Nazwa przedmiotu:
Finanse UE
Koordynator przedmiotu:
prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska-Małysz
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZFiRPS11/4
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna:- 20 h – przegląd literatury, 39- przygotowanie do zaliczenia Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) O,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego ( egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,56 Łącznie 1.2
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wiedza podstawowa o Unii Europejskiej, Podstawy Makroekonomii,
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem przedmiotu jest pokazanie systemu finansowego UE, a w szczególności ustroju walutowego Unii, zasad konstruowania i praktyki funkcjonowania budżetu, planowania i ochrony finansów, omówienie funduszy, instrumentów i mechanizmów finansowych oraz metod koordynacji polityki budżetowej w krajach członkowskich, która rzutuje na sytuację finansów publicznych
Treści kształcenia:
1.Ustrój walutowy UE – strefa Euro i Euro jako waluta UE 2. Instytucje ustroju walutowego: Europejski Bank Centralny i inne instytucje zarządzające; system banków centralnych krajów członkowskich 3. Finanse UE oraz ich planowanie i ochrona 4. Budżet ogólny UE i zasady budżetowe -. 5.Tworzenie, wykorzystywanie i kontrola budżetu ogólnego 6. Fundusze tworzone w UE i ich przeznaczenie 7. Oddziaływanie UE na finanse publiczne państw członkowskich 8. Prawo podatkowe UE – harmonizacja opodatkowania pośredniego i bezpośredniego
Metody oceny:
Przedmiot ma być „zaliczony na ocenę” Podstawą zaliczenia będzie test, złożony z dwóch części: 5 pytań zamkniętych, wycenionych po 1 punkcie za pytanie oraz 1 pytania otwartego (opisoqwo-wnioskowego), wycenionego na 5 punktów. Test jest zaliczony jeśli student uzyska co najmniej 6 punktów. Taka konstrukcja testu dowodzi, ze nie wystarczy tylko udzielić poprawnej odpowiedzi na pytania zamknięte, trzeba jeszcze co najmniej poprawnie rozpocząć odpowiedź na pytanie otwarte
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. S. Owsiak: Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wyd. PWN, Warszawa 2017, 2. C. Kosikowski: Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej, Wyd. Wolters-Kluwer SA Warszawa 2014 i nast., 3. L. Oreziak: Finanse Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, 4. A. Nowak Far – Finanse unii Europejskiej – aspekty instytucjonalne i prawne; wyd 2 Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2012 Literatura uzupełniająca: Praca zbiorowa: Z. Brodecki, C. Czarzasty i inni: Finanse – acquis communautaire, Wyd. Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2004; Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, K. Wach Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2006
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W01
Zna podstawowe kategorie z dziedziny finansów
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W02
Ma podstawową wiedzę o instytucjach finansowych funkcjonujących na poziomie międzynarodowym
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO2
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W15
Ma podstawową wiedze o sposobach finansowania rozwoju i zmian strukturalnych w UE
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W15
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W16
Ma podstawową wiedzę z zakresu finansów publicznych, rynku finansowego UE i instytucji zarządzających finansami UE
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U03
Analizuje przyczyny i przebieg prostych procesów i zjawisk ekonomicznych, związanych z finansami UE
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U03
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U08
Posiada umiejętność rozumienia i analizowania podstawowych zjawisk i problemów związanych z finansami UE
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U08
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U16
Posiada umiejętność rozumienia sposobu funkcjonowania systemu finansów publicznych , rynków i instytucji finansowych w ramach UE
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K08
Posiada umiejętność wyrażania własnych poglądów , formułowania i uzasadniania opinii dotyczących finansów UE
Weryfikacja: test złożony z dwóch części :pytania zamknięte i otwarte
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: