Nazwa przedmiotu:
Rachunkowość
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK6
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
5
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca poza planem studiów: 93h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,28 wykłady i ćwiczenia 0,8 egzaminy i konsultacje
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3,56
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
wykład: min. 15, ćwiczenia: 20-30
Cel przedmiotu:
Cel ogólny przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zasadami rachunkowości finansowej. Przekazanie podstawowych wiadomości o technice księgowania operacji gospodarczych, zasadach wyceny i ewidencji poszczególnych składników majątku i wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Cele dydaktyczne przedmiotu: 1. Umiejętność grupowania składników majątkowych i źródeł ich finansowania w bilansie przedsiębiorstwa. 2. Znajomość podstawowych metod wyceny składników majątku. 3. Umiejętność ewidencji operacji gospodarczych na kontach księgowych. 4. Umiejętność ustalenia wyniku finansowego i sporządzenia rachunku zysków i strat.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) 1. Wprowadzenie do rachunkowości. Przedmiot, zadania, funkcje i podstawy prawne rachunkowości. (1) 2. Charakterystyka majątku i źródeł jego finansowania. Bilans i zasady jego sporządzania: (2) 3. Typy operacji gospodarczych i zasady ich ewidencji na kontach księgowych .(1) 4. Konta analityczne i syntetyczne. Zestawienie obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych. (1) 5. Ewidencja aktywów trwałych. Metody liczenia amortyzacji. (2) 6. Ewidencja środków pieniężnych oraz długo- i krótkoterminowych aktywów finansowych. (2) 7. Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków. Sporządzanie listy płac pracowników (2) 8. Metody wyceny materiałów i towarów. Ewidencja materiałów i towarów. (2) 9. Zasady ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej (produkcyjnej); klasyfikacja kosztów, warianty ewidencji i rozliczania kosztów.. Zasady wyceny i ewidencji wyrobów gotowych (2) 10. Warianty ustalania wyniku finansowego i sporządzania rachunku zysków i strat (1) Ćwiczenia (tematy) 1. Ujęcie bilansowe majątku przedsiębiorstwa. Bilans i zasady jego sporządzania (2) 2. Typy operacji gospodarczych i zasady ich ewidencji na kontach księgowych (2) 3. Konta analityczne i syntetyczne. Zestawienie obrotów i sald. Poprawianie błędów księgowych. (1) 4. Ewidencja aktywów trwałych. Metody liczenia amortyzacji. (2) 5 Kolokwium (1) 6. Ewidencja środków pieniężnych oraz długo- i krótkoterminowych aktywów finansowych (2) 7. Klasyfikacja i ewidencja rozrachunków. Sporządzanie listy płac pracowników (2) 8. Metody wyceny materiałów i towarów. Ewidencja materiałów i towarów. (2) 9. Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej (produkcyjnej); klasyfikacja kosztów, warianty ewidencji i rozliczania kosztów. Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie rachunku zysków i strat (1) 10. Kolokwium (1)
Metody oceny:
Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń. W semestrze w celu sprawdzenia efektów kształcenia w zakresie umiejętności zostanie przeprowadzone jedno kolokwium w formie pisemnej (zadania). Poza tym studenci będą musieli rozliczyć się z zadań przekazanych do samodzielnego rozwiązania w domu. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 50% możliwych do uzyskania punktów. Na punktację końcową z ćwiczeń wpływa także aktywność na zajęciach. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Trzy nieobecności bez usprawiedliwienia powodują brak klasyfikacji. Egzamin sprawdzający efekty kształcenia w zakresie wiedzy zostanie przeprowadzony w formie pisemnej w czasie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 50% punktów. Ocena końcowa jest wystawiona na podstawie punktów uzyskanych z egzaminu (0,4), ćwiczeń (0,4) i pracy własnej na platformie E-KNEIS (0,2). 50-59%: ocena dostateczna; 60 – 69% ocena dostateczna plus; 70 – 79%: ocena dobra; 80 – 89% pkt: ocena dobra plus; 90-100%: ocena bardzo dobra.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Tom I, Difin, Warszawa, 2016r.; I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. Zadania i rozwiązania. Tom II, Difin, Warszawa, 2016r Ustawa o rachunkowości z 29. 09. 1994r. (znowelizowana); Literatura uzupełniająca: J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERVIS, Warszawa, 2014r.; J. Matuszewicz, P. Matuszewicz, Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw, FINANS-SERVIS, Warszawa, 2012r; . K. Winiarska (red.) Podstawy rachunkowości, Podręcznik, Wolters Kluwer, 2012; 1. Podstawy rachunkowości, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, PWE, Warszawa, 2013r.
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W14
Zna metody wyceny poszczególnych składników majątku i zasady ich ewidencji na kontach księgowych.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Ma podstawową wiedzę o środkach gospodarczych, źródłach ich finansowania i operacjach kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO7
Ma wiedzę dotyczącą przepisów ustawy o rachunkowości, w szczególności w zakresie wyceny poszczególnych składników majątku i sporządzania sprawozdań finansowych
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie wiedzy są oceniane na podstawie egzaminu pisemnego.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U05
Potrafi prawidłowo interpretować przepisy ustawy o rachunkowości w celu dokonania rzetelnej i wiarygodnej wyceny składników majątku i źródeł ich finansowania oraz ustalenia wyniku finansowego.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie kolokwium (zadania do rozwiązania), aktywności na zajęciach (zadania rozwiązywane na tablicy), pracy domowej (zadania do samodzielnego rozwiązania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U05
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Posiada umiejętność ewidencjonowania operacji gospodarczych na kontach księgowych, zarówno syntetycznych, jak i analitycznych, bilansowych i wynikowych.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie kolokwium (zadania do rozwiązania), aktywności na zajęciach (zadania rozwiązywane na tablicy), pracy domowej (zadania do samodzielnego rozwiązania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U14
Potrafi klasyfikować składniki majątkowe i źródła ich finansowania w bilansie przedsiębiorstwa. Potrafi sporządzić bilans, ustalić wynik finansowy i sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym.
Weryfikacja: Umiejętności studentów są oceniane na podstawie kolokwium (zadania do rozwiązania), aktywności na zajęciach (zadania rozwiązywane na tablicy), pracy domowej (zadania do samodzielnego rozwiązania)
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U14
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO1
Ma świadomość ciągłego uzupełniania wiedzy z powodu zmian przepisów prawnych (ustawa o rachunkowości). Potrafi określić, czy jego zainteresowania i cechy osobiste pretendują go do pracy w księgowości.
Weryfikacja: Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych są oceniane na podstawie dyskusji prowadzonej na zajęciach.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe: