Nazwa przedmiotu:
Mikroekonomia
Koordynator przedmiotu:
dr hab. Stanisław Szukalski
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZPK3/2
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Udział w ćwiczeniach 16h Praca własna: 118h Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
3
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia240h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Dostarczenie studiującym wiedzy o podstawowych kategoriach ekonomicznych w ramach czterech bloków zagadnień: teorii rynku, teorii wyboru konsumenta, teorii przedsiębiorstwa, teorii czynników produkcji. Na zajęciach zostaną przedstawione zasady funkcjonowania podstawowych podmiotów gospodarczych: przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, rządu oraz zasady funkcjonowania rynków produktów oraz rynków czynników produkcji.
Treści kształcenia:
Wykłady (tematy) Teoria kosztów. Istota i pomiar kosztów. Koszty ekonomiczne a koszty w rachunkowości. Funkcje kosztów w krótkim i długim okresie. Analiza kosztów przedsiębiorstwa w krótkim i długim okresie- ujęcie graficzne. Funkcja produkcji firmy, pojęcie krótkiego i długiego okresu działalności firmy, prawo nieproporcjonalnych przychodów, substytucja i komplementarność czynników wytwórczych, optimum produkcji, ścieżka ekspansji produkcji. Charakterystyka struktur rynkowych. Wyznaczanie optimum przedsiębiorstwa w warunkach: konkurencji doskonałej, monopolu w krótkim i długim okresie Analiza strategii i wyznaczanie optimum firmy w warunkach oligopolu i konkurencji monopolistycznej. Analiza rynku pracy. Popyt i podaż na konkurencyjnym rynku pracy – krótko i długookresowe determinanty popytu na pracę. Analiza rynku ziemi i kapitału – renta gruntowa, procent i zysk. Ćwiczenia (tematy) Analiza kosztów przedsiębiorstwa w krótkim i długi mokre sie- ujęcie graficzne. Funkcja produkcji firmy, pojęcie krótkiego i długiego okresu działalności firmy, prawo nieproporcjonalnych przychodów, substytucja i komplementarność czynników wytwórczych, optimum produkcji, ścieżka ekspansji produkcji. Charakterystyka struktur rynkowych. Wyznaczanie optimum przedsiębiorstwa w warunkach: konkurencji doskonałej, monopolu w krótkim i długim okresie Analiza strategii i wyznaczanie optimum firmy w warunkach oligopolu i konkurencji monopolistycznej. Analiza rynku pracy. Popyt i podaż na konkurencyjnym rynku pracy – krótko i długookresowe determinanty popytu na pracę. Analiza rynku ziemi i kapitału – renta gruntowa,procent i zysk.
Metody oceny:
sposób zaliczenia ćwiczeń - kolokwium sposób zaliczenia egzaminu – egzamin pisemny na koniec semestru konstrukcja oceny łącznej z przedmiotu. - egzamin 60% ćwiczenia 40%
Egzamin:
tak
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. R.Milewski,E.Kwiatkowski, Podstawy ekonomii, Wydawnictwonaukowe PWN, 2005. 2. P.Samuelson, W.Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 3. D. Begg, Mikroekonomia, PWE, 2007. Literatura uzupełniająca: 1. W.F.Samuelson, Ekonomia menedżerska, PWE, 1998 2. E.Czarny, Mikroekonomia, PWE, 2006 3. T.Zalega, Mikroekonomia, WN Wydz. Zarządzania UW, 2006 4. B.Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, 2011
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W11
Ma wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, dotyczącą przedsiębiorczości, zasad tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych, a także budowy planów marketingowych i biznesplanów. Zna techniki i narzędzia oddziaływania na rynek i metody kreowania wizerunku firmy.
Weryfikacja: Egzamin kolokwia odpowiedzi na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W11
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO6
Zna metody i narzędzia, w tym matematyczno – statystyczne oraz techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczno – ekonomiczne, procesy w nich zachodzące, a także relacje miedzy nimi.
Weryfikacja: Egzamin kolokwia odpowiedzi na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO9
Ma wiedzę na temat struktur i instytucji gospodarczych, wzajemnych relacji i ich historycznego rozwoju
Weryfikacja: Egzamin kolokwia odpowiedzi na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO9
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U03
Analizuje przyczyny i przebieg prostych procesów i zjawisk ekonomicznych.
Weryfikacja: Egzamin kolokwia odpowiedzi na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U04
Potrafi wykorzystywać wybrane metody i narzędzia do prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych oraz określenia ich praktycznych skutków ekonomicznych, finansowych i społecznych.
Weryfikacja: Egzamin kolokwia odpowiedzi na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U04
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych zjawisk gospodarczo – społecznych oraz zdolność ich oceny.
Weryfikacja: Egzamin kolokwia odpowiedzi na ćwiczeniach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO2
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role, w tym kierownicze i wykonawcze.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach praca w grupie
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO2
Powiązane charakterystyki obszarowe: