Nazwa przedmiotu:
Praca dyplomowa
Koordynator przedmiotu:
Nauczyciele upoważnieni przez Radę Kolegium
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Ekonomia
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
ZFiR10
Semestr nominalny:
6 / rok ak. 2020/2021
Liczba punktów ECTS:
10
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
a
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cel przedmiotu:
-
Treści kształcenia:
-
Metody oceny:
-
Egzamin:
tak
Literatura:
-
Witryna www przedmiotu:
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
Uwagi:
-

Efekty uczenia się

Profil praktyczny - wiedza

Charakterystyka K_W06
Posiada wiedzę wymaganą przy wyborze właściwych metod i technik badawczych niezbędnych doprowadzenia samodzielnej pracy badawczej.
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_WO6
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - umiejętności

Charakterystyka K_U02
Zastosował wiedzę teoretyczną z wybranego obszaru badań gospodarczych i społecznych do opisu wybranych aspektów funkcjonowania procesów gospodarczych.
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U02
Potrafił przeprowadzić studia literaturowe wykorzystując polską i obcojęzyczną literaturę przedmiotu oraz inne materiały źródłowe (akty normatywne, regulacje środowiskowe, dane statystyczne GUS, NBP, MF, KNF, materiały wewnętrzne badanych podmiotów gospodarczych i in.) w celu przygotowania pracy licencjackiej
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U02
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U07
Sformułował cel prowadzonych badań, hipotezy i metody badawcze, zebrać materiały empiryczne, przedstawił je w formie umożliwiającej dokonanie analizy przy użyciu wybranych technik badawczych, sformułował logiczne wnioski uzasadniające przyjęte hipotezy badawcze.
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U07
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U09
Potrafił zredagować dokument tekstowy z zachowaniem narzuconych wymogów formalnych, poprawnych pod względem stylistycznym, językowym, logicznie łączących rozważania o charakterze teoretycznym, metodologicznym i analiz empirycznych.
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U09
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_U11
Potrafił przedstawić dorobek literatury związanej z tematem pracy dyplomowej. Posiadł umiejętność wypowiadania się i prezentowania wybranych zagadnień ekonomicznych
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_U11
Powiązane charakterystyki obszarowe:

Profil praktyczny - kompetencje społeczne

Charakterystyka K_K01
Wykazał się otwartością na stosowanie nowatorskich metod badawczych, zdolnością do poszukiwania alternatywnych dróg rozwiązań postawionych zadań. Ma świadomość zalet i ograniczeń metod badawczych wykorzystywanych w badaniach społecznych. Potrafił ocenić wyniki wkładu własnej pracy w relacji do istniejącego w danym obszarze stanu badań.
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO1
Powiązane charakterystyki obszarowe:
Charakterystyka K_K03
Postępuje zgodnie z wymogami stawianymi pracy dyplomowej, przestrzegając praw autorskich i zasad etyki.
Weryfikacja: Ocena proponowana na obronie pracy licencjackiej
Powiązane charakterystyki kierunkowe: K_KO3
Powiązane charakterystyki obszarowe: