieść się do teorii ekonomicznych oraz dorobku innych dyscyplin pokrewnych, szczególnie w przypadku dyskusji dotyczących rynku globalnego i przedsiębiorstwo ponadnarodowych
Weryfikacja: Kolokwium, Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U10
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U14
Potrafi identyfikować i wskazywać możliwe rozwiązania podstawowych problemów w dziedzinie zarządzania finansami oraz zdolności kredytowej (element oceny kondycji ekonomiczno – finansowej).
Weryfikacja: Kolokwium, Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U15
Potrafi ocenić sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych, zarówno w kontekście struktury finansowania, kosztów kapitału, struktury kapitałowo - majątkowej jak również z punktu widzenia efektywności działania firmy lub projektu inwestycyjnego.
Weryfikacja: Kolokwium, Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U15
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, wykazuje potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwiązywania nowych problemów, czego wyrazem jest skłonność do dyskusji na forum grupy oraz przygotowywanie projektów do samodzielnego wykonania.
Weryfikacja: Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO3
Realizuje samodzielnie lub w grupie wymagany przez prowadzącego zakres prac, współpracuje w zespole w trakcie wykonywania wieloetapowych zadań, dzieląc prace na poszczególnych uczestników grupy.
Weryfikacja: Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO6
Jest chętny do systematycznego rozwoju, realizacji nowych projektów i zadań, poszukiwań odpowiedzi.
Weryfikacja: Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_KO7
Wykazuje się zaangażowaniem i kreatywnością w trakcie dyskusji, potrafi myśleć, stawiać zarówno pytania jak i udzielać odpowiedzi.
Weryfikacja: Praca na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO7
Powiązane charakterystyki obszarowe: