Nazwa przedmiotu:
Etyka w finansach
Koordynator przedmiotu:
mgr Tomasz Zbrzezny
Status przedmiotu:
Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obieralne
Kod przedmiotu:
ZFiRPS11/1
Semestr nominalny:
4 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Udział w wykładach 16h Praca własna 34h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
0,7
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład240h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Wpisanie na IV semestr studiów
Limit liczby studentów:
15-20
Cel przedmiotu:
Przedstawienie problemów etycznych i dylematów moralnych jakie stwarza podejmowanie decyzji w sektorze finansowym. Zapoznanie z narzędziami etycznymi (teorie, koncepcje, normy), które służą do ich rozwiązywania. Analiza programów etycznych sektora finansowego. Konstrukcja programów etycznych instytucji finansowych zapobiegających nieetycznemu postępowaniu organizacji.
Treści kształcenia:
systemy etyczne niezbędne do oceny etycznej decyzji finansowych. 3. Ogólne pojęcie odpowiedzialności. Odpowiedzialność w działalności gospodarczej. 4. Odpowiedzialność w świecie finansów. 5. Dylematy etyczne sektora bankowego i firm finansowych. 6. Ogólne pojęcie sprawiedliwości. Dylematy etyczne inwestorów i aspekty etyczne działalności ubezpieczeniowej. 7. Etyczne standardy księgowości i kontroli finansowej. 8. Etyka firm finansowych i etyczne wymogi funkcjonowania rynków finansowych. 9. Relatywizm w etyce.
Metody oceny:
pisemny w formie odpowiedzi na pytania w formie opisowej.
Egzamin:
nie
Literatura:
Literatura podstawowa: George D. Chryssides, John H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN 1999 rozdz. Rachunkowość i inwestycje Uczciwość w świecie finansów,(red. W.Gasparski) WSPiZ im. L. Koźmińskiego 2004; B. Klimczak, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, AE Wrocław 1997; Literatura uzupełniająca: Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, ZNAK 2000; Etyka biznesu po Enronie, (red.) J.Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2005
Witryna www przedmiotu:
www.kneis.pw.plock.pl
Uwagi:
brak

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W04
Ma wiedzę na temat narzędzi etycznych potrzebnych do rozwiązywania problemów ze sfery finansów.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny cz. 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO4
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W07
Ma wiedzę na temat programów etycznych instytucji i firm finansowych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny cz. 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO7
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_W16
Ma wiedzę na temat programów etycznych instytucji i firm finansowych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny cz. 1.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_W16
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U13
Potrafi identyfikować wyzwania o charakterze moralnym związane z profesjonalną działalnością w sektorze finansów i rachunkowości. Posiada umiejętność analizy problemów moralnych świata finansów oraz zdolność do korzystania z programów etycznych firm finansowych.
Weryfikacja: Sprawdzian pisemny cz. 2.
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U13
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K04
Na podstawie znajomości problemów moralnych świata finansów posiada zdolność budowania właściwej pod względem moralnym postawy zawodowej i wyrabiania zdolności do nieulegania pokusom związanym z przyszłą pracą w sektorze finansów i rachunkowości.
Weryfikacja: Aktywność na zajęciach
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO4
Powiązane charakterystyki obszarowe: