Nazwa przedmiotu:
Statystyka i badania rynku
Koordynator przedmiotu:
dr Agnieszka Krzętowska
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK1
Semestr nominalny:
3 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: 68h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1,44 ECTS - wykłady, ćwiczenia 0,6 ECTS - konsultacje, egzaminy, zaliczenia (w tym poprawkowe)
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
2
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym
Limit liczby studentów:
Wykład: min. 15; Ćwiczenia: 20 -30
Cel przedmiotu:
Nauczyć samodzielnego posługiwania się technikami i miarami statystycznymi w celu gromadzenia, opracowania, prezentacji i analizy informacji niezbędnych w procesach badania rynku. Właściwego doboru badanej grupy, prawidłowej prezentacji danych oraz wyciąganiu właściwych wniosków. Zapoznać z metodami badania zjawisk masowych, dynamiką zjawisk i tendencjami rozwojowymi, z metodami wyliczania i interpretacją indeksów złożonych. Korelacją i regresją zjawisk..
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) Podstawowe pojęcia. Przedmiot i zadania statystyki jako nauki. Organizacja i przebieg badania statystycznego. Opis statystyczny. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości. 5. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej. Klasyczne i pozycyjne miary zróżnicowania i asymetrii. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. Liniowy model regresji dwóch zmiennych. Metoda najmniejszych kwadratów. Metody badania dokładności oszacowanej funkcji regresji, współczynnik determinacji. Współczynnik zbieżności. Korelacja cech jakościowych (niemierzalnych). Statystyczny opis dynamiki zjawisk. Szeregi chronologiczne. Podstawy teorii indeksów ekonomicznych. Indeksy indywidualne. Indeksy agregatowe dla wielkości absolutnych. Analiza dynamiki zjawisk złożonych (stosunkowych). Wyodrębnienie tendencji rozwojowej zjawisk. Trend liniowy. Badanie wahań sezonowych. Metoda mechaniczna i analityczna. Wyznaczanie poznanych wskaźników z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. Ćwiczenia (tematy) Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego: szereg szczegółowy, rozdzielczy punktowy, rozdzielczy z przedziałami klasowymi. Wskaźnik struktury, skumulowany wskaźnik struktury, dystrybuanta empiryczna. Prezentacja graficzna szeregów statystycznych. Wskaźniki natężenia. Średnia harmoniczna. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej. Średnia arytmetyczna, dominanta, mediana, kwartyl pierwszy i trzeci. Klasyczne i pozycyjne miary zróżnicowania i asymetrii. Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Liniowy model regresji dwóch zmiennych. Współczynniki regresji. Metody badania dokładności oszacowanej funkcji regresji współczynnik determinacji. Współczynnik zbieżności. Korelacja cech jakościowych (niemierzalnych). Korelacja rang Spearmana. Szeregi czasowe momentów i okresów. Średnia chronologiczna. Indeksy indywidualne łańcuchowe i jednopodstawowe. Indywidualne indeksy cen, ilości i wartości .Indeksy agregatowe dla wielkości absolutnych. Formuły Paaschego i Laspeyresa. Równość indeksowa. Wyodrębnienie tendencji rozwojowej zjawisk. Trend liniowy. Badanie wahań sezonowych. Metoda mechaniczna i analityczna.
Metody oceny:
Egzamin pisemny 2 prace kontrolne (kolokwia). Warunkiem zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium 1 i 2 oraz egzaminu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i egzaminu.
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. Amir D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN 2017; 2. Mieczysław Sobczyk, Statystyka, PWN 2017; Literatura uzupełniająca: 1.Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski, Statystyka od podstaw, PWE 2012; 2.Beata Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Diffin 2011. 3. Internetowy Podręcznik Statystyki, http://www.statsoft.pl/textbook
Witryna www przedmiotu:
www.knes.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W06
Posiada wiedzę o metodach i narzędziach statystycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych, potrafi wybrać właściwe narzędzia do przeprowadzenia badania statystycznego.
Weryfikacja: Egzamin pisemny w formie testu
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U04
Potrafi stosować metody opisu statystycznego, wyznaczać miary średnie, zróżnicowania i asymetrii.
Weryfikacja: Kolokwium 1 i 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U06
Potrafi zbadać korelację i regresję, dokonać analizy dynamiki zjawisk.
Weryfikacja: Kolokwium 1 i 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U06
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Potrafi formułować logiczne wnioski z samodzielnie przeprowadzonych badań. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
Weryfikacja: Kolokwium 1 i 2
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe: