Nazwa przedmiotu:
Finanse samorządu terytorialnego
Koordynator przedmiotu:
dr Monika Burżacka
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZFiRPS11/3
Semestr nominalny:
5 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna: - przegląd literatury - 40h, przygotowanie do zaliczenia -19h, Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Liczba punktów ECTS według planu studiów ( wykłady + ćwiczenia) 0,64 Inne formy kontaktu bezpośredniego (egzaminy, konsultacje oraz zaliczenia i egzaminy w dodatkowych terminach) 0,48 Łącznie 1,12
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Finanse, finanse publiczne
Limit liczby studentów:
Wykł. min. 15
Cel przedmiotu:
Celem głównym przedmiotu jest zapoznanie studenta z finansami jednostek samorządu terytorialnego. Celem nauczania jest przygotowanie studenta do samodzielnej oceny finansów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności poprzez ocenę istotny gospodarki finansowej jst, samodzielności jst, gospodarki budżetowej i procedury budżetowej, podziału i analizy strumieni dochodów i wydatków, zarządzania deficytem budżetowym oraz finansowaniem zadań jest – w tym finansowania przez dług.
Treści kształcenia:
1. Istota, cechy i funkcje samorządu terytorialnego w Polsce [2 W] 2. Gospodarka finansowa i system finansowy jednostek samorządu terytorialnego [2 W] 3. Budżet oraz system budżetowy jednostek samorządu terytorialnego (aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i organizacyjne, zasady gospodarki budżetowej, formy organizacyjne samorządowej gospodarki budżetowej i pozabudżetowej) [4 W] 4. Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego (procedura budżetowa i jej uwarunkowania, planowanie, uchwalanie, wykonanie i kontrola budżetu) [2 W] 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (rodzaje dochodów, samodzielność finansowa, modele systemów dochodów jst) [2 W] 6. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego (rodzaje wydatków, struktura, uwarunkowania wydatków, zasady: subsydiarności i samodzielności wydatkowej) [2 W] 7. Deficyt i długi jednostek samorządu terytorialnego (równowaga budżetowa, źródła finansowania deficytu, pojęcie długu) [2W]
Metody oceny:
Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej - test jednokrotnego wyboru
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: 1. L. Patrzałek, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. 2. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 3. L. Jędrzejewski, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007. 4. P. Swianiewicz, Finanse lokalne. Teoria i praktyka, Municypium, Warszawa 2004. 5. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2004. Literatura uzupełniająca: 1. M. Mackiewicz. E. Malinowska-Misiąg, W. Msiąg, M. Tomalak, Budżet i finanse 2007. Poradnik dla samorządów, Municypium, Warszawa 2007. 2. Finanse samorządowe 2005, 2006, 2008, red. C. Kosikowski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, Warszawa 2006, Warszawa 2008. 3. E. Kornberger-Sokołowska, J. Zdankiewicz, R. Cieślak, Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010. 4. D. Hajdys, Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Absolwent, Łódź 2007.
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W14
Ma wiedzę dotyczącą analizy struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego
Weryfikacja: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W14
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W16
Ma wiedzę dotyczącą budżetu JST oraz zna pojęcia deficytu budżetowego i długu publicznego.
Weryfikacja: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_WO6
Zna pojęcie procedury budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zasady konstrukcji budżetu JST.
Weryfikacja: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U01
Potrafi krytycznie analizować i wskazywać na pożądane kierunki zmian w systemie finansów publicznych.
Weryfikacja: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U01
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U02
Zna pojęcie deficytu i długu jednostek samorządu terytorialnego. Potrafi wskazać metody skutecznej redukcji tych zjawisk w oparciu o możliwości jakie stwarza rynek finansowy.
Weryfikacja: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_KO8
Potrafi ocenić efektywność zarządzania finansami samorządu terytorialnego. Zna podstawowe zasady efektywnej gospodarki w tym zakresie.
Weryfikacja: Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO8
Powiązane charakterystyki obszarowe: